IPTPP3/4512-130/15-6/ALN | Interpretacja indywidualna

Darowizna nieruchomości.
IPTPP3/4512-130/15-6/ALNinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawionym we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 29 kwietnia 2015 r.) uzupełnionego pismami z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) i 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania darowizny działek o nr 1660/7 i 1661/1 za dostawą towarów i braku opodatkowania tej czynności podatkiem VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku uznania darowizny działek o nr 1660/7 i 1661/1 za dostawą towarów i braku opodatkowania tej czynności podatkiem VAT.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismami z dnia 15 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) i 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, pytania i stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

Skarb Państwa Starosta X. uzyskał zgodę Wojewody X. na darowiznę niżej opisanych nieruchomości na rzecz Miasta X.:

 1. Przy ul. X. II 2, nr 1660/7 o powierzchni 12,5425 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr.... Na powyższej działce znajduje się Zespół Pałacowo-Parkowy w X., w tym budynek Pałacu i budynek sanitarny o łącznej pow. 4646,58 m2. Budynek pałacu stanowią korpus główny, skrzydło wschodnie i skrzydło zachodnie, powiązane ze sobą, tworząc założenie pałacowe z dziedzińcem głównym i dziedzińcami wewnętrznymi, mostem, bramą główną, stawami oraz około 6 hektarowym parkiem. Na budynku pałacu znajduje się zabytkowy wystrój rzeźbiarski.
 2. Przy ul. X., nr 1661/1 o powierzchni 0,3709 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr .... Działka nr 1661/1 należy do Zespołu Pałacowo-Parkowego i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym.

Darowizna nieruchomości następuje na realizację zadań własnych Miasta X. m.in. cele oświatowe.

Powyższe działki, jako jedna nieruchomość zostały przekazane przez osobę fizyczną, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa aktami notarialnymi z dnia Akt not. Rep. Nr ... z dnia 20.05.1920 r. i Akt not. Rep. Nr .... z dnia 13.12.1925 r.

W dniu 1 października 1995 roku, umową użyczenia, nieruchomość została przekazana przez Skarb Państwa na czas nieoznaczony, do używania Miastu X.. Powyższa umowa nadal obowiązuje.

Ponadto Biorący w używanie - Miasto X. zgodnie z umową użyczenia, gospodarowało nieruchomościami i w celu zabezpieczenia zabytku przed zniszczeniem dokonywało remontów.

Skarb Państwa oraz Biorący do używania Miasto X. ponosili nakłady na te nieruchomości od czasu nabycia do dnia złożenia wniosku.

Skarb Państwa posiada osobowość prawną, a w zakresie gospodarowania mieniem reprezentantem jest Starosta X. wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami).

Skarb Państwa otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań w formie dotacji, której część była przekazywana na rzecz Miasta X. na bieżące utrzymanie oraz remonty nieruchomości.

Stosownie do treści art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatne darowizny podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych działek - Skarbowi Państwa nie przysługiwało obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu działek nr 1660/7 i nr 1661/1 w latach 20-tych.

W piśmie uzupełniającym Wnioskodawca wskazał, że: Powiat X., jako Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że Powiat X. wykonuje zadania związane z mieniem Skarbu Państwa od dnia utworzenia szczebla powiatowego samorządu tj. od dnia 1 stycznia 1999 r.

