IPTPB1/4511-316/15-4/AP | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania zwrotu wkładów w postaci środków pieniężnych nabytych
IPTPB1/4511-316/15-4/APinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. spółka osobowa
 3. wystapienie ze spółki
 4. zwrot wkładów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania zwrotu wkładów w postaci środków pieniężnych nabytych w drodze darowizny w związku z wystąpieniem wspólnika ze Spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 17 lipca 2015 r., Nr IPTPB1/4511-316/15-2/AP, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 17 lipca 2015 r. (data doręczenia 31 lipca 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 6 sierpnia 2015 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej dnia 4 sierpnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

..... była jednym z czterech wspólników Spółki jawnej. Przy przystępowaniu do Spółki X.Y. wniosła swój wkład oraz tak, jak wszyscy wspólnicy, w każdym roku podatkowym pozostawiała przypadającą na nią część zysku (dochodu) w celu podwyższenia majątku Spółki. Jednakże nie dochodziło przy tym do zmian umowy Spółki jawnej i formalnego podwyższania wniesionych wkładów.

W dniu 31 maja 2013 r. na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego X.Y. w trybie przepisów art. 10 § 3 Kodeksu spółek handlowych przekazała ogół praw i obowiązków wspólnika Spółki jawnej Wnioskodawczyni. Wartość przedmiotu darowizny strony określiły na podstawie bilansu sporządzonego na dzień dokonania darowizny, zgodnie z przepisami art. 65 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych. W następstwie wstąpienia w ogół praw i obowiązków wspólnika Wnioskodawczyni nabyła w szczególności prawo do żądania od Spółki zwrotu wszystkich wkładów wniesionych i pozostawionych przez X.Y. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed zakończeniem roku kalendarzowego 2013 Wnioskodawczyni wypowiedziała umowę Spółki z uwagi na wyjazd za granicę z zamiarem pobytu na stałe. Na dzień wystąpienia (31 grudnia 2013 r.) tego wspólnika ponownie sporządzono bilans, zgodnie z przepisami art. 65 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych. Wkrótce po wystąpieniu ze Spółki, Wnioskodawczyni zgłosiła roszczenia w stosunku do Spółki domagając się wypłaty wkładów wniesionych i pozostawionych przez X.Y., a nabytych przez Nią tytułem darowizny, oraz pozostawionych przez Nią wkładów, stanowiących część przypadającego na Nią zysku (dochodu) po jego opodatkowaniu, pozostawionych na podwyższenie majątku Spółki, a także procentowej części nadwyżki majątku Spółki przewyższającej wkłady wspólników tak, jak to przewidują przepisy Kodeksu spółek handlowych w stosunku do występującego wspólnika. Jednakże z uwagi na brak płynności finansowej Spółka do dnia złożenia wniosku ORD-IN nie wypłaciła Wnioskodawczyni jeszcze żadnej kwoty. Na tle zdarzenia przyszłego powstały wątpliwości, co do prawidłowego opodatkowania lub zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych środków pieniężnych, które Wnioskodawczyni ma w przyszłości otrzymać od Spółki.

W piśmie z dnia 31 lipca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że Pani X.Y wniosła do Spółki jawnej wkład w kwocie 35 000 zł oraz pozostawiła część corocznych dochodów po ich opodatkowaniu, uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej. Aportów rzeczowych nie wnosiła. Przed otrzymaniem darowizny Wnioskodawczyni nie była wspólnikiem Spółki jawnej. Wkładu nie wnosiła do Spółki, bowiem wstąpiła w prawa Pani X.Y., która wniosła do Spółki wkład (35 000 zł) oraz pozostawiła część swojego dochodu po opodatkowaniu. W trakcie uczestnictwa w Spółce jawnej Wnioskodawczyni pozostawiła cały przypadający na Nią dochód uzyskany z tytułu działalności gospodarczej po jego uprzednim opodatkowaniu (PIT-36) w kwocie 44 924,08 zł. Podatek dochodowy od tego dochodu zapłaciła z odrębnych środków pieniężnych (5 411 zł). Wnioskodawczyni posiada udział w zysku ww. Spółki w takim samym procencie, w jakim posiadała Jej poprzedniczka, Pani X.Y., tj. 25%. Przedmiotem działalności gospodarczej było przetwórstwo mięsne (sprzedaż detaliczna i hurtowa mięsa i wędlin).

