IPTPB2/4515-22/15-5/KK | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie przez Gminę darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
IPTPB2/4515-22/15-5/KKinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. gmina
  3. otrzymanie
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu 1 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r., Nr IPTPP2/4512-319/15-2/JS IPTPB2/4515-22/15-2/KK, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 14 sierpnia 2015 r. (data doręczenia 17 sierpnia 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, nieposiadający osobowości prawnej, zgromadził kwotę 173 000 zł na budowę sali gimnastycznej w miejscowości A. Sala ta jednak została wybudowana bez udziału tych środków. W związku z tym, pismem z dnia 11 maja 2015 r., Komitet ten zwrócił się do Rady Gminy i Miasta oraz do Burmistrza Gminy i Miasta, że chce przekazać darowiznę w kwocie 173 000 zł, z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych. Tym samym, zwrócono się z prośbą o umieszczenie tej inwestycji w planach budżetu gminy na 2016 r.

Inwestycja powstałaby na gruncie będącym własnością Wnioskodawcy i po zakończeniu stanowiłaby majątek Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 14 sierpnia 2015 r.):
  1. Czy darowizna przyjęta przez Gminę i Miasto od Społecznego Komitetu Budowy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a jeżeli tak, to w jakiej stawce podatkowej...
  2. Czy darowizna przyjęta przez Gminę i Miasto od Społecznego Komitetu Budowy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, a jeżeli tak, to w jakiej stawce podatkowej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 2, dotyczące podatku od spadków i darowizn. W zakresie odpowiedzi na pytanie Nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu z dnia 14 sierpnia 2015 r., Gmina i Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną na podstawie art. 2 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.). W związku z tym, nie podlega opodatkowaniu wynikającemu z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86), ponieważ, zgodnie z art. l ust. 1 ww. ustawy, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Z treści powyższego przepisu wynika, że podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie darowizny przez osoby prawne.

Z treści wniosku wynika, że Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej zgromadził kwotę 173 000 zł na budowę sali gimnastycznej w miejscowości A. Sala ta jednak została wybudowana bez udziału tych środków. W związku z tym, Komitet ten chce przekazać darowiznę w kwocie 173 000 zł Gminie i Miastu, z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Publicznych.

Stosownie do treści art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina posiada osobowość prawną. W związku z tym, gmina jest osobą prawną. Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że darowizna otrzymana przez Wnioskodawcę, jako osobę prawną, nie podlega regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego, bezprzedmiotowe jest ustalanie ile wynosi stawka podatku od spadków i darowizn od umowy darowizny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy (obdarowanego), nie zaś drugiej strony umowy darowizny.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.