 • Wnioskodawcy w stosunku do budynku pałacu położonego na działce nr 1660/7 nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 • Wnioskodawcy w stosunku do budynku mieszkalnego i garażowego położonych na działce nr 1661/1 nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 • Budynek pałacu znajdujący się na działce nr 1660/7 jest trwale związany z gruntem.
 • Budynek mieszkalny i garażowy znajdujący się na działce nr 1661/1 jest trwale związany z gruntem.
 • Działka nr 1660/7 zabudowana budynkiem pałacu była oddana w użyczenie 1 października 1995 roku na rzecz Miasta X. i nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę.
 • Nieruchomość działka nr 1661/1 zabudowana budynkiem mieszkalnym i garażowym była oddana w użyczenie 1 października 1995 roku na rzecz Miasta X. i nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę.
 • Działka nr 1660/7 - budynek pałacu - definicja pierwszego zasiedlenia określona w art. 2 pkt 14 zdaniem Wnioskodawcy nie ma zastosowania w tym stanie faktycznym gdyż w okresie po przekazaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny brak jest dokumentów potwierdzających, kto był faktycznym użytkownikiem przed przekazaniem nieruchomości na rzecz Miasta X.. Jednocześnie w przypadku tej nieruchomości nie miało miejsca ulepszenie nieruchomości. Wszystkie prace wykonywane przy zabytku polegały na zabezpieczeniu przed zniszczeniem i utrzymaniu budynku pałacu położonego na działce nr 1660/7. Nie była to rozbudowa, modernizacja, ani też rekonstrukcja.
 • Odnośnie działki nr 1661/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażami - jak wyżej w stosunku do działki nr 1660/7.
 • Pierwsze zasiedlenie działki nr 1660/7 mogło mieć miejsce 1 października 1995 roku poprzez przekazanie umową cywilną użyczenia na rzecz Miasta X.. Nieruchomość nie była przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie w przypadku tej nieruchomości nie malało miejsca ulepszenie nieruchomości. Wszystkie prace wykonywane przy zabytku polegały na zabezpieczeniu przed zniszczeniem i utrzymaniu budynku pałacu położonego na działce nr 1669/7. Nie była to rozbudowa, modernizacja, ani też rekonstrukcja.
 • Pierwsze zasiedlenie działki nr 1661/1 mogło mieć miejsce 1 października 1995 roku poprzez przekazanie umową cywilną użyczenia na rzecz Miasta X.. Nieruchomość nie była przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu. Jednocześnie w przypadku tej nieruchomości nie miało miejsce ulepszeni nieruchomości. Wszystkie prace wykonywane przez Miasto X. przy zabytku polegały na zabezpieczeniu przed zniszczeniem i utrzymaniu budynku mieszkalnego i garażowego położonych na działce nr 1661/1. Nie była to rozbudowa, modernizacja, ani też rekonstrukcja.
 • Pierwsze zasiedlenie - oddanie w użyczenie działki nr 1660/7 mogło mieć miejsce w 1995 r. w związku z tym pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a darowizną upłynął okres dłuższy niż dwa lata.
 • Pierwsze zasiedlenie - oddanie w użyczenie działki nr 1661/1 mogło mieć miejsce w 1995 r. w związku z tym pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a darowizną upłynął okres dłuższy niż dwa lata.
 • Wnioskodawca przekazywał środki w formie dotacji celowej na rzecz Miasta X. na zabezpieczenie i utrzymanie budynku pałacu położonego na działce nr 1660/7. Jednocześnie w przypadku tej nieruchomości nie miało miejsce ulepszenie nieruchomości. Wszystkie prace wykonywane przy zabytku polegały na zabezpieczaniu przed zniszczeniem i utrzymaniu budynku pałacu położonego na działce nr 1660/7. Nie była to rozbudowa, modernizacja, ani też rekonstrukcja.
 • Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budynku mieszkalnego i garażowego położonych na działce nr 1661/1.
 • Wnioskodawca przekazywał na rzecz Miasta X. środki w formie dotacji celowej na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości działki nr 1660/7 (pałac), ale budynek nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych - użytkownikiem budynku było Miasto X.. Jednocześnie w przypadku tej nieruchomości nie miało miejsca ulepszenie nieruchomości. Wszystkie prace wykonywane przy zabytku polegały na zabezpieczeniu przed zniszczeniem i utrzymaniu budynku pałacu położonego na działce nr 1660/7. Nie była to rozbudowa, modernizacja, ani też rekonstrukcja.
 • Wnioskodawca nie przekazywał na rzecz Miasta X. środków na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości działki nr 1661/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażowym. Budynek nie był wykorzystany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych- użytkownikiem budynku było Miasto X..

W ocenie Wnioskodawcy z uwagi na fakt, iż przedmiotowe działki zostały przekazane w latach 20-tych XIX w. w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa można uznać, że ich nabycie i skutki tego nabycia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż pierwszą ustawą o podatku VAT była ustawa z 8.01.1993 r.