W związku z wystąpieniem ze Spółki jawnej Wnioskodawczyni otrzyma tylko środki pieniężne. Środki pieniężne, których domaga się Wnioskodawczyni składają się z 3 części:

 1. wkładu wniesionego przez Panią X.Y. – Wnioskodawczyni tytułem darowizny wstąpiła w ogół praw i obowiązków wspólnika Spółki jawnej i tym sposobem nabyła prawo do zwrotu wniesionego wkładu, uprzednio przysługujące Pani X.Y. (35 000 zł);
 2. wkładów pozostawionych przez Panią X.Y., która dla powiększenia majątku Spółki pozostawiła część corocznych opodatkowanych (PIT-36) dochodów z tytułu działalności gospodarczej (udziału ww. Spółce jawnej). Były to proporcjonalne części nadwyżek przychodów nad kosztami ich uzyskania. Wnioskodawczyni wstępując w ogół praw i obowiązków wspólnika tytułem darowizny, tym sposobem nabyła prawo do wypłaty pozostawionych przez poprzedniczkę wkładów w łącznej kwocie (194 052,94 zł);
 3. wkładu pozostawionego przez Wnioskodawczynię dla powiększenia majątku Spółki. Wkład stanowił całość opodatkowanego (PIT-36) dochodu z tytułu działalności gospodarczej, przypadającego na Nią z tytułu udziału ww. Spółce jawnej (44 924,08 zł). Była to proporcjonalna część nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Prawo do wypłaty wkładów wymienionych w pkt 1 i 2 Wnioskodawczyni nabyła tytułem darowizny. Wypłata tych wkładów stanowi wykonanie umowy darowizny i dlatego przychody te podlegają podatkowi od spadków i darowizn, a nie podlegają podatkowi dochodowemu (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast ostatnia pozycja jest równa wartości określonej w art. 11 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy. Pomijając sposób nabycia - tytułem darowizny prawa do wypłaty części wymienionych w pkt 1 i 2 i stosując literalne reguły art. 14 ust. 3 pkt 11, można byłoby uznać, że stanowią one nadwyżkę ponad to, co Wnioskodawczyni pozostawiła w Spółce tytułem wkładów.

Ponadto dodano, że Wnioskodawczyni nie prowadzi (nie zamierza prowadzić) działalności gospodarczej po wystąpieniu ze Spółki jawnej. Wnioskodawczyni nadal posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych w kraju i na razie nie przebywa za granicą na stałe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymane od Spółki środki pieniężne z tytułu wystąpienia przez Wnioskodawczynię z tej Spółki odpowiadające kwotom wkładów wniesionych do Spółki albo pozostawionym w Spółce przez X.Y., stanowiące część jej corocznych dochodów uprzednio opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nabyte przez Wnioskodawczynię tytułem darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika Spółki od X.Y., oraz kwotom wkładów pozostawionych przez samą Wnioskodawczynię, stanowiącym część dochodów uprzednio u Niej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych w czasie, gdy była wspólnikiem tej Spółki...

