IPTPB2/4511-296/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji
IPTPB2/4511-296/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. dokumentowanie
 3. działalność pożytku publicznego
 4. odliczenie od dochodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odliczenia darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 16 lipca 2015 r., Nr IPTPB2/4511-296/15-2/MP, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawczyni o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono pełnomocnikowi w dniu 20 lipca 2015 r., zaś w dniu 29 lipca 2015 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 27 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni zamierza regularnie przekazywać na konto fundacji stanowiącej organizację pożytku publicznego z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundacja), darowiznę pieniężną na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Przekazanie darowizny na konto Fundacji odbywać się będzie w następujący sposób: Wnioskodawczyni złoży swojemu pracodawcy lub innemu podmiotowi, który wypłaca Jej wynagrodzenie np. z tytułu świadczenia czynności w ramach stosunku cywilnoprawnego (dalej: Pracodawca) oświadczenie. Na podstawie przedmiotowego oświadczenia Wnioskodawczyni upoważni swojego pracodawcę do potrącenia wskazanej w oświadczeniu kwoty z wynagrodzenia Wnioskodawczyni i przekazywania jej we wskazanych w oświadczeniu terminach (np. co miesiąc, co kwartał itp.), na konto Fundacji. W konsekwencji, przedmiotowa część wynagrodzenia zostanie przekazana przez Wnioskodawczynię na konto Fundacji za pośrednictwem pracodawcy. Pracodawca pełnić będzie wyłącznie rolę pośrednika - ekonomiczny ciężar darowizny poniesie Wnioskodawczyni. Pracodawca w określonych przez siebie terminach (np. po zakończeniu roku podatkowego) wyda Wnioskodawczyni zaświadczenia zawierające dane Wnioskodawczyni - darczyńcy oraz kwotę potrąconych z Jej wynagrodzenia w roku podatkowym darowizn na rzecz Fundacji. Wnioskodawczyni przekazywane będą również kopie potwierdzeń przelewów darowizn.

Możliwe jest, że Wnioskodawczyni nie będzie jedynym pracownikiem, który złoży swojemu pracodawcy oświadczenie, o którym mowa powyżej. W takiej sytuacji, pracodawca dokonywać będzie zbiorczego przelewu kwot, wynikających ze złożonych przez swoich pracowników oświadczeń na konto Fundacji. Możliwe jest również, że w tytule przelew: pracodawca nie wskaże nazwisk darczyńców, w tym Wnioskodawczyni (np. ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie, zgodnie z systemem bankowości elektronicznej, można ująć w tytule przelewu). Z tytułu przelewu dokonanego przez pracodawcę wynikać może wyłącznie, że przelew dotyczy darowizn, które pracodawca dokonuje w imieniu pracowników (ewentualnie możliwe jest wskazanie w tytule przelewu numeru oświadczeń na podstawie, których pracodawca dokona przelewu darowizn na konto Fundacji).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Fundacja, na rzecz której Wnioskodawczyni planuje dokonać darowiznę, stanowi organizację, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.). Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na działalność statutową – Fundacja nie przeznacza zysku pomiędzy swoich członków. Darowizna przekazana zostanie na cele pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności charytatywnej. Przekazana darowizna nie będzie wiązała się ze świadczeniem wzajemnym ze strony Fundacji względem Wnioskodawczyni. Darowizny mogą stanowić więcej niż 6% dochodu, mogą stanowić też mniej niż 6% dochodu Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekazanie darowizny na konto Fundacji w formie opisanej w opisie zdarzenia przyszłego (za pośrednictwem pracodawcy) wyłącza możliwość odliczenia od dochodu kwoty darowizny w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawczyni będzie miała możliwość odliczenia od dochodu darowizn (do wysokości 6% dochodu), przekazanych za pośrednictwem pracodawcy (zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego) na konto Fundacji, w przypadku gdy będzie on w posiadaniu:
  1. kopii oświadczenia złożonego pracodawcy, upoważniającego do poboru części wynagrodzenia Wnioskodawczyni przez pracodawcę i przekazania jej na konto Fundacji,
  2. zestawienia kwot, jakie Wnioskodawczyni za pośrednictwem pracodawcy przekazała na konto Fundacji w danym roku podatkowym (otrzymane od pracodawcy) oraz,
  3. potwierdzenia przelewu darowizny z konta pracodawcy na konto Fundacji, w przypadku w którym:
   • przelew dotyczyć będzie wyłącznie darowizny przekazanej przez Wnioskodawczynię albo,
   • przelew dotyczyć będzie darowizn kilku pracowników (w tym Wnioskodawczyni) i w tytule przelewu (którego potwierdzenie otrzyma Wnioskodawczyni), pracodawca wskaże imię i nazwisko Wnioskodawczyni albo numer oświadczenia Wnioskodawczyni, albo w tytule przelewu wskazane zostanie wyłącznie, że darowizna dokonywana jest w imieniu pracowników (w tytule przelewu nie zostaną wskazane dane Wnioskodawczyni, ani innych pracowników)...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przekazanie darowizny na konto Fundacji w formie opisanej w opisie zdarzenia przyszłego (za pośrednictwem Pracodawcy) nie wyłącza możliwości odliczenia od dochodu kwoty darowizny w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, będzie Ona miała prawo odliczenia od dochodu darowizn (do wysokości 6% dochodu), przekazanych za pośrednictwem pracodawcy, których wartość zostanie udokumentowana przez Wnioskodawczynię następującymi dokumentami:

