IPTPB2/4515-12/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymana darowizna środków pieniężnych podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r., Nr 45, poz. 2017, z późn. zm.) po spełnieniu obowiązku zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego?
IPTPB2/4515-12/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. zwolnienia podatkowe
 3. środki pieniężne
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny pieniędzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny pieniędzy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2014 r. Wnioskodawca otrzymał od ojca darowiznę w kwocie xxx zł z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu hipotecznego. Była to pierwsza darowizna otrzymana od darczyńcy w okresie lat 2009-2014. Przekazanie darowizny nastąpiło tego samego dnia, poprzez wpłatę gotówki w kasie banku .... S.A., na rachunek bankowy należący do Wnioskodawcy i Jego żony. Wpłaty dokonał osobiście darczyńca w obecności Wnioskodawcy. W załączeniu kopia kasowego potwierdzenia wpłaty oraz potwierdzenie wpłaty z systemu bankowości elektronicznej. Zgodnie z treścią umowy darowizny, również tego samego dnia Wnioskodawca złożył dyspozycję nadpłaty kredytu hipotecznego w kwocie xxx zł. W 2014 r. bank pobrał z konta Wnioskodawcy kwotę xxx zł na poczet spłaty kapitału kredytu, kwotę xxx zł na poczet odsetek od kredytu oraz kwotę xxx zł tytułem opłaty za nadpłatę kredytu. Środki będące przedmiotem darowizny pochodziły z oszczędności darczyńcy zgromadzonych na jego rachunku bankowym. Darczyńca dokonał wypłaty tych środków ze swojego rachunku w 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana darowizna będąca przedmiotem załączonej umowy darowizny podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r., Nr 45, poz. 2017, z późn. zm.) po spełnieniu obowiązku zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna będąca przedmiotem załączonej umowy darowizny z dnia 4 grudnia 2014 r. spełnia wymogi art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1983 r., Nr 45, poz. 207, z późn. zm.) i tym samym podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn po spełnieniu obowiązku zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W szczególności wskazują na to fakty:

 1. osoba obdarowana jest zstępnym w stosunku do darczyńcy,
 2. otrzymana darowizna była pierwszą otrzymaną od darczyńcy w okresie 5 lat poprzedzających rok jej nabycia,
 3. otrzymanie darowizny nastąpiło poprzez przekazanie środków pieniężnych (wpłatę) przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego,
 4. przekazanie darowizny na rachunek bankowy obdarowanego jest udokumentowane kasowym potwierdzeniem wpłaty oraz potwierdzenie wpłaty z systemu bankowości elektronicznej .... S.A.,
 5. pochodzenie przekazanych środków jest udokumentowane kasowym potwierdzeniem wypłaty z rachunku bankowego darczyńcy oraz wyciągiem z konta darczyńcy.

Wnioskodawca wnosi o uwzględnienie przy sporządzaniu indywidualnej interpretacji następujących czynników:

 1. Ojciec (darczyńca) Wnioskodawcy jest osobą ponad 80-letnią, ponadto w 2014 r. zdiagnozowano u niego chorobę nowotworową. Ojciec uprzednio kilkakrotnie proponował Wnioskodawcy przyjęcie darowizny, na co On nie wyrażał zgody. W 2014 r. obawiając się dalszego pogorszenia stanu swojego zdrowia postanowił samodzielnie częściowo spłacić zaciągnięty przez Wnioskodawcę kredyt hipoteczny. W tym celu wypłacił z własnego rachunku bankowego gotówkę i udał się z nią z zamiarem dokonania wpłaty na poczet spłaty kredytu. W banku został poinformowany, że takiej operacji może dokonać wyłącznie kredytobiorca. Ojciec powiadomił Wnioskodawcę o tym i ponownie poprosił o przyjęcie darowizny. Biorąc pod uwagę z jednej strony determinację i upór ojca, a z drugiej strony jego stan zdrowia oraz kwestie bezpieczeństwa związane z przenoszeniem dużej kwoty w gotówce przez osobę starszą, Wnioskodawca zgodził się na przyjęcie darowizny w formie wpłaty na Jego rachunek bankowy w kasie banku.
 2. Ojciec jest emerytowanym, wieloletnim urzędnikiem, o nieposzlakowanym przebiegu pracy zawodowej. Jest wierny zasadzie przestrzegania prawa, zwłaszcza podatkowego.
 3. Kwota darowizny zgodnie z wolą darczyńcy została w całości wydatkowana na częściową spłatę kredytu hipotecznego. W związku z tym, w przypadku uznania darowizny za niepodlegającą zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn, konieczność zapłaty pełnej kwoty podatku stanowiłoby bardzo duże obciążenie finansowe dla Wnioskodawcy i Jego rodziny.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny i polecenia darczyńcy.

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Natomiast na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Według art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9 637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Jednakże zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczone do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 określonym przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 z późn. zm.).

Z kolei w myśl art. 4a ust. 4 przedmiotowej ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków jedynie, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W cytowanych przepisach nie zostały wyszczególnione ani rodzaj, czy charakter darowanych składników majątku objętych zwolnieniem, ani sposób, czy czas ich użytkowania jak również ich maksymalna wartość. Należy jednak mieć na uwadze, że podstawowym kryterium uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest zakwalifikowanie obdarowanego jako jednej z osób wymienionych w tym przepisie, oraz w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne w kwocie wyższej niż 9 637 zł, udokumentowania przez obdarowanego ich otrzymania jednym z trzech przewidzianych przez ustawodawcę sposobów.

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, przedmiotowe nabycie podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej - art. 4a ust. 3 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2014 r. Wnioskodawca otrzymał od ojca darowiznę w kwocie xxx zł. Była to pierwsza darowizna otrzymana od darczyńcy w okresie lat 2009-2014. Przekazanie darowizny nastąpiło tego samego dnia, poprzez wpłatę gotówki w kasie banku .... S.A. na rachunek bankowy należący do Wnioskodawcy i Jego żony. Wpłaty dokonał osobiście darczyńca w obecności Wnioskodawcy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawcę od ojca darowizna środków pieniężnych udokumentowana przekazaniem na konto bankowe Wnioskodawcy, będzie podlegać zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn przy spełnieniu obowiązku zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, stosownie do przepisów art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W związku z załączeniem przez Wnioskodawcę do wniosku dokumentów (tj. kopii umowy darowizny, kopii kasowego potwierdzenia wpłaty na rachunek obdarowanego, potwierdzenia wpłaty na rachunek obdarowanego z systemu bankowości elektronicznej, kopii kasowego potwierdzenie wypłaty z rachunku darczyńcy, kopii wyciągu z rachunku bankowego darczyńcy za okres grudnia 2014 r., kopii dyspozycji nadpłaty kredytu hipotecznego, potwierdzenie operacji nadpłaty kredytu z systemu bankowości elektronicznej, potwierdzenie pobrania opłaty za nadpłatę kredytu z systemu bankowości elektronicznej) tutejszy Organ wskazuje, że wydając interpretację w trybie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie dokonuje analizy i oceny załączonych do wniosku dokumentów, a jedynie opiera się na przedstawionym we wniosku stanie faktycznym.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.