IPTPP3/4512-195/15-2/OS | Interpretacja indywidualna

Czy darowizna nieruchomości, tj. działek nr 1927/24 o pow. 0,0137 ha, 1927/25 o pow. 0,0375 ha, 1927/27 o pow. 4,6168 ha, 1910/10 o pow. 2,2182 ha, o łącznej pow. 6,8862 ha, dokonana przez Powiat na rzecz Gminy z przeznaczeniem na cel publiczny będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem cd towarów i usług?
IPTPP3/4512-195/15-2/OSinterpretacja indywidualna
 1. brak prawa do odliczenia
 2. darowizna
 3. nakłady
 4. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości gruntowej w postaci działek z przeznaczeniem na cel publiczny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości gruntowej w postaci działek z przeznaczeniem na cel publiczny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Powiat zamierza przekazać w formie darowizny na rzecz Gminy nieruchomość gruntową zabudowaną.

Planowana darowizna przewiduje, że darowane grunty będą wykorzystane do celów publicznych (cele oświaty - szkoła publiczne). Powiat na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody nr .... z dnia 15.04.2008 r. i nr .... z dnia 25.06.2007 r., przekazujących nieodpłatnie nabył własność nieruchomość gruntowej, której część jest przeznaczona do przekazania w drodze darowizny.

Działki objęte ww. decyzjami Wojewody podlegały podziałowi i w drodze ostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia 25.08.2014 r. znak: .... zostały wydzielone m.in. działki: nr 1927/24 o pow. 0,0137 ha, 1927/25 o pow. 0,0375 ha, 1927/27 o pow. 4,6168 ha, 1910/10 o pow. 2,2182 ha, o łącznej pow. 6,8862 ha, będące przedmiotem planowanej darowizny.

Działki stanowią następujące użytki ujawnione w ewidencji gruntów i budynków:

 • nr 1927/24-Br IIIb;
 • nr 1927/25-Br IIIb;
 • nr 1927/27 - Br IIIb, R IIIb, Ls II, B, Bi;
 • nr 1910/10 - S IIIb, S IVa, S IVb, Is II.

Na działce oznaczonej nr 1927/27 o pow. 4,6168 ha zlokalizowane są: murowana piwnica, garaże typu blaszak. Obiekty nie stanowią własności Powiatu. Powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia ww. gruntów. Na działki będące przedmiotem planowanej darowizny nie były ponoszone żadne nakłady finansowe.

Informacje dodatkowe:

Dla obszaru nieruchomości, planowanej darowizny, nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej nieruchomości - tj. działki 1927/27- wydano:

 • w dniu 7.04.2014 r. decyzję nr 2/14 Wójta Gminy na rzecz Gminy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na rozbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego sposobu użytkowania budynku po zespole szkół z budynku mieszkalnego (internat) na budynek oświaty- szkoła oraz budowie dróg pożarowych i placu zabaw na nieruchomości nr 1927/11,1927/22 (z podziału działki nr 1922/22 powstała m.in. działka 1927/27, 19271 i 1927/14) w obrębie geodezyjnym B;
 • w dniu 13.04.2015 r. decyzję nr 1/215 Wójta Gminy na rzecz Gminy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią na działkach o nr 1910/10, 1911/2, 1927/11 i 1927/27 położonych w miejscowości B.

Na działce nr 1927/27 zlokalizowane są obiekty. Zdaniem Wnioskodawcy:

 • garaże (blaszak) - nie jest budynkiem, lecz stanowią budowlę (art. 3 pkt 1 lit. b) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z póżn.zm.);
 • piwnica ziemna (zasypana) - nie jest budynkiem, lecz stanowi budowlę (art. 3 pkt 1 lit. b) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) - jako budowla ziemna.

Garaże (blaszak) nie są trwale związane z gruntem, zaś piwnica jest posadowiona poniżej poziomu gruntu i jest trwale związana z gruntem. Przedmiotem darowizny są tylko grunty bez posadowionych na nich obiektów.

Właścicielem naniesień (garaż blaszak) są osoby fizyczne. Nie ustalono właściciela naniesień (piwnica ziemna).

Nakłady na naniesienia (garaż blaszak) ponosiły osoby fizyczne. Nie ustalono, kto ponosił nakłady na piwnicę (piwnica ziemna).

Wnioskodawca - Powiat nie zwracał właścicielom naniesień nakładów poniesionych na ich wybudowanie/nabycie.

Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu/wytworzeniu obiektów znajdujących się na działce 1927/27. Wnioskodawca nie ponosił nakładów na te obiekty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy darowizna nieruchomości, tj. działek nr 1927/24 o pow. 0,0137 ha, 1927/25 o pow. 0,0375 ha, 1927/27 o pow. 4,6168 ha, 1910/10 o pow. 2,2182 ha, o łącznej pow. 6,8862 ha, dokonana przez Powiat na rzecz Gminy z przeznaczeniem na cel publiczny będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem cd towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana darowizna nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego przekazanie jest traktowane, jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Należy zauważyć, iż dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra, a ponadto musi to być czynność odpłatna.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości bądź w części.

Powyższe oznacza, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

W konsekwencji niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) - w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Darowizna jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Wobec powyższego należy uznać, iż dokonując darowizny nieruchomości Powiat działa jako podatnik podatku od towarów i usług. Planowana darowizna zostanie przeznaczona do celów publicznych (cele oświaty - szkoła publiczna).