 1. oświadczeniem Wnioskodawczyni upoważniającym pracodawcę do potrącenia i przelania części wynagrodzenia na konto Fundacji oraz,
 2. potwierdzeniem przelewu darowizny (w kwocie zbiorczej za kilku pracowników) z konta bankowego pracodawcy na konto bankowe Fundacji oraz,
 3. zestawieniem kwot, jakie pracodawca w roku podatkowym przekazał na rachunek Fundacji w imieniu Wnioskodawczyni.

Z odliczenia darowizny od dochodu, Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać zarówno w przypadku, w którym w tytule przelewu pracodawca wskaże dane pracowników (w tym Wnioskodawczynię) w imieniu których przekazywana jest darowizna, numery oświadczeń pracowników, na podstawie których pracodawca przekaże darowizny na konto Fundacji, jak i w przypadku, w którym w tytule przelewu wskazane zostanie wyłącznie, że darowizna dokonywana jest w imieniu pracowników na podstawie złożonych przez nich oświadczeń/upoważnień (z tytułu przelewu nie będą wynikały dane pracowników).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

 1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
 2. kultu religijnego,
 3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

W myśl z kolei art. 26 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość wydatków z tytułu darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że zasadniczą wagę w kwestii możliwości odliczenia darowizny od dochodu ma właściwy sposób jej udokumentowania. Ustawodawca wskazuje na dwa warunki, których spełnienie jest konieczne w celu odliczenia darowizny od dochodu (w celu ustalenia podstawy opodatkowania) tj. :

 1. przekazanie darowizny przez podatnika,
 2. posiadanie dowodu wpłaty darowizny na rachunek obdarowanego.

Tym samym, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości odliczenia od podatku kwoty darowizny od dokonania przelewu z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego. Z powołanych przepisów wynika wyłącznie, że istotne jest aby :

 1. darowizna została dokonana przez podatnika, co oznacza, że to podatnik musi ponieść ekonomiczny ciężar darowizny,
 2. darowizna powinna zostać dokonana przelewem na rachunek obdarowanego, czego potwierdzenie w postaci dowodu wpłaty powinien dostać darczyńca.

W sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego wskazane powyżej warunki zostaną spełnione. Po pierwsze bowiem, darowizna dokonana zostanie przez Wnioskodawczynię - pracodawca pełnić będzie wyłącznie funkcję pośrednika w przekazaniu środków. Przekazywane środki, mimo że zgromadzone na rachunku pracodawcy, stanowić będą część wynagrodzenia Wnioskodawczyni. Po drugie, Wnioskodawczyni posiadać będzie potwierdzenie przelewu darowizny na konto Fundacji. Z przedmiotowego potwierdzenia przelewu wynikać będzie, że darowizna przekazywana jest przez pracowników Pracodawcy na podstawie złożonych przez nich oświadczeń. Wnioskodawczyni jako darczyńca otrzyma od swojego pracodawcy również zestawienie kwot, jakie zostały przelane przez pracodawcę jako darowizna Wnioskodawczyni. Dokument stanowiący potwierdzenie przelania darowizny na konto bankowe Fundacji wraz z zestawieniem kwot przelanych przez pracodawcę w imieniu pracownika stanowić będzie tym samym dowód wpłaty, o którym mowa w powołanym art. 26 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko, zgodnie z którym dokonanie przelewu z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu środków finansowych nie pozbawia podatnika (pracownika) prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny zostało potwierdzone w licznych indywidulanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2011 r. (Nr ILPB2/415-837/11-2/AJ).

W przedmiotowej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę, że: użyte pojęcie „dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego” jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek bankowy. Dlatego też, wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku, jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

Istnieją jednak sytuacje - jak ta w przedstawionym w niniejszej sprawie opisie zdarzenia przyszłego - w których pracodawcy pośredniczą w przekazywaniu obdarowanym (np. stowarzyszeniom) środków finansowych pochodzących od podatników, rzeczywistych darczyńców. W takich przypadkach, podatnik, który chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny, w celach dowodowych powinien dysponować kopią deklaracji darczyńcy, zawierającej co najmniej następujące dane: nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny, jej cel oraz nazwę obdarowanego. Dodatkowo darczyńca powinien gromadzić paski płacowe, z których jednoznacznie musi wynikać kwota przekazanej darowizny oraz dysponować kopią przelewu zbiorczego, którą sporządza pracodawca dla obdarowanego.

Dokonanie darowizny z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu obdarowanym środków finansowych, nie pozbawia zatem prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny.

Przedmiotowe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2011 r. (Nr IPPB4/415-883/10-4/JS).

Wnioskodawczyni zaznacza również, że dla celów odliczenia darowizny od dochodu nie ma znaczenia, czy przelew pracodawcy na konto Fundacji dotyczyć będzie wyłącznie darowizny Wnioskodawczyni, czy również darowizn innych pracowników i czy w tytule zbiorczego przelewu pracodawca wskaże nazwisko Wnioskodawczyni (czy też z tytułu przelewu wynikać będzie wyłącznie, że darowizna dokonywana jest w imieniu pracowników). W przypadku braku nazwiska Wnioskodawczyni przedmiotowy przelew co prawda nie będzie stanowił wystarczającego dowodu wpłaty, niemniej uzupełniony o zestawienie, z którego wynikać będzie kwota darowizny przekazanej na konto Fundacji w imieniu Wnioskodawczyni, już takim dowodem będzie. Z przedmiotowych dokumentów wynikać bowiem będzie: kwota darowizny, imię i nazwisko darczyńcy, czyli Wnioskodawczyni oraz fakt, że darowizna przekazana została na konto bankowe Fundacji.

Fakt, że w celu prawidłowego udokumentowania darowizny nie jest konieczne, aby na zbiorczym potwierdzeniu przelewu widniało nazwisko darczyńcy, potwierdza również powołana powyżej interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2011 r. (Nr ILPB2/415-837/11-2/AJ).

Tym samym wszystkie warunki umożliwiające odliczenie darowizny od dochodu zostaną spełnione.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, opisany w pytaniu Wnioskodawczyni sposób udokumentowania darowizny na konto Fundacji umożliwi Jej, odliczenie od dochodu w celu kalkulacji podstawy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

 1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
 2. kultu religijnego,
 3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

-w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Z analizy przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni zamierza przekazywać darowiznę pieniężną na konto Fundacji stanowiącej organizację, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundacja). Wnioskodawczyni będzie przekazywać darowizny pieniężne na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przekazana przez Wnioskodawczynię darowizna pieniężna, nie będzie wiązała się ze świadczeniem wzajemnym ze strony Fundacji względem Wnioskodawczyni. Przekazane darowizny mogą stanowić więcej niż 6% dochodu Wnioskodawczyni, mogą stanowić też mniej niż 6% Jej dochodu.

Przekazanie darowizny na konto Fundacji odbywać się będzie w następujący sposób: Wnioskodawczyni złoży swojemu pracodawcy oświadczenie, w którym upoważni pracodawcę do potrącenia wskazanej w oświadczeniu kwoty z wynagrodzenia Wnioskodawczyni oraz do przekazywania tej kwoty we wskazanych w oświadczeniu terminach (np. co miesiąc, co kwartał itp.), na konto Fundacji. Natomiast pracodawca Wnioskodawczyni, w określonych terminach (np. po zakończeniu roku podatkowego), wyda Wnioskodawczyni/Darczyńcy zaświadczenie zawierające dane Wnioskodawczyni i kwotę potrąconych z Jej wynagrodzenia w roku podatkowym, darowizn na rzecz Fundacji. Wnioskodawczyni przekazywane będą również przez pracodawcę, kopie potwierdzeń przelewów darowizn.

Możliwe jest, że Wnioskodawczyni nie będzie jedynym pracownikiem - darczyńcą, który złoży swojemu pracodawcy oświadczenie, o którym mowa powyżej. W takiej sytuacji, pracodawca dokonywać będzie zbiorczego przelewu kwot, wynikających ze złożonych przez swoich pracowników oświadczeń na konto obdarowanego. Dlatego też, w tytule „przelew”, pracodawca może nie wskazać nazwiska Wnioskodawczyni, np. ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie można ująć w tytule przelewu. Z tytułu przelewu dokonanego przez pracodawcę wynikać może wyłącznie, że przelew dotyczy darowizn, które pracodawca dokonuje w imieniu pracowników, ewentualnie możliwe jest wskazanie w tytule przelewu, numeru oświadczeń na podstawie, których pracodawca dokona przelewu darowizn na konto obdarowanego/Fundacji.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji darowizny, wobec czego należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). W myśl art. 888 § 1 Kodeks cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:

 • musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 1. osób fizycznych;
 2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Zasadniczą wagę w kwestii możliwości odliczenia darowizny ma właściwy sposób jej udokumentowania. Należy w tym miejscu odwołać się do treści przepisu art. 26 ust. 7 ww. ustawy, który odnosi się do sposobu dokumentowania wydatków na cele wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się na podstawie: dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej.

Tym samym, właściwym dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny pieniężnej uprawniającym do skorzystania z ulgi, jest w oparciu o ww. przepis, dowód wpłaty płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku.

Należy zauważyć, że użyte pojęcie „dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego” jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek płatniczy. Dlatego też, wszelkie dowody wpłat na rachunek płatniczy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku, jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

W przypadkach w których pracodawcy pośredniczą w przekazywaniu obdarowanym (np. fundacjom), środków finansowych pochodzących od podatników, rzeczywistych darczyńców – podatnik/darczyńca, który chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny - w celach dowodowych powinien dysponować kopią deklaracji darczyńcy, zawierającej co najmniej następujące dane: nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny, jej cel oraz nazwę obdarowanego. Dodatkowo darczyńca powinien gromadzić dowody (np. paski płacowe), z których jednoznacznie musi wynikać kwota przekazanej darowizny oraz dysponować kopią przelewu zbiorczego, którą sporządza pracodawca dla obdarowanego.

Dokonanie darowizny z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu obdarowanym środków finansowych, nie pozbawia zatem prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny.

Reasumując, darowizna pieniężna, która zostanie przekazana przez Wnioskodawczynię na rzecz Fundacji (obdarowanego) za pośrednictwem pracodawcy Wnioskodawczyni, przy spełnieniu określonych ustawowo warunków, nie wyłącza możliwości odliczenia od dochodu kwoty darowizny w celu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Darowizna pieniężna, którą Wnioskodawczyni będzie przekazywać za pośrednictwem pracodawcy na rzecz Fundacji, będzie podlegała odliczeniu od dochodu, gdyż – jak wskazano we wniosku – Fundacja (obdarowany) jest organizacją, o której mowa w ww. przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz darowizna zostanie przekazana na cel określony w art. 4 tej ustawy. Darowizna pieniężna musi być odpowiednio udokumentowana. Kwota darowizny zmniejszająca dochód do opodatkowania nie może przekroczyć 6% dochodu Wnioskodawczyni (darczyńcy). Kwotę dokonanego odliczenia należy wykazać w zeznaniu rocznym, w którym należy podać również dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Wnioskodawczyni będzie miała prawo odliczenia od dochodu darowizny pieniężnej (do wysokości 6% dochodu), przekazanej na konto Fundacji (obdarowanego), za pośrednictwem swojego pracodawcy, która zostanie udokumentowana następującymi dokumentami:

 1. oświadczeniem Wnioskodawczyni/darczyńcy upoważniającym swojego pracodawcę do potrącenia i przelania części wynagrodzenia Wnioskodawczyni na konto Fundacji (obdarowanego),
 2. zestawieniem kwot (otrzymanym od pracodawcy), jakie Wnioskodawczyni za pośrednictwem pracodawcy, przekazała w roku podatkowym na rachunek Fundacji (obdarowanego),
 3. potwierdzeniem przelewu darowizny pieniężnej z konta bankowego pracodawcy Wnioskodawczyni, na konto bankowe Fundacji (obdarowanego), w tym przelew może dotyczyć wyłącznie darowizny pieniężnej przekazanej przez Wnioskodawczynię, jak również przelew może być wystawiony w kwocie zbiorczej za kilku pracowników, gdzie w tytule przelewu, pracodawca wskaże imię i nazwisko Wnioskodawczyni albo numer oświadczenia Wnioskodawczyni, albo w tytule przelewu wskazane zostanie wyłącznie, że darowizna dokonywana jest w imieniu pracowników.

Jednocześnie tut. Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem, przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.