IPTPB2/415-648/14-4/JR | Interpretacja indywidualna

Przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości
IPTPB2/415-648/14-4/JRinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. odpłatne zbycie
 3. zniesienie współwłasności
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2014 r. (data wpływu 3 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomości nabytych:

 • w 2008 r.– jest prawidłowe,
 • w 2011 r. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.). Pismem z dnia 9 lutego 2015 r., Nr IPTPB2/415-648/14-2/JR, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 16 lutego 2015 r., natomiast w dniu 19 lutego 2015 r. wpłynęło uzupełnienie ww. wniosku (data nadania 18 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w dniu ...października 1998 r. na podstawie umowy darowizny została właścicielem 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne o nr X/1 i X/2, położonej w miejscowości Ć., o łącznej powierzchni 1,35 ha, dla której Sąd Rejonowy w K. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ... (dalej: nieruchomość). Dnia ...grudnia 1998 r. Wójt Gminy ... zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi (dalej: dom) na działce nr X/1. Prace budowlane rozpoczęły się ...kwietnia 1999 r., a w 2002 r. dom został oddany do użytku. Nakłady na budowę domu pochodziły z majątku wspólnego należącego do Wnioskodawczyni i (obecnie byłego) męża, objętego wspólnością ustawową małżeńską, a ich wartość wyniosła 345 000 zł.

W 2000 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zaciągnęła kredyt hipoteczny w kwocie 89 326 zł 67 gr na budowę domu. Kredyt został spłacony w 2013 r.

Wnioskodawczyni wskazała, że Jej mąż w trakcie trwania małżeństwa został jednym z czterech wspólników spółki jawnej z siedzibą w K., a środki pieniężne na wkład wniesiony przez niego do spółki pochodziły z majątku objętego wspólności majątkową małżeńską.

Dnia ...marca 2007 r. Sąd Okręgowy wyrokiem orzekł o rozwiązaniu małżeństwa pomiędzy Wnioskodawczynią a byłym mężem.

Dnia ...września 2011 r. pomiędzy Wnioskodawczynią, byłym mężem oraz ich synem została zawarta w formie aktu notarialnego umowa darowizny oraz umowa o podział majątku i zniesienie współwłasności (dalej: umowa). Na mocy umowy syn w drodze darowizny otrzymał działkę X/2 (dla której została ustanowiona odrębna księga wieczysta), a Wnioskodawczyni stała się jedynym właścicielem działki nr X/1 (której nr KW pozostał bez zmian). Ponadto Wnioskodawczyni stała się właścicielem domu, a Jej były mąż właścicielem udziałów w spółce jawnej. Dodać należy, zdaniem Wnioskodawczyni, że udział w spółce, którego właścicielem stał się były mąż, przewyższa wartość nieruchomości wraz z domem (spółce przysługuje m.in. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w K., w bezpośrednim sąsiedztwie ...). Powyższy podział majątku zaspokajał roszczenia zarówno Wnioskodawczyni jak i Jej byłego męża bez dopłat. Ponadto na moment zawarcia umowy do spłaty pozostała kwota 40 000,00 zł tytułem kredytu, którą Wnioskodawczyni zakończyła spłacać w 2013 r.

Nieruchomość wraz z domem została przez Wnioskodawczynię zbyta na rzecz osób trzecich dnia ...października 2014 r.

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu wniosku wskazała, że umowa darowizny z dnia ...października 1998 r. miała miejsce do majątku odrębnego Wnioskodawczyni. Darowizny udzielił Wnioskodawczyni mąż, który do tego dnia był jedynym właścicielem nieruchomości (wtedy oznaczonej jednym numerem księgi wieczystej, ale składającej się z dwóch działek). Tak więc na podstawie ww. umowy darowizny Wnioskodawczyni stała się właścicielem 1/2 części nieruchomości oznaczonej nr KW ... (własność 1/2 części nieruchomości weszła do majątku odrębnego Wnioskodawczyni).

W dacie rozwodu działki nadal stanowiły majątek odrębny Wnioskodawczyni, a dokładnie była Ona właścicielem 1/2 części nieruchomości oznaczonej nr KW ... (składającej się z obydwu działek).

Na etapie rozwodu i na skutek wyroku orzekającego rozwód stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie, tj. cały czas Wnioskodawczyni była właścicielem 1/2 części nieruchomości (w ramach majątku odrębnego).

Darowizna z dnia ...października 1998 r. polegała na darowaniu przez męża Wnioskodawczyni (który do tego czasu był właścicielem całości nieruchomości) 1/2 części nieruchomości na rzecz Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni nie była współwłaścicielem udziałów w przedmiotowych działkach które nie były przedmiotem darowizny.

Pozwolenie na budowę zostało wydane dla Wnioskodawczyni oraz Jej byłego męża.

Odpłatne zbycie nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni w uzupełnieniu opisu stanu faktycznego jeszcze podała na jakiej zasadzie stała się właścicielem działki nr X/1 (KW nr ...):

 1. dnia ...października 1998 r. darowizna nieruchomości KW nr ... składającej się z działek X/1 oraz X/2 od byłego męża na Jej rzecz w 1/2 części;
 2. dnia ...września 2011 r. (jednym aktem notarialnym):
  1. darowizna na rzecz wspólnego syna działki nr X/2; jednocześnie wniosek syna jako nowego właściciela o odłączenie tej działki z KW nr ... i założenie nowej księgi wieczystej;
  2. nabycie na podstawie umowy zawartej w tym samym akcie notarialnym działki nr X/1 (na której wybudowano dom) przez Wnioskodawczynię (w akcie notarialnym określone przez notariusza jako zniesienie współwłasności nieruchomości w ten sposób, że Wnioskodawczyni nabyła ją na własność w całości).

Wnioskodawczyni, w dniu ...października 2014 r. zbyła odpłatnie nieruchomość stanowiącą działkę nr X/1 wraz z domem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku ze zbyciem nieruchomości wraz z domem na rzecz osób trzecich dnia ...października 2014 r. datą nabycia przeze Wnioskodawczynię nieruchomości jest:
  1. dzień ...października 1998 r. (pierwsza darowizna), a 5-letni termin, po upływie którego sprzedaż nieruchomości nie podlega obowiązkowi uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należy liczyć od dnia 1 stycznia 1999 r., czy też
  2. dzień ...września 2011 r. (zawarcie umowy darowizny oraz umowy o podział majątku i zniesienie współwłasności), a 5-letni termin, po upływie którego sprzedaż nieruchomości nie podlega obowiązkowi uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych należy liczyć od dnia 1 stycznia 2012 r....
 2. Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej działkę nr X/1 podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy nieruchomość została nabyta w 1/2 części przez Wnioskodawczynię w 1998 r. (na podstawie umowy darowizny od męża - nieruchomość stanowiły dwie działki: nr X/1 oraz X/2, następnie zabudowana przez Wnioskodawczynię i jej męża w latach 1999-2002), następnie w 2011 r. stała się właścicielem 100% działki nr X/1 (z domem), a w 2014 r. została ona sprzedana nie w ramach działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie pytania oznaczonego nr 1 (ostatecznie doprecyzowanym w uzupełnieniu wniosku), ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych w art. 10 określa źródła przychodu podlegające opodatkowaniu. W art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) określono, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wnioskodawczyni stwierdziła, że ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych nie zwiera definicji nieruchomości. Dlatego też trzeba posłużyć się definicją zawartą w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwałe z gruntem związane lub część tych budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Natomiast z treści art. 48 Kodeksu cywilnego wynika, że do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane. Jeżeli na nieruchomości gruntowej znajduje się jako jej część składowa budynek nie stanowiący odrębnej nieruchomości, który został zbudowany w późniejszym okresie, to okres nabycia nieruchomości nie może być liczony od dnia zabudowania nieruchomości.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawczyni, należy wskazać, że była Ona współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej działkę nr X/1 od dnia ...października 1998 r. Zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego „własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).” Z kolei z art. 196 § 1 wynika, że współwłasność może być współwłasnością w częściach ułamkowych. Dodatkowo norma art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego mówi o tym, że „umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.” Tym samym z Kodeksu cywilnego wynika, że jednym z rodzajów własności jest współwłasność w częściach ułamkowych oraz że własność nabywa się m.in. w drodze darowizny. Uznać więc należy, według Wnioskodawczyni, że nabyła nieruchomość właśnie z dniem ...października 1998 r., a nabycie drugiej części działki nr X/1 (i stanie się tym samym jedynym właścicielem tej nieruchomości) dnia ... września 2011 r. nie ma wpływu na uznanie, w jakiej dacie Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość.

W związku z powyższym, Jej zdaniem, uznać należy, że zbywając odpłatnie nieruchomość w dniu ...października 2014 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyła nieruchomość stąd jest wyłączona z katalogu źródeł przychodów enumeratywnie ujętych w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwota uzyskanego przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie jest zatem objęta regułami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlega opodatkowaniu tymże podatkiem, bowiem nabycie nieruchomości przez Wnioskodawczynię nastąpiło w 1998 r.

W zakresie pytania oznaczonego nr 2, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że przychód ze zbycia tej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ww. stanie faktycznym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego:
 • jest prawidłowe w zakresie udziału nabytego w 1998 r. .
 • jest nieprawidłowe w zakresie udziału nabytego w 2011 r.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)–c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)–c) przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. A zatem, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw następuje po upływie tego okresu – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części, udziału w nieruchomości lub praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni udział w działce X/1 nabyła do majątku odrębnego w dniu ...października 1998 r. na podstawie umowy darowizny od męża, który był właścicielem całości nieruchomości.

Dnia ...grudnia 1998 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr X/1. Prace budowlane rozpoczęły się ...kwietnia 1999 r., a w 2002 r. dom został oddany do użytku. Nakłady na budowę domu pochodziły z majątku wspólnego należącego do Wnioskodawczyni i (obecnie byłego) męża, objętego wspólnością ustawową małżeńską, a ich wartość wyniosła 345 000 zł.

Dnia ...marca 2007 r. Sąd Okręgowy wyrokiem orzekł o rozwiązaniu małżeństwa pomiędzy Wnioskodawczynią a byłym mężem.

Dnia ...września 2011 r. pomiędzy Wnioskodawczynią a byłym mężem zawarta została umowa o podział majątku i zniesienie współwłasności (dalej: „umowa”). Na mocy umowy Wnioskodawczyni stała się jedynym właścicielem działki nr X/1 oraz właścicielem domu, a Jej były mąż właścicielem udziałów w spółce jawnej. Jak wskazała Wnioskodawczyni udział w spółce, którego właścicielem stał się były mąż przewyższa wartość nieruchomości wraz z domem. Powyższy podział majątku zaspokajał roszczenia zarówno Wnioskodawczyni jak i Jej byłego męża bez dopłat. Ponadto na moment zawarcia umowy do spłaty pozostała kwota 40 000,00 zł tytułem kredytu, którą Wnioskodawczyni zakończyła spłacać w 2013 r.

Nieruchomość wraz z domem została przez Wnioskodawczynię zbyta na rzecz osób trzecich dnia ...października 2014 r.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Świadczenie darczyńcy może polegać na działaniu lub zaniechaniu działania. Istotną cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Umowa darowizny jest zatem jedną z form nabycia, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie wskazać należy, że prawo podatkowe, w szczególności ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawiera definicji nieruchomości. Wobec tego uzasadnionym jest posiłkowanie się definicją nieruchomości zawartej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego – nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są więc z natury swej nieruchomościami, budynki natomiast trwale z gruntem związane są częścią składową nieruchomości. Zgodnie z normą zawartą w art. 191 Kodeksu cywilnego własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które stały się częścią składową nieruchomości. Budynek trwale związany z gruntem, jako jego część składowa, nie może być przedmiotem odrębnej własności. Dlatego sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno zbycie gruntu, jak i znajdującego się na nim budynku, trwale z nim związanego, niezależnie od tego, kiedy na gruncie tym wzniesiono budynek, nastąpiło jego ukończenie i zgłoszono budynek do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Odmienna sytuacja prawna występuje tylko w przypadku użytkowania wieczystego gruntu, kiedy na gruncie stanowiącym własność państwową lub gminną może być wzniesiony budynek stanowiący własność wieczystego użytkowania - art. 235 Kodeksu cywilnego.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 195 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W myśl art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego – współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy Działu IV Księgi drugiej Kodeksu cywilnego, o czym stanowi art. 196 § 2 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 210 ww. Kodeksu – każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności. W myśl art. 211 i 212 Kodeksu cywilnego – zniesienie współwłasności może nastąpić przez podział rzeczy wspólnej, a gdy rzeczy nie da się podzielić, przez przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, bądź przez podział cywilny, polegający na sprzedaży rzeczy wspólnej i podziale uzyskanej ceny stosownie do wielkości udziałów współwłaścicieli.

Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy tylko wówczas, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. Natomiast jeżeli udział danej osoby ulega powiększeniu (nawet bez spłat i dopłat) to traktowany jest w kategorii nabycia, ponieważ w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomością), jak i stan jej majątku osobistego. Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość, która przekracza udział jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

Należy zauważyć, że stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.). W myśl art. 31 cytowanej ustawy, istota wspólności ustawowej wyraża się w tym, że::

 1. powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia małżeństwa (o ile wcześniej przyszli małżonkowie nie zawarli małżeńskiej umowy majątkowej – intercyzy),
 2. obejmuje majątek wspólny (rozumiany jako przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich).

Co więcej, wspólność ustawowa charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania udziały małżonków w majątku wspólnym nie są określone, a zatem jest to typ współwłasności łącznej.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego:

 1. małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową,
 2. z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności,
 3. wspólność ustała z mocy prawa na skutek całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku, choć, jak wynika z dyspozycji przepisu art. 211 ustawy Kodeks cywilny podział ten nie jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Nadto należy wskazać, że w myśl art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód oraz może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, przy czym nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny (art. 45 § 2).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że datą nabycia udziału w nieruchomości oznaczonej nr X/1 (który Wnioskodawczyni otrzymała w darowiźnie) jest 1998 r., co oznacza, że pięcioletni termin, określony zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy w odniesieniu do tego udziału upłynął z końcem 2003 r.

Wobec powyższego, sprzedaż w 2014 r. udziału w nieruchomości nabytego przez Wnioskodawczynię w darowiźnie w 1998 r, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu, o którym mowa w tym przepisie i tym samym nie skutkuje obowiązkiem uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z tym co stwierdza Wnioskodawczyni, udział należący do majątku odrębnego męża, został przez Nią nabyty w wyniku zniesienia współwłasności (Wnioskodawczyni otrzymała całą nieruchomość należącą do majątku odrębnego). Zatem w wyniku zniesienia w 2011 r. współwłasności udział Wnioskodawczyni w nieruchomości (działce nr X/1) uległ powiększeniu, a zatem doszło do nabycia nowego udziału w nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, gdyż zwiększył się udział Wnioskodawczyni, jaki przysługiwał Jej we współwłasności. A zatem, rok 2011 jest datą nabycia udziału ponad udział, który przysługiwał Wnioskodawczyni w 1998 r.

W związku z tym, że odpłatne zbycie udziału w ww. nieruchomości (nabytego w 2011 r.) zostało dokonane w 2014 r., tj. przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód uzyskany z tego źródła podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z postanowieniami art. 30e cytowanej ustawy.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja indywidualna odnosi się wyłącznie do zagadnień prawa podatkowego w kontekście zadanych pytań i zaprezentowanego przez Wnioskodawczynię stanowiska. Natomiast nie rozstrzyga o zasadach opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości oraz korzystania z ulg i zwolnień przedmiotowych, ponieważ nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.