ITPB1/415-1172/14/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyżej opisanego w formie darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po mojej stronie?Czy odpowiedź na powyższe pytanie jest tożsama w przypadku przekazania całego przedsiębiorstwa?
ITPB1/415-1172/14/PSZinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. przedsiębiorstwa
  3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie darowizny.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W czerwcu bieżącego roku rozpoczął Pan prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie nieruchomościami. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku VAT.

W najbliższym czasie na Pana rzecz przekazana zostanie, w formie darowizny, zorganizowana część przedsiębiorstwa należącego do Pana ojca. Głównym rodzajem działalności przedsiębiorstwa ojca jest wznoszenie lub zakup budynków niemieszkalnych oraz ich wynajmowanie drobnym przedsiębiorcom lub sieciom handlowym. Planowane przekazanie podzielone zostanie na kilka etapów, co odbywać się będzie systematycznie w następnych latach, w pewnych odstępach czasowych. Pierwsza darowizna obejmować będzie lokal handlowy wraz z gruntem oraz obowiązującymi umowami najmu. W lokalach tych kontynuowana będzie działalność polegająca na wynajmie lokali, na tych samych zasadach na jakich prowadził ją przekazujący. Przekazujący jest czynnym podatnikiem VAT. Przy zakupie oraz budowie nieruchomości, która ma zostać przekazana, dokonane zostało odliczenie podatku VAT.

Darowizna zostanie dokonana w ciągu roku 2015 (docelowo do miesiąca czerwca). Lokale przeznaczone do przekazania w formie darowizny w pierwszej kolejności znajdują się w dwóch niezależnych budynkach handlowo-usługowych, położonych na gruncie będącym własnością przekazującego. Najemcą pierwszego lokalu o powierzchni 965 m2 jest sieć handlowa. Najemcą drugiego lokalu wraz z powierzchnią magazynową, o łącznej powierzchni 1265 m2 jest inna sieć handlowa. Budynki znajdują się na działkach o łącznej powierzchni 7721 m2.

W dalszej kolejności, również w roku 2015 (docelowo do miesiąca września), przekazany zostanie kolejny obiekt (budynek z gruntem będącym własnością przekazującego). Budynek o powierzchni 1250 m2 jest w całości wynajęty przez sieć handlową. Znajduje się on na działkach o łącznej powierzchni 3732 m2.

Budynki i znajdujące się w nich lokale, stanowią wyodrębnioną funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo część przedsiębiorstwa. Lokale znajdujące się w budynkach są wynajęte na rzecz sieci handlowych wskazanych powyżej i jest to jedyna działalność w nich prowadzona. Funkcjonowanie budynków w obecnej formie jest niezależne od funkcjonowania reszty przedsiębiorstwa, przez co może stanowić oddzielne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące dotychczasowe działania. Obiekty znajdują się poza główną siedzibą przedsiębiorstwa przekazującego. Nieruchomości zostaną przekazane w formie darowizny wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z umów najmu, kontynuowana więc będzie w nich obecna działalność.

Wyodrębnienie finansowe we wskazanym przypadku polega na tym, że wszystkie przychody będą wynikały z wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych dotychczas, z aneksem zmieniającym wynajmującego. Koszty związane z wynajmem są przypisane do poszczególnych lokali, w związku z czym przejdą na lokale darowane.

Do wynajmowanych lokali przypisane są należności jak i zobowiązania, które przejdą na obdarowanego w chwili przekazania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyżej opisanego w formie darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po mojej stronie...

Czy odpowiedź na powyższe pytanie jest tożsama w przypadku przekazania całego przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2015 r. 86) stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że każda darowizna (w której obdarowanym jest osoba fizyczna), bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna składników materialnych stanowiących zorganizowaną części przedsiębiorstwa bądź stanowiących przedsiębiorstwo, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do zapisu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja świadczenia, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Z kolei w myśl art. 889 Kodeksu cywilnego, nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

  • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu;
  • gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo, które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.

Natomiast z treści art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Zatem, daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy tegoż zobowiązania, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a ponadto czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego, pod warunkiem, że czynność ta nie została wymieniona w treści cytowanego art. 889 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że na Pana rzecz przekazana zostanie, w formie darowizny, zorganizowana część przedsiębiorstwa należącego do Pana ojca (lub ewentualnie całe przedsiębiorstwo).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że otrzymana przez Pana darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie spowoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

Jednocześnie wskazać należy, iż przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest ocena sposobu oraz dopuszczalności dokonania opisanej darowizny firmy. Są to bowiem kwestie regulowane przez odrębne przepisy (przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ponadto należy nadmienić, iż zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Pana i nie ma zastosowania do darczyńcy.

Końcowo należy wskazać, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

darowizna
ITPB2/4515-22/15/MK | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
ITPP2/4512-719/15/KK | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP2/4512-660/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.