IPTPB3/4510-214/15-4/PM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z otrzymaniem przez Spółkę Dominującą PGK darowizn nieujawnionych dla celów podatkowych w Spółkach Zależnych PGK znaków lub innych praw, Spółka Dominująca PGK powinna rozpoznać przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT (który to przychód, jako element składowy dochodu/straty Spółki Dominującej PGK, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK X), odpowiadający (zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT) wartości rynkowej składników majątku będących przedmiotem tej darowizny, określonej na moment jej otrzymania?
IPTPB3/4510-214/15-4/PMinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. darowizna
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przychód
 5. składnik majątkowy
 6. wartość rynkowa
 7. znak towarowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Amortyzacja praw i wartości niematerialnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu 18 czerwca 2015 r.), uzupełniony pismem z dnia 17 września 2015 r. (data wpływu 21 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu w związku z darowizną znaków towarowych i innych praw na rzecz Spółki Dominującej w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 11 września 2015 r., nr IPTPB3/4510-214/15-2/PM (doręczonym w dniu 15 września 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia w dniu 21 września 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane dnia 17 września 2015 r.), w którym Wnioskodawca wyjaśnił kwestię dotyczącą doręczonego pełnomocnictwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X S.A. działa jako spółka reprezentująca Podatkową Grupę Kapitałową X („PGK X”) w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP) oraz z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa („Spółka Reprezentująca PGK”).

Zgodnie z art. la ust. 1 i 2 UPDOP PGK X została utworzona przez powiązane kapitałowo spółki prawa handlowego:

 • X Sp. z o.o.;
 • X S.A.
 • X S.A.
 • X Sp. z o.o.
 • X Sp. z o.o.
 • X Sp. z o.o.
 • X Sp. z o.o. oraz
 • X S.A. („Spółka Dominująca PGK”) posiadającą m.in. 95% w ww. spółkach („Spółki Zależne PGK”).

Umowa o utworzeniu PGK X została zawarta przez Spółkę Dominującą PGK oraz Spółki Zależne PGK w formie aktu notarialnego na okres co najmniej 3 lat podatkowych. Na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK X Spółka Reprezentująca PGK zgłosiła tę umowę do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który w dniu 5 listopada 2014 r. wydał decyzję o rejestracji umowy o utworzeniu PGK X i nadał jej numer identyfikacji podatkowej.

W celu usprawnienia wewnątrzgrupowych procesów zarządczych oraz biznesowych, PGK X rozważa obecnie przeprowadzenie kompleksowego procesu restrukturyzacyjnego. Jednym z założeń planowanego procesu restrukturyzacyjnego jest przekazanie przez Spółki Zależne PGK na rzecz Spółki Dominującej PGK własności określonych znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej, jak również autorskich lub pokrewnych praw majątkowych („znaki lub inne prawa”), wykorzystywanych dotychczas w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poszczególnych Spółek Zależnych PGK. W momencie dokonania przedmiotowego przekazania, ww. składniki majątku będą stanowić własność Spółek Zależnych PGK oraz nie zostaną ujawnione przez nie dla celów podatkowych. Historycznie, w przeszłości (takie przed utworzeniem PGK X) Spółki Zależne PGK ponosiły w stosunku do niektórych ze znaków lub innych praw pewne wydatki związane z rejestracją/obsługą formalną procesu rejestracji ww. znaków lub innych praw, obejmujące w szczególności opłaty za zgłoszenie rejestracyjne przedmiotowych znaków lub innych praw, koszty usług prawnych/patentowych oraz rejestracyjnych, ponoszonych w tym zakresie oraz koszty innych niezbędnych usług dotyczących ww. znaków lub innych praw. W przypadku niektórych z ww. znaków lub innych praw, ww. koszty/wydatki zaliczane były przez Spółki Zależne PGK do kosztów uzyskania przychodów na bieżąco, tj. w momencie ich poniesienia. Żaden z omawianych kosztów/wydatków nie został aktywowany, tj. wprowadzony do odpowiedniej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółki Zależne PGK i rozliczony w drodze odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów podatkowych.

Ww. znaki lub inne prawa – stanowiące wyłączną własność Spółek Zależnych PGK oraz nieujawnione dotąd przez ww. Spółki dla celów podatkowych – posiadają ustaloną wartość rynkową (lub możliwe jest ustalenie tej wartości w drodze odpowiedniej wyceny).

