IPTPP3/4512-340/15-3/JM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z tym Wnioskodawca będzie musiał naliczyć podatek VAT od takiej darowizny?
IPTPP3/4512-340/15-3/JMinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. lokal użytkowy
 3. pierwsze zasiedlenie
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku darowizny udziału w nieruchomości w postaci lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku darowizny udziału w nieruchomości w postaci lokali.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 sierpnia 2015 r. (data wpływu 31 sierpnia 2015 r.) w zakresie wyjaśnienia celu złożenia wniosku oraz o opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca posiada budynek, który stanowi prywatną własność Wnioskodawcy wykorzystywaną na cele najmu prywatnego. Budowa budynku zakończyła się we wrześniu 2004 roku. Wnioskodawca odliczył z tytułu budowy podatek VAT. W lipcu 2015 Wnioskodawca zamierza przekazać umową darowizny dwa wydzielone w tym budynku lokale córce Wnioskodawcy. Jest to budynek biurowy symbol PKOB 1220, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwsze zasiedlenie miało miejsce we wrześniu 2004 roku – dotyczy lokalu nr 1, październik 2004 – dot. lokalu nr 2. Lokale były w obu przypadkach wynajmowane. Upłynęło 10 lat od zasiedlenia obu lokali, darowizna jest planowana na lipiec 2015 roku.

Lokale wykorzystywane były do wynajmu – przy wynajmie naliczano podatek vat. Wynajem był zawsze opodatkowany. Nie udostępniano lokali osobom trzecim nieodpłatnie. Lokale nie były wykorzystywane na cele sprzedaży zwolnionej z VAT. Po wybudowaniu w 2004 roku budynek ani lokale nie były ulepszane, ponoszono tylko niewielkie koszty bieżącego ich utrzymania. Pozostała część budynku została zasiedlona do końca 2004 roku – została wynajęta. Budynek był wykorzystywany wyłącznie na cele sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Pozostała część w ogóle nie była wykorzystywana na cele sprzedaży zwolnionej.

Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia, iż lokale nie będą wydzielone (nie zostanie założona na nie osobna księga wieczysta na lokal lub lokale przeznaczone do darowizny), lecz zostanie darowany odpowiedni udział w nieruchomości odpowiadający wielkości danemu lokalowi lub lokalom, z prawem jego lub ich wyłącznego używania przez obdarowaną – córkę Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym Wnioskodawca będzie musiał naliczyć podatek VAT od takiej darowizny...

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 transakcja taka jest zwolniona z VAT, dlatego też Wnioskodawca uważa iż nie będzie musiał odprowadzać podatku VAT.

Wnioskodawca posiada budynek, który stanowi prywatną własność Wnioskodawcy wykorzystywaną na cele najmu prywatnego. Budowa budynku zakończyła się we wrześniu 2004 roku.

Wnioskodawca odliczył z tytułu budowy podatek vat. W lipcu 2015 Wnioskodawca zamierza przekazać umową darowizny dwa wydzielone w tym budynku lokale córce Wnioskodawcy.

Jest to budynek biurowy symbol PKOB 1220, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Pierwsze zasiedlenie miało miejsce we wrześniu 2004 roku – dotyczy lokalu nr 1, październik 2004 – dot. lokalu nr 2. Lokale były w obu przypadkach wynajmowane. Upłynęło 10 lat od zasiedlenia obu lokali, darowizna jest planowana na lipiec 2015 roku.

Lokale wykorzystywane były do wynajmu – przy wynajmie naliczano podatek vat. Wynajem był zawsze opodatkowany. Nie udostępniano lokali osobom trzecim nieodpłatnie. Lokale nie były wykorzystywane na cele sprzedaży zwolnionej z VAT. Po wybudowaniu w 2004 roku budynek ani lokale nie były ulepszane, ponoszono tylko niewielkie koszty bieżącego ich utrzymania. Pozostała część budynku została zasiedlona do końca 2004 roku – została wynajęta. Budynek był wykorzystywany wyłącznie na cele sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Pozostała część w ogóle nie była wykorzystywana na cele sprzedaży zwolnionej.

Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśniam, iż lokale nie będą wydzielone (nie zostanie założona na nie osobna księga wieczysta na lokal lub lokale przeznaczone do darowizny), lecz zostanie darowany odpowiedni udział w nieruchomości odpowiadający wielkości danemu lokalowi lub lokalom, z prawem jego lub ich wyłącznego używania przez obdarowaną – córkę Wnioskodawcy.

Ponadto we własnym stanowisku Wnioskodawca podał następujące informacje:

 1. – pozostała część budynku została zasiedlona w październiku, listopadzie i grudniu, wszystkie lokale zostały wynajęte
 2. – Pozostała część została zasiedlona, gdyż została wynajęta
 3. – Pomiędzy pierwszym zasiedleniem a darowizną upłynie okres nie krótszy niż 2 lata
 4. – Wnioskodawca wykorzystywał pozostałą część budynku wyłącznie do czynności opodatkowanych – najem lokali
 5. – pozostała część budynku w ogóle nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z przepisu art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) wynika, iż własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z kolei art. 198 ww. ustawy stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Zatem współwłasność nie jest instytucją samodzielną, stanowi odmianę własności i cechuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom, a każdy z nich może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży udziału stanowiącego jego własność, dokonuje przeniesienia prawa własności rzeczy, dochodzi do zmiany podmiotu tego prawa. Zatem sprzedaż udziału należy traktować w kategorii dostawy towarów.

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast w myśl z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W niniejszej sprawie lokale były wynajmowane, a zatem były wykorzystywane przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Tym samym, Wnioskodawca będzie działał z tytułu nieodpłatnego przekazania (darowizny) tych lokali jak podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

Rozpatrując kwestię opodatkowania podatkiem od towarów i usług darowizny wymienionych lokali na rzecz córki Wnioskodawcy, należy się odnieść do cyt. wyżej art. 7 ust. 2 ustawy.

Z przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy wynika, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatna czynność z nią zrównana po spełnieniu warunków zawartych w ust. 2, tj. jeżeli:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem (w tym części składowych).

Tym samym, dokonana przez Wnioskodawcę czynność darowizny udziału w nieruchomości w postaci lokali wykorzystywanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, przy nabyciu których Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku, należy traktować – stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy – jako dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniemust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

I tak, art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy przewiduje zwolnienia od podatku dla dostawy budynków, budowli i ich części. Zwolnienia te mają zastosowanie po spełnieniu warunków wskazanych w tych przepisach.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem, które to czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa, czy najem, wykonywane przez podatników podatku VAT, są bowiem czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada budynek, który stanowi prywatną własność Wnioskodawcy wykorzystywaną na cele najmu prywatnego. Budowa budynku zakończyła się we wrześniu 2004 roku. Jest to budynek biurowy symbol PKOB 1220. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu budowy budynku. W lipcu 2015 Wnioskodawca zamierza przekazać umową darowizny dwa wydzielone w tym budynku lokale córce. Lokale nie będą wydzielone (nie zostanie założona na nie osobna księga wieczysta na lokal lub lokale przeznaczone do darowizny), lecz zostanie darowany odpowiedni udział w nieruchomości odpowiadający wielkości danemu lokalowi lub lokalom, z prawem jego lub ich wyłącznego używania przez obdarowaną – córkę Wnioskodawcy. Pierwsze zasiedlenie miało miejsce we wrześniu 2004 roku – dotyczy lokalu nr 1, październik 2004 – dot. lokalu nr 2. Lokale były w obu przypadkach wynajmowane. Pozostała część budynku została zasiedlona do końca 2004 roku – została wynajęta.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że planowana darowizna udziału w nieruchomości w postaci lokali, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Wynika to z faktu, że dostawa ta nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, ani w okresie krótszym niż dwa lata od tego zasiedlenia, przez co spełnione zostaną przesłanki warunkujące to zwolnienie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.