Powiat wyjaśnia, że środki dotacji celowej otrzymywane od Wojewody X. mogły być i były przeznaczone wyłącznie na bieżące utrzymanie i zabezpieczenie budynku pałacu położonego na działce nr 1660/7. W poszczególnych latach Powiat przekazywał Miastu X. środki na zabezpieczenie i utrzymanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w wysokości:

 • 1995 r. - 33l 868 zł
 • 1996 r. - 120 000 zł
 • 1997 r. - 0 zł
 • 1998 r. - 0 zł
 • 1999 r. - 60 000 zł
 • 2000 r. - 0 zł
 • 2001 r. - 50 000 zł
 • 2002 r. - 30 000 zł
 • 2003 r. - 90 000 zł
 • 2004 r. - 23 764 zł
 • 2005 r. - 45 000 zł
 • 2006 r. - 17 933 zł
 • 2007 r. - 61 530 zł
 • 2008 r. - 109 636,30 zł
 • 2009 r. - 160 208,00 zł
 • 2010 r. - 80 000 zł
 • 2011 r. - 114 916,88 zł
 • 2012 r. - 344 243,50 zł
 • 2013 r. – 432 000 zł
 • 2014 r. - 469 587,20 zł
 • 2015 r. – 102 000 zł

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.(ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 26 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.)

 1. Czy darowizna zabytkowej nieruchomości nr 1660/7 Skarbu Państwa na rzecz Miasta X., zabudowanej budynkiem pałacu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest dostawą towarów i podlega opodatkowaniu VAT w odniesieniu do Wnioskodawcy...
 2. Czy darowizna zabytkowej nieruchomości nr 1661/1 Skarbu Państwa na rzecz Miasta X., zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług jest dostawą towarów i podlega opodatkowaniu VAT w odniesieniu do Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy.(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

 1. Darowizna działki nr 1660/7 nie jest dostawą towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, że Skarb Państwa nie miał prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu lub wybudowaniu nieruchomości będących przedmiotem darowizny.
 2. Darowizna działki nr 1661/1 nie jest dostawą towarów i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, że Skarb Państwa nie miał prawa do odliczenia podatku VAT przy nabyciu lub wybudowaniu nieruchomości będących przedmiotem darowizny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Stosownie do ust. 2 pkt 2 tego artykułu przez dostawę towarów, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności darowizny, ale tylko w sytuacji jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Wobec tego darowizna towaru, od którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nie stanowi dostawy towarów a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatkowi VAT podlega bowiem jedynie zrównana z odpłatną dostawą darowizna towaru, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku w całości lub części (art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT).

W świetle powyższego nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości w sytuacji, gdy z nabyciem towaru stanowiącego przedmiot darowizny nie wiązało się prawo odliczenia podatku naliczonego jest wyłączone poza zakres przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że dostawą towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także wszelkie inne darowizny, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do treści art. 888 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną uregulowaną w tytule XXXIII Kodeksu cywilnego, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Z cytowanego wyżej art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy wynika, że opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatna czynność z nią zrównana po spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, tj. jeżeli:

 • dokonującym nieodpłatnego przekazania jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

Jak wskazano wyżej nieodpłatne przekazanie towarów (np. darowiznę) uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem lub wytworzeniem tych towarów. Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania darowizny – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jako wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zamierza darować niżej opisane nieruchomości na rzecz Miasta X.:

 • przy ul. X. II 2, nr 1660/7 o powierzchni 12,5425 ha. Na powyższej działce znajduje się Zespół Pałacowo-Parkowy w X., w tym budynek Pałacu i budynek sanitarny o łącznej pow. 4646,58 m2. Budynek pałacu stanowią korpus główny, skrzydło wschodnie i skrzydło zachodnie, powiązane ze sobą, tworząc założenie pałacowe z dziedzińcem głównym i dziedzińcami wewnętrznymi, mostem, bramą główną, stawami oraz około 6 hektarowym parkiem. Na budynku pałacu znajduje się zabytkowy wystrój rzeźbiarski. Wnioskodawcy w stosunku do budynku pałacu położonego na działce nr 1660/7 nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
 • przy ul. X., nr 1661/1 o powierzchni 0,3709 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr .... Działka nr 1661/1 należy do Zespołu Pałacowo-Parkowego i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym. Wnioskodawcy w stosunku do budynku mieszkalnego i garażowego położonych na działce nr 1661/1 nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy należy stwierdzić, iż darowizna działek o nr 1660/7 i 1661/1 tj. nieruchomości – gruntów zabudowanych, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie wypełnia definicji odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

darowizna
ILPP1/443-1047/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

nieruchomości
IBPP2/4512-317/15/WN | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.