Własność ww. znaków lub innych praw zostanie przekazana Spółce Dominującej PGK w formie darowizny, tj. w szczególności (i) podstawą dokonania czynności ww. przekazania będzie umowa darowizny zawarta w sposób oraz w formie wynikającej z odpowiednich przepisów prawa oraz (ii) w związku z przeniesieniem własności znaków lub innych praw, Spółka Dominująca PGK nie dokona ani nie będzie zobowiązana do dokonania na rzecz Spółek Zależnych PGK żadnego świadczenia ekwiwalentnego/zwrotnego ani w chwili otrzymania ww. darowizny, ani w przyszłości. Jednocześnie, wartość przedmiotowego nieodpłatnego przekazania wskazana w ww. umowie darowizny będzie odpowiadała wartości rynkowej znaków lub innych praw, stanowiących przedmiot tej darowizny.

Po otrzymaniu ww. darowizny, Spółka Dominująca PGK będzie wykorzystywała przedmiotowe znaki lub inne prawa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, bezpośrednio po otrzymaniu przedmiotowej darowizny, Spółka Dominująca PGK wprowadzi ww. znaki lub inne prawa do odpowiedniej ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, prowadzonej zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawy o CIT oraz rozpocznie amortyzację tych składników majątku dla celów podatkowych – począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich wprowadzenia do ww. ewidencji wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z otrzymaniem przez Spółkę Dominującą PGK darowizn nieujawnionych dla celów podatkowych w Spółkach Zależnych PGK znaków lub innych praw, Spółka Dominująca PGK powinna rozpoznać przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT (który to przychód, jako element składowy dochodu/straty Spółki Dominującej PGK, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK X), odpowiadający (zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT) wartości rynkowej składników majątku będących przedmiotem tej darowizny, określonej na moment jej otrzymania...
 2. Czy przy wprowadzaniu znaków lub innych praw, będących przedmiotem ww. darowizn, do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Spółkę Dominującą PGK, wartość początkowa poszczególnych znaków lub innych praw powinna zostać określona w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej danego znaku lub innego prawa z dnia nabycia tego znaku lub innego prawa przez Spółkę Dominującą PGK w drodze darowizny – a odpisy amortyzacyjne dokonywane przez ww. Spółkę od wartości rynkowej ww. składników majątku (począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich wprowadzenia do ww. ewidencji) będą stanowiły w całości koszty uzyskania przychodu Spółki Dominującej PGK (które to koszty, jako elementy składowe dochodu/straty tej Spółki Dominującej PGK, zostaną uwzględnione w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK X)...
 3. Czy wartość darowizn nieujawnionych dla celów podatkowych znaków lub innych praw (wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej Spółek Zależnych PGK), przekazanych na rzecz Spółki Dominującej PGK w ramach PGK X, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów Spółek Zależnych PGK w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT – który to koszt, jako element składowy dochodu/straty Spółek Zależnych PGK, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK X...
 4. Czy w przypadku potwierdzenia możliwości rozpoznania przez Spółki Zależne PGK przedmiotowych darowizn nieujawnionych dla celów podatkowych znaków lub innych praw jako kosztu uzyskania przychodów ww. Spółek (który to koszt, jako element składowy dochodu/straty ww. Spółek, zostaną uwzględnione w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK X), wartość ww. kosztu powinna odpowiadać wartości rynkowej i przedmiotu darowizny (znaków lub innych praw) określonej na dzień zawarcia umowy darowizny...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z otrzymaniem darowizny nieujawnionych dla celów podatkowych znaków lub innych praw, otrzymanej przez Spółkę Dominującą PGK w ramach PGK X ww. Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „ustawa o CIT”), który to przychód, jako element składowy dochodu/straty Spółki Dominującej PGK, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK X, odpowiadający (zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT) wartości rynkowej składników majątku będących przedmiotem tej darowizny, określonej na moment jej otrzymania.

Analiza przepisów prawnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, do przychodów podatkowych zalicza się, w szczególności, wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych zużywaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Jednocześnie, wobec braku w odpowiednich regulacjach ustawy o CIT wskazania, co należy rozumieć pod pojęciem nieodpłatności, w celu ustalenia, jakiego rodzaju świadczenia uznawane są za nieodpłatne oraz, tym samym, stanowią przychód podatkowy u podmiotu je otrzymującego, koniecznym wydaje się przeanalizowanie stanowisk organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.