Powiat stał się właścicielem nieruchomości planowanych do przekazania w formie darowizny, w wyniku decyzji Wojewody nr .... z dnia 15.042008 r. i nr .... z dnia 25.06.2007 r., przekazujących nieodpłatnie nieruchomości na rzecz Powiatu. Powiatowi nie przysługiwało z tego tytułu prawo do odliczenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia ww. gruntów.

Zatem przedstawiony stan przyszły, na gruncie ww. przepisów prawa pozwala stwierdzić, że planowana darowizna przedmiotowej nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy, nie spełniała przesłanek do uznania jej za dostawę towaru, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, ze względu na fakt, iż Powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu przedmiotowych gruntów, a tym samym nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami – w świetle art. 2 pkt 6 cyt. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Podkreślić jednak należy, iż aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywaniu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Organy te są natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi więc charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze prywatnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji darowizny. Darowizna została uregulowana w art. 888-902 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). Na podstawie art. 888 § 1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna została skonstruowana jako umowa, w której występują dwa podmioty: darczyńca i obdarowany, której istotą jest bezpłatne przysporzenie obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Należy pamiętać, że świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wówczas, gdy druga ze stron umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. A zatem nieodpłatność ta oznacza, że darczyńca nie może uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili dokonania darowizny, ani w przyszłości.

Najistotniejszymi cechami darowizny jako czynności są zatem: jej dobrowolność oraz fakt, by otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Darowizna może przyjąć bądź formę darowizny pieniężnej bądź też darowizny rzeczowej tzn. przedmiotem darowizny mogą być np. środki trwałe, prawa majątkowe, wyroby gotowe, towary, materiały.

Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają krajowe czynności dokonywane jedynie za odpłatnością. Nie oznacza to jednak, że wszystkie bezpłatne czynności znalazły się poza zakresem tego podatku. W celu zachowania powszechności opodatkowania konsumpcji ustawodawca przewidział bowiem możliwość zrównania pewnych nieodpłatnych świadczeń z czynnościami wykonywanymi za wynagrodzeniem. Konsekwencją takiego uregulowania jest zaś ich opodatkowanie.

Kwestia opodatkowania nieodpłatnego wydania (darowizny) towarów została uregulowana w art. 7 ust. 2 tej ustawy.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z treści art. 7 ust. 3 powołanej ustawy wynika, że przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Dla uznania nieodpłatnej dostawy za odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, muszą być zatem spełnione łącznie 2 przesłanki:

 • podatnik przekazuje lub zużywa nieodpłatnie towary należące do jego przedsiębiorstwa oraz
 • podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Z powyższego przepisu art. 7 ust. 2 ustawy wynika, iż cel takiego przekazania pozostaje bez znaczenia, podobnie jak i podmiot, na rzecz którego jest ono dokonywane (przepis wskazuje jedynie przykładowe sytuacje, które mogą zostać uznane za odpłatną dostawę towarów). Zatem opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania towarów uzależnione zostało od tego, czy przy nabyciu towarów będących przedmiotem darowizny, podatnikowi przysługiwało – w całości bądź w części – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Niewypełnienie tego warunku powoduje, że czynność darowizny nie jest dostawą i pozostaje poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż Powiat zamierza przekazać w formie darowizny na rzecz Gminy nieruchomość gruntową zabudowaną. Planowana darowizna przewiduje, że darowane grunty będą wykorzystane do celów publicznych (cele oświaty - szkoła publiczne). Powiat na podstawę decyzji komunalizacyjnych Wojewody, przekazujących nieodpłatnie nabył własność nieruchomość gruntowej, której część jest przeznaczona do przekazania w drodze darowizny. Działki objęte ww. decyzjami Wojewody podlegały podziałowi i w drodze ostatecznej decyzji Wójta Gminy z dnia 25.08.2014 r. znak: .... zostały wydzielone m.in. działki: nr 1927/24 o pow. 0,0137 ha, 1927/25 o pow. 0,0375 ha, 1927/27 o pow. 4,6168 ha, 1910/10 o pow. 2,2182 ha, o łącznej pow. 6,8862 ha, będące przedmiotem planowanej darowizny.

Na działce oznaczonej nr 1927/27 o pow. 4,6168 ha zlokalizowane są: murowana piwnica, garaże typu blaszak. Obiekty nie stanowią własności Powiatu. Powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu nabycia ww. gruntów. Na działki będące przedmiotem planowanej darowizny nie były ponoszone żadne nakłady finansowe. Przedmiotem darowizny są tylko grunty bez posadowionych na nich obiektów. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu/wytworzeniu obiektów znajdujących się na działce 1927/27. Wnioskodawca nie ponosił nakładów na te obiekty. Wnioskodawca nie zwracał właścicielom naniesień nakładów poniesionych na ich wybudowanie/nabycie.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz cytowane regulacje z zakresu podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w związku z planowaną darowizną działek Powiat wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług. Wynika to z faktu, że dokonanie zbycia tych towarów w drodze darowizny, a więc czynności cywilnoprawnej, wyklucza zastosowanie względem Powiatu art. 15 ust. 6 ustawy. Zatem darowizna będzie dokonana w ramach działalności Powiatu innej niż działalność o charakterze publicznoprawnym, a Powiat wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku, stwierdzić należy, że darowizna działek nr 1927/24 o pow. 0,0137 ha, 1927/25 o pow. 0,0375 ha, 1927/27 o pow. 4,6168 ha, 1910/10 o pow. 2,2182 ha, o łącznej pow. 6,8862 ha, nie będzie stanowiła dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy i w konsekwencji i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ przy ich nabyciu (na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody) Powiatowi nie przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że planowana darowizna nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy – należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.