ITPB1/415-1145b/14/MR | Interpretacja indywidualna

Czy przekazanie przez Wnioskodawcę synowi w formie darowizny części udziałów w Spółce spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/415-1145b/14/MRinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. kapitały pieniężne
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2014 r. (data wpływu 20 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla darczyńcy darowizny udziałów w spółce z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie m.in. skutków podatkowych dla darczyńcy darowizny udziałów w spółce z o.o.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie produkcji artykułów metalowych na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z istotnymi przyczynami natury prawnej, Wnioskodawca działając na podstawie art. 5841-58413 Kodeksu spółek handlowych planuje dokonać przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która to Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą Wnioskodawcy na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W chwili przekształcenia Wnioskodawca zostanie udziałowcem Spółki i zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Na moment przekształcenia w księgach przedsiębiorstwa (jednoosobowej działalności gospodarczej) Wnioskodawcy w pozycji kapitału własnego (kapitał podstawowy oraz zysk netto) ujęty będzie zysk osiągnięty przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przed przekształceniem. Zysk ten był, na zasadach właściwych dla dochodu z działalności gospodarczej opodatkowany PIT, co do zasady w miesiącu jego osiągnięcia. W ramach przekształcenia całość bądź część tego zysku może zostać przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki (agio).

Po utworzeniu Spółki Wnioskodawca dokona przeniesienia części udziałów na rzecz członka najbliższej rodziny (syna) w formie darowizny. Po dokonaniu darowizny Spółka zostanie przekształcona w spółkę komandytową, w której Wnioskodawca zostanie komandytariuszem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Czy przekazanie przez Wnioskodawcę synowi w formie darowizny części udziałów w Spółce spowoduje powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie synowi w formie darowizny części udziałów w Spółce nie spowoduje powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy na gruncie ustawy o PIT. Zgodnie z art. 11 ustawy o PIT przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, przy czym przychód podatkowy powinien charakteryzować się powstaniem przysporzenia majątkowego o trwałym charakterze. Tymczasem, w przedstawionej sytuacji, przekazanie udziałów synowi w formie darowizny nie wiąże się dla Wnioskodawcy z otrzymaniem jakichkolwiek składników majątkowych czy innego rodzaju przysporzeniem. Tym samym nie można, w świetle powyższego artykułu, mówić o powstaniu przychodu. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w odniesieniu do przeniesienia własności udziałów i papierów wartościowych, przychód, zgodnie z ustawą o PIT (art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) powstaje w momencie ich odpłatnego zbycia. Z uwagi jednak na fakt, że w przedstawionej sytuacji nie dochodzi do odpłatnego zbycia udziałów (darowizna nie jest odpłatnym zbyciem), zdaniem Wnioskodawcy dokonanie darowizny nie będzie wiązać się z powstaniem przychodu podatkowego po jego stronie. Wnioskodawca pragnie również wskazać, że w przedstawionym stanie faktycznym nie powstanie przychód z tzw. innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Warunkiem bowiem powstania przychodu z innych źródeł jest wpisywanie się danego zdarzenia w ogólną definicję przychodu zawartą w art. 11 ustawy o PIT. Jak zostało powyżej wskazane, zdaniem Wnioskodawcy w analizowanej sytuacji Wnioskodawca nie otrzyma świadczenia, o którym mowa w art. 11 ustawy o PIT i tym samym nie będzie można mówić o powstaniu przychodu z tzw. „innych źródeł”. Należy również wskazać, iż niezasadne jest rozpatrywanie darowizny jako czynności wykonywanej w ramach działalności gospodarczej, gdyż Wnioskodawca, po przekształceniu w Spółkę zostanie wykreślony z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Na poparcie przedstawionego powyżej wniosku Wnioskodawca przytacza indywidualne interpretacje prawa podatkowego wydane w analogicznych stanach faktycznych np. interpretacje indywidualne: wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. IPPB2/415-97/11-8/AK, z dnia 23 kwietnia 2012 r. sygn. IPPB2/415-144/12-2/MS1, z dnia 22 stycznia 2013 r. sygn. IPPB2/415-1045/12-2/EL, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r. sygn. IPTPB2/415-336/12-2/MP oraz wydaną przez Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. ITPB1/415-1227/12/1G.

Reasumując powyższe rozważania należy uznać, iż przeniesienie przez Wnioskodawcę własności udziałów w formie darowizny nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu na gruncie ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca dokona przeniesienia części udziałów spółki z o.o. na rzecz członka najbliższej rodziny (syna) w formie darowizny.

Wobec powyższego wyjaśnić należy, że udział w spółce z o.o. rozumiany jest zarówno jako część kapitału zakładowego, jak również jako ogół praw i obowiązków wspólnika w stosunku spółki, przy czym oznacza on jednocześnie uczestnictwo wspólnika w spółce. Na etapie tworzenia spółki udział oznacza w swej treści zobowiązanie wspólnika wynikające z umowy spółki do wniesienia wkładów oraz spełnienia dodatkowych świadczeń oraz prawo wspólnika do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji przez organy spółki oraz prawo do wypłaty części zysku. Natomiast po wniesieniu wkładu i zarejestrowaniu spółki udział oznacza prawo wspólnika do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w spółce i prawo do zysku.

Z kolei, na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Z powyżej zacytowanego przepisu wynika, że podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku. Darowizna należy bowiem do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego.

Natomiast jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7, uważa się, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Z powyższego wynika więc, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega każdy dochód osiągnięty przez osobę fizyczną z jednego ze źródeł przychodów, który nie został zwolniony z opodatkowania lub od którego nie zaniechano poboru podatku, stosownie do przepisów Ordynacji podatkowej, w tym przychody z kapitałów pieniężnych, do których zaliczyć można m.in. odpłatne zbycie udziałów w spółce z o.o. Skoro więc, jak to przedstawiono w treści wniosku, Wnioskodawca planuje dokonać darowizny udziałów w Spółce z o.o. na rzecz syna, to czynność taka, jako nieodpłatna, nie spowoduje powstania dla Niego żadnego przychodu.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych tutejszy organ informuje, że wydane zostały one w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.