IPTPB2/4515-4/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Czy oddanie gruntów w dzierżawę nabytych w drodze darowizny powoduje utratę ulgi wymienionej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
IPTPB2/4515-4/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. dzierżawa
 3. gospodarstwo rolne
 4. zwolnienie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dzierżawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy dzierżawy.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 25 marca 2015 r., Nr IPTPB2/4515-4/15-2/KK, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 marca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 31 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 1 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

W dniu 15 września 2011 r. Wnioskodawca, na podstawie umowy darowizny od wuja (II grupa podatkowa), otrzymał zabudowaną nieruchomość rolną położoną na wsi o powierzchni 4,13 ha. Powyższa nieruchomość zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni 45 m2, wybudowanym w 1948 r. oraz bezwartościową drewnianą stodołą (przeznaczoną do rozbiórki). W dniu otrzymania ww. darowizny Wnioskodawca prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 8,31 ha. Otrzymana na podstawie aktu notarialnego działka o powierzchni 4,13ha, weszła w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę. W związku z tym, że Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat, został zwolniony z podatku od darowizny.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca przewiduje wydzierżawienie części z tych gruntów (otrzymanych na podstawie darowizny opisanej w powyższym akcie notarialnym), tj. 3,92 ha użytków rolnych. Wnioskodawca nie zamierza ich jednak zbywać. Wydzierżawienie gruntu nastąpi na podstawie umowy dzierżawy wymienionej w art. 693 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Wnioskodawca zaznacza, że w chwili otrzymania ww. darowizny prowadził gospodarstwo rolne o areale 8,31 ha, które nadal będzie prowadził. Pomimo ewentualnego wydzierżawienia, Wnioskodawca zamierza zapewnić sobie prawo decyzji co do rodzaju upraw, jak również zobowiązać ewentualnego dzierżawcę do prowadzenia upraw zgodnie z kodeksem dobrej praktyki rolniczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

Czy w sytuacji opisanej powyżej, Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny ...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, w oparciu o treść art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 1983 r., Nr 45, poz. 207, z póżn. zm.), w przypadku wydzierżawienia części nieruchomości otrzymanej aktem notarialnym, nie będzie On zobowiązany do zapłacenia podatku od darowizny z uwagi na to, że Wnioskodawca nie zbywa ww. nieruchomości, jak również nadal będę prowadził gospodarstwo rolne, w skład, którego wchodzą darowane nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera definicji pojęcia „darowizna”, należy się odwołać do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 121, z późn. zm.), która tą instytucję reguluje. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Jak stanowi art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców
  • pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Przepisy o podatku rolnym, w szczególności art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.), definiują gospodarstwo rolne jako obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (tj. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zatem, o zastosowaniu ulgi określonej w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, decyduję przepisu ustawy o podatku rolnym.

W związku z tym, należy stwierdzić, że:

 1. przy zachowaniu warunków prowadzenia gospodarstwa rolnego przez ww. okres, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest:
  1. nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym), niezależnie od stanu posiadania nabywcy,
  2. udział (ułamkowy) w nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym),
  3. nieruchomość o pow. poniżej 1 ha (mająca charakter użytków rolnych albo gruntów zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych), która wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy,
 2. nie podlega zwolnieniu nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni poniżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego, jeżeli nabywca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa rolnego (także wtedy gdy wskutek połączenia nabyta nieruchomość z inną nieruchomością nabywcy utworzy gospodarstwo rolne),
 3. nie stanowi przesłanki do utraty zwolnienia zbycie przed upływem 5 lat, od dnia nabycia, zbycie innej, fizycznie oznaczonej części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, niż będącej przedmiotem zwolnienia, o ile w wyniku takiego zbycia, grunty będące przedmiotem zwolnienia (lub z innymi będącymi własnością nabywcy) będą miały status gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Na tle powyższego należy stwierdzić, że zwolnienie zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ma charakter warunkowy, co oznacza, że nabycie w drodze spadku nieruchomości będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn, tylko wtedy, gdy w chwili nabycia nieruchomość ta stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Z treści cytowanych przepisów wynika, że „prowadzenie”, odnosi się do czynności wykonywanej przez nabywcę osobiście. Natomiast w myśl art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego, dzierżawa jest umową, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówioną kwotę. W praktyce oznacza to prowadzenie gospodarstwa rolnego przez dzierżawcę, nie zaś przez nabywcę darowizny.

Z treści wniosku wynika, że w dniu 15 września 2011 r. Wnioskodawca, na podstawie umowy darowizny od wuja (II grupa podatkowa), otrzymał zabudowaną nieruchomość rolną o powierzchni 4,13 ha. W dniu otrzymania ww. darowizny, Wnioskodawca prowadził gospodarstwo rolne o powierzchni 8,31 ha. Otrzymana na podstawie umowy działka o powierzchni 4,13 ha, weszła w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę. W związku z tym, że Wnioskodawca zobowiązał się do prowadzenia gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat, został zwolniony z podatku od darowizny.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca przewiduje wydzierżawienie części z tych gruntów (otrzymanych na podstawie darowizny opisanej w powyższym akcie notarialnym), tj. 3,92 ha użytków rolnych. Wnioskodawca nie zamierza ich jednak zbywać. Wydzierżawienie gruntu nastąpi na podstawie umowy dzierżawy wymienionej w art. 693 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Pomimo ewentualnego wydzierżawienia, Wnioskodawca zamierza zapewnić sobie prawo decyzji co do rodzaju upraw, jak również zobowiązać ewentualnego dzierżawcę do prowadzenia upraw zgodnie z kodeksem dobrej praktyki rolniczej.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy, stwierdzić należy, że wydzierżawienie darowanych Wnioskodawcy gruntów rolnych, przed upływem 5 lat od ich nabycia, spowoduje obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn, ponieważ nie zostaną spełnione przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku ORD-IN dokumentów, jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.