Przykładowo, w wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 1999 r. (sygn. akt I SA/Gd 1290/98), stwierdzono, że „Przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku tej osoby, mające konkretny wymiar finansowy”.

Podobnie, w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2003 r. (sygn. akt III RN 49/02), stwierdzono, że „(...) nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOPrU nie musi wynikać z zobowiązania cywilnoprawnego. Polega ono na uzyskaniu przez podatnika przychodu bez ekwiwalentnego świadczenia wzajemnego”.

A zatem, aby dana rzecz lub świadczenie mogło zostać uznane za nieodpłatne, tj. rodzące obowiązek rozpoznania przychodu podatkowego przez podmiot je otrzymujący (zgodnie z art. 12 ust. l pkt 2 ustawy o CIT), muszą być spełnione następujące warunki:

 • otrzymanie tej rzeczy lub świadczenia musi wiązać się z przysporzeniem majątku u podmiotu je otrzymującego, które to przysporzenie ma konkretny wymiar finansowy; oraz
 • ww. rzecz lub świadczenie jest nieodpłatne, tj. podmiot je otrzymujący nie jest zobowiązany do dokonania żadnego świadczenia wzajemnego.

W odniesieniu do rzeczy lub praw, w przypadku łącznego spełnienia ww. warunków, wartość takiej nieodpłatnie otrzymanej rzeczy, a tym samym przychód podatkowy u podmiotu go otrzymującego ustala się – zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o CIT – na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Indywidualna sytuacja PGK X

Biorąc pod uwagę powyższe oraz zważywszy, że (i) własność znaków lub innych praw zostanie przekazana Spółce Dominującej PGK w ramach PGK X w formie darowizny, tj. w szczególności ww. Spółka nie będzie zobowiązana do żadnego świadczenia wzajemnego ani w momencie otrzymania tej darowizny ani w przyszłości oraz (ii) przedmiotowe znaki lub inne prawa będą posiadać ustaloną wartość rynkową na dzień dokonania darowizny, która to wartość – mająca skonkretyzowany wymiar finansowy – będzie stanowić przysporzenie majątku Spółki Dominującej PGK na dzień otrzymania darowizny, mające konkretny wymiar finansowy – przedmiotowa darowizna będzie stanowić – na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – nieodpłatne świadczenie dokonane na rzecz Spółki Dominującej PGK, a tym samym będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego dla Spółki Dominującej PGK.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem darowizny są prawa majątkowe przychód podatkowy Spółki Dominującej PGK w tym zakresie powinien odpowiadać wartości rynkowej znaków lub innych praw rozumianej jako cena rynkowa stosowana przy udostępnianiu znaków lub innych praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 1

Biorąc pod uwagę fakt, że:

 • przedmiotowa darowizna znaków lub innych praw stanowi nieodpłatne przekazanie rzeczy i praw majątkowych dokonane na rzecz Spółki Dominującej PGK, w ramach PGK X oraz,
 • wartością tego nieodpłatnego przekazania jest – na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy o CIT – wartość rynkowa tych rzeczy lub praw,

Spółka Dominująca PGK będzie zobowiązana do rozpoznania – na dzień otrzymania przedmiotowej darowizny – przychodu podatkowego odpowiadającego wartości rynkowej znaków lub innych praw określonej na dzień otrzymania tej darowizny (który to przychód, jako element składowy dochodu/straty Spółki Dominującej PGK, powinien zostać uwzględniony w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych PGK X).

Na prawidłowość powyższej wykładni Wnioskodawca wskazuje treść interpretacji indywidualnej z dnia 14 lipca 2011 r. (sygn. IPTPB3/423-18/11-2/KJ) otrzymanej przez Zakład Farmaceutyczny X S.A., przed utworzeniem PGK X. Dodatkowo PGK X wskazuje, że poprzedniczka PGK X, tj. Podatkowej Grupy Kapitałowej X o numerze NIP: XXXXX otrzymała pozytywny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X w analogicznym stanie faktycznym jaki został zaprezentowany we wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.