IPTPB2/4511-446/15-6/JR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe dokonania darowizny udziałów w spółce jawnej;
IPTPB2/4511-446/15-6/JRinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. spółka jawna
  3. udział
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dokonania darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2015 r., Nr IPTPB2/4514-42/15-2/JR, IPTPB2/4515-32/15-2/JR na podstawie art. 170 § 1 oraz art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), stosownie do § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim przekazał powyższy wniosek w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn do załatwienia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, od 1 lipca 2015 r., jest właściwy do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, śląskim lub świętokrzyskim (§ 5 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego) oraz w zakresie podatku od towarów i usług, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim lub świętokrzyskim (§ 6 pkt 3 ww. rozporządzenia).

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 13 października 2015 r., Nr IPTPB2/4511-446/15-3/JR, IPTPP2/4512-424/15-3/AJB, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 15 października 2015 r., natomiast w dniu 23 października 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 22 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):

W dniu ...grudnia 2001 r. trzy osoby fizyczne: A. L., P. L. i Wnioskodawca - będące spokrewnionymi i spowinowaconymi - zawarły umowę spółki jawnej. Przedmiotowa spółka została powołana celem prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego pod własną firmą: P... sp. jawna P. L., A. L., M. W. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady w równej wysokości.

Wnioskodawca (wspólnik) podjął decyzję o zbyciu członkostwa w spółce, czyli zbyciu ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce. Obrót udziałem spółkowym nastąpi na podstawie umowy darowizny zawartej z P. L., będącym zięciem Wnioskodawcy lub A. L., będącą córką Wnioskodawcy. Po stronie darczyńcy udziału występować będzie Wnioskodawca, po stronie obdarowanego natomiast P. L. lub A. L.. Czynność ta będzie nieodpłatna. Wnioskodawca wskazał, że nie uzyska z tego tytułu żadnych przysporzeń majątkowych, w tym nie uzyska żadnych świadczeń rzeczowych od spółki jak i innych wspólników.

Postanowienia umowy spółki jawnej obecnie nie umożliwiają skutecznego przeniesienia ogółu praw i obowiązków na rzecz innego podmiotu przez Wnioskodawcę w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych, natomiast przed dokonaniem darowizny udziału dojdzie do zawarcia umowy zmieniającej umowę spółki poprzez wprowadzenie możliwości skutecznego przeniesienia ogółu praw i obowiązków na rzecz innego podmiotu przez Wnioskodawcę w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

Wartość udziałów nie ulegnie zmianie, tzn. w związku z przekazaniem udziału wysokość majątku spółki nie ulegnie zmianie.

W związku z darowizną obdarowany nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy (Wnioskodawcy). Wnioskodawcę na moment dokonania czynności prawnej nie będą obciążały długi i ciężary lub zobowiązania związane ze spółką jawną, której był wspólnikiem.

Wnioskodawca wskazał, że ani On ani pozostali wspólnicy nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż ta w ramach spółki jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego czynność prawna darowania całości lub części udziału w spółce jawnej przez Wnioskodawcę swojej córce lub zięciowi będącymi także wspólnikami tej spółki, spowoduje obowiązek zapłacenia przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od osób fizycznych...
  2. Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego czynność prawna darowania całości lub części udziału w spółce jawnej przez Wnioskodawcę swojej córce lub zięciowi będącymi także wspólnikami tej spółki, spowoduje obowiązek zapłacenia przez Wnioskodawcę podatku od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1. Natomiast w zakresie pytania oznaczonego nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego czynność prawna darowania całości lub części udziału w spółce jawnej przez Wnioskodawcę swojej córce lub zięciowi, będącymi także wspólnikami tej spółki, nie spowoduje obowiązku zapłacenia przez Wnioskodawcę podatku dochodowego od osób fizycznych.

Darowizna jest umową nieodpłatną, stąd po stronie darczyńcy nie powstanie przychód. Ponadto wobec treści art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej jako: ustawa o PIT) - obowiązek podatkowy z ustawy o PIT nie powstanie niezależnie od tego, czy chodzi o darczyńcę, czy obdarowanego. Udziały w spółce jawnej są przysługującymi udziałowcowi prawami majątkowymi, z którymi związane są określone prawa korporacyjne w stosunkach pomiędzy udziałowcem a spółką jawną. Prawa te, w przypadku udziałów w spółce jawnej utworzonej zgodnie z prawem polskim i mającej siedzibę na terytorium Polski, podlegają wykonaniu na terytorium Polski. Tym samym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przychody osiągnięte w związku z otrzymaniem darowizny udziałów w spółce jawnej z siedzibą na terytorium Polski nie będą podlegać przepisom ustawy o PIT. Nieistotne jest przy tym, czy otrzymana przez podatnika darowizna zostanie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn, czy też będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem.

W opisanym zdarzeniu przyszłym nie ma zastosowania art. 24 ust. 3a ustawy o PIT, który dotyczy likwidacji działalności gospodarczej i także on nie będzie stanowił podstawy obowiązku podatkowego Wnioskodawcy. W związku ze zbyciem udziałów Wnioskodawca zaprzestanie bowiem prowadzenia działalności w ramach spółki jawnej, a innej pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzi. Zdaniem Wnioskodawcy, w aktualnym stanie prawnym samo zakończenie działalności, w tym w ramach wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej nie rodzi obowiązku zapłaty podatku. Obowiązek zapłaty podatku może powstać w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku trwałego lub innych (w tym towarów handlowych), skutkować będzie bowiem powstaniem przychodu, który winien być umiejscowiony w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych zawartym w powyższej ustawie, bądź od których zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych są wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Na podstawie umowy darowizny Wnioskodawca zamierza przekazać ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce na rzecz zięcia lub córki (wspólników tej spółki).

Czynność ta będzie nieodpłatna. Wnioskodawca wskazał, że nie uzyska z tego tytułu żadnych przysporzeń majątkowych, w tym nie uzyska żadnych świadczeń rzeczowych od spółki jak i innych wspólników.

Odnosząc się do tak przedstawionego zagadnienia wyjaśnić należy, że udział w spółce osobowej, do której należy m.in. spółka jawna, określany jest jako ogół praw i obowiązków wspólnika. Do podstawowych praw i obowiązków wspólników zaliczyć można prawo reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, prawo do udziału w zyskach spółki, obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz obowiązek wniesienia wkładu. Niewątpliwie więc udział w spółce jawnej nosi znamiona prawa majątkowego.

Z kolei na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 2014, poz. 121, z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Z powyżej zacytowanego przepisu wynika, że podstawową cechą umowy darowizny jest bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem jego majątku. Darowizna należy bowiem do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego) i zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za otrzymane świadczenie. Istotą darowizny – jako czynności nieodpłatnej – jest więc brak po drugiej stronie ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego.

Z powyższych przepisów wynika więc, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega każdy dochód osiągnięty przez osobę fizyczną z jednego ze źródeł przychodów, który nie został zwolniony z opodatkowania lub od którego nie zaniechano poboru podatku, stosownie do przepisów Ordynacji podatkowej, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, do których zaliczyć można m.in. udziały w spółce jawnej. Skoro więc, jak to przedstawiono w treści wniosku, Wnioskodawca planuje dokonać darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej na rzecz zięcia lub córki, to czynność taka, jako nieodpłatna, nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy żadnego dochodu. Powyższe sprawia, że w opisanej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty tegoż podatku.

W związku z tym, że Wnioskodawca wskazał inną podstawę prawną zajętego przez Niego stanowiska nie można było uznać go za prawidłowe.

Interpretacja stanowi rozstrzygnięcie w zakresie wynikającym z postawionego pytania i nie odnosi się do stanowiska Wnioskodawcy w części dotyczącej powstania przychodu z odpłatnego zbycia składników majątku trwałego lub innych.

Ponadto należy nadmienić, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy, a tym samym nie odnosi się do obowiązków podatkowych obdarowanych.

Końcowo należy wskazać, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.