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymane od Spółki jawnej środki pieniężne w kwotach równych wkładom wniesionym lub pozostawionym przez X.Y. w tej Spółce, stanowiące część corocznych zysków (dochodów) uprzednio u niej opodatkowanych podatkiem dochodowym, nabyte przez Wnioskodawczynię tytułem darowizny ogółu praw i obowiązków wspólnika tej Spółki, oraz zwrot wkładów pozostawionych przez Wnioskodawczynię na podwyższenie majątku Spółki, stanowiących część przypadającego na Nią zysku (dochodu) uprzednio opodatkowanego u Niej podatkiem dochodowym, nie będzie ponownie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast opodatkowaniu powinna podlegać wypłata kwoty przypadającej na Nią procentowej części nadwyżki majątku Spółki ponad wkłady wniesione przez wszystkich wspólników, wycenionego zgodnie z bilansem na dzień wystąpienia ze Spółki.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Katalog przychodów podlegających podatkowi od spadków i darowizn określa przepis art. 1 ust. 1, który w punktach 1-6 oraz w ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.), jako jeden z tytułów opodatkowania wymienia w pkt 2 darowiznę rzeczy lub praw. Skoro Wnioskodawczyni tytułem darowizny nabyła ogół praw i obowiązków wspólnika Spółki przysługujących X.Y., to tym samym w szczególności na wypadek wystąpienia z tej Spółki nabyła jej prawo do zwrotu wniesionych lub pozostawionych przez nią wkładów. Zatem, do przychodów uzyskanych tytułem tej darowizny nie powinny mieć zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a to oznacza, że ani przychody, ani wynikające stąd dochody, nie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z tytułu działalności gospodarczej uznaje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, z tytułu wystąpienia wspólnika z tej spółki. Jednakże przywołany przepis nie może obejmować przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadku i darowizn, tj. uzyskanych w wyniku nabycia ogółu praw i obowiązków wspólnika tytułem darowizny. Zatem, nie może być tak, że te same kwoty w chwili udzielenia darowizny stanowiły przychody podlegające podatkowi od spadków i darowizn, a w chwili ich wypłaty przez spółkę po raz drugi stanowiłyby przychody tym razem z tytułu działalności gospodarczej.

Późniejszy przepis art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy wyłączył z przychodów z tytułu działalności gospodarczej, środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, (przychody i koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie przypadające na wspólnika) pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce (wypłaty wspólnika na poczet udziału w zysku) i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (przypadające na wspólnika). Innymi słowy, wypłata na rzecz występującego wspólnika kwot odpowiadających wniesionym przez niego wkładom do spółki, w formie pozostawienia na zwiększenie majątku spółki części przypadającego na niego dochodu po jego uprzednim opodatkowaniu, nie stanowi przychodu z tytułu działalności gospodarczej.

Natomiast bez wątpliwości przychodem z tytułu działalności gospodarczej będą otrzymane środki pieniężne odpowiadające proporcjonalnej części nadwyżki majątku spółki ponad wkłady wniesione przez wszystkich wspólników, wyznaczonej wysokością prawa udziału występującego wspólnika w zysku spółki.

Reasumując, w realiach przedmiotowej sprawy nie stanowią przychodów z tytułu działalności gospodarczej środki pieniężne otrzymane przez wspólnika Spółki jawnej (Wnioskodawczynię) z tytułu wystąpienia z tej Spółki, w części odpowiadającej kwocie:

 1. wkładu wniesionego przez X.Y., nabytego przez Wnioskodawczynię tytułem darowizny i dlatego jako takiemu nie podlegającemu ustawie o podatku dochodowym (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 2. wkładów pozostawionych przez X.Y. dla powiększenia majątku Spółki, nabytych przez Wnioskodawczynię tytułem darowizny i dlatego jako takich niepodlegających ustawie o podatku dochodowym (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 3. wkładu pozostawionego przez Wnioskodawczynię dla powiększenia majątku Spółki, stanowiącego część dochodu uprzednio opodatkowanego.

Natomiast zaliczeniu do przychodów z tytułu działalności gospodarczej i opodatkowaniu podlegać będzie każda inna otrzymana kwota, w tym w szczególności odpowiadająca bilansowej nadwyżce majątku Spółki ponad wniesione przez wspólników wkłady, proporcjonalnie do udziału Wnioskodawczyni w Spółce.

Wątpliwości budzi jednakże przepis art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który określa sposób wyliczenia wysokości dochodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej. Stanowi on, że w przypadku otrzymania pieniędzy z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej dochodem jest nadwyżka przychodu ustalonego zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie prawa do udziałów w zyskach spółki. Skoro Wnioskodawczyni nabyła nieodpłatnie prawo do wypłaty wkładów wniesionych lub pozostawionych przez X