IPTPB3/4511-102/15-2/JZ | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania w drodze darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego.
IPTPB3/4511-102/15-2/JZinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. darowizna
  3. działalność gospodarcza
  4. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Małżonek Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży m.in. kotłów i betoniarek. W ramach prowadzonej działalności wykorzystuje zarejestrowane na własną rzecz znaki towarowe, tj. zbiór kilku wariantów znaku towarowego, słowno-graficznych i słownych dla których Urząd Patentowy wydał prawomocne decyzje przyznające prawo ochronne (dalej: „Prawo ochronne do Znaków”). Znaki te zostały wytworzone przez przedsiębiorstwo męża Wnioskodawczyni.

Natomiast Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą m.in. na serwisowaniu kotłów i betoniarek oraz wynajmie powierzchni magazynowych. Obecnie, w ramach podjętej decyzji biznesowej, Wnioskodawczyni zamierza rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o działania w zakresie ochrony i rozwoju rozpoznawalności marki Prawa do Znaków, wytworzonych w przedsiębiorstwie małżonka (w tym w koniecznym zakresie działalność marketingową, promocyjną, a także monitorowanie rynku i konkurencji).

W związku z powyższym mąż Wnioskodawczyni rozważa dokonanie darowizny prawa do marki (zbioru kilku wariantów znaku towarowego, słowno-graficznych i słownych, dla których Urząd Patentowy wydał prawomocne decyzje przyznające prawo ochronne) na rzecz Wnioskodawczyni, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będzie zajmowała się m.in. zarządzaniem Prawami do Znaków i odpłatnym udostępnianiem otrzymanego Prawa ochronnego do Znaków.

W umowie darowizny zostanie określona wartość Prawa ochronnego do Znaków odpowiadająca jego wartości rynkowej, która zostanie przyjęta na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nabycie w drodze darowizny od małżonka Wnioskodawczyni Prawa ochronnego do Znaków spowoduje dla Wnioskodawczyni konieczność zapłacenia podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego darowizna nie spowoduje powstania dla Wnioskodawczyni dochodu/przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „updof”), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86, z późn zm., dalej „upsd”). Oznacza to, że jeśli dane przysporzenie nie podlega regulacjom upsd, możliwe jest zastosowanie updof.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 upsd, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny.

Natomiast, stosownie do art. 3 pkt 2 upsd podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Zdaniem Wnioskodawczyni, odwołując się do art. 3 pkt 2 upsd, darowizna prawa ochronnego do znaku towarowego jest wyłączona spod władztwa ww. ustawy. Tym samym należy stwierdzić, że Prawo ochronne do Znaków nabyte w drodze darowizny przez Wnioskodawczynię, nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn.

Zatem, uwzględniając powyższe, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 updof. Skutkuje to tym, że przysporzenie polegające na nabyciu w drodze darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 125 updof, wolna od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Zgodnie z art. 21 ust. 20 updof zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 125 tej ustawy nie ma zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej lub na podstawie umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 (przychody z działalności wykonywanej osobiście).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego nabycie przez Wnioskodawczynię Prawa ochronnego do Znaków nastąpi na podstawie umowy darowizny, która niewątpliwie nie będzie stanowić wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej bądź działalności wykonywanej osobiście przez Wnioskodawczynię. W konsekwencji przewidziane w art. 21 ust. 20 updof wyłączenie ze zwolnienia nie znajdzie zastosowania do przedmiotowej darowizny Prawa ochronnego do Znaków.

Według Wnioskodawczyni, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną wszystkie przesłanki warunkujące zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 125 updof, tj.:

  • darowizna Prawa ochronnego do Znaków stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 125 updof. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „darowizna”, jednak można w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121, dalej: „KC”), która definiuje „darowiznę” jako typ umowy nazwanej, na mocy której (stosownie do art. 888 KC), darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej, jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Celem, jaki leży u podstaw darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że otrzymanie przez Wnioskodawczynię Prawa ochronnego do Znaków w drodze darowizny jest z punktu widzenia udpof świadczeniem nieodpłatnym.
  • darczyńca – mąż Wnioskodawczyni – jest osobą zaliczoną do I grupy podatkowej w rozumieniu upsd. Do tej grupy, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 upsd, zalicza się bowiem małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
  • jednocześnie nie zostaną spełnione przesłanki wskazane w art. 21 ust. 20 updof, wyłączające możliwość zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 125 updof.

Podsumowując, w świetle cytowanych przepisów, stwierdzić należy, że otrzymanie przedstawionej w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym darowizny nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn, co oznacza, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, do Wnioskodawczyni nie będzie miało zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 3 updof. W konsekwencji z tytułu otrzymania przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny wskazanych we wniosku składników majątkowych, tj. Prawa ochronnego do Znaków, Wnioskodawczyni osiągnie przychód podatkowy podlegający – co do zasady – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazać jednakże należy, że analiza art. 21 ust. 1 pkt 125 updof wskazuje, że otrzymanie nieodpłatnego świadczenia w postaci darowizny od męża, zaliczanego do I grupy podatkowej w rozumieniu upsd będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe stanowisko dotyczące przedmiotowej sprawy zostało potwierdzone przykładowo w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2015 r. o sygn.. IBPBI/1/415-1218/14/JS, w której organ podatkowy wskazał, że : „przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem wskazanego we wniosku prawa do znaku towarowego, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych”.

Podobne stanowisko Minister Finansów wyraził także w innych interpretacjach dotyczących analogicznych stanów faktycznych, m.in.:

Mając na względzie powyższe argumenty oraz stanowisko Ministra Finansów wyrażane w interpretacjach indywidualnych wydawanych w analogicznych lub zbliżonych stanach faktycznych, w opinii Wnioskodawczyni, otrzymanie Prawa ochronnego do Znaków w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym będzie korzystało ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i nie będzie kreowało dochodu/przychodu podatkowego podlegającego faktycznemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Stosownie jednak do art. 3 pkt 2 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Z powyższego wynika zatem, że nabycie w drodze darowizny, praw własności intelektualnej, tj. m.in. praw do znaków towarowych i wynalazków podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zostało wyłączone spod władztwa ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „darowizna”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów. Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Mąż Wnioskodawczyni rozważa dokonanie darowizny prawa do marki (zbioru kilku wariantów znaku towarowego, słowno-graficznych i słownych dla których Urząd Patentowy wydał prawomocne decyzje przyznające prawo ochronne) na rzecz Wnioskodawczyni, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej będzie zajmowała się m.in. zarządzaniem Prawami do Znaków i odpłatnym udostępnianiem otrzymanego Prawa ochronnego do Znaków.

Biorąc pod uwadze powyżej cyt. przepisy, stwierdzić należy, że otrzymanie ww. praw nie będzie podlegać podatkowi od spadków i darowizn, co oznacza, że w opisanym zdarzeniu przyszłym, do Wnioskodawczyni nie będzie miało zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji z tytułu otrzymania przez Wnioskodawczynię w drodze darowizny wskazanych we wniosku składników majątkowych, tj. praw własności intelektualnej, Wnioskodawczyni osiągnie przychód podatkowy podlegający – co do zasady – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20. Przy czym, do pierwszej grupy podatkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn zalicza się m.in. małżonka. Oznacza to, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w związku z otrzymaniem wskazanych we wniosku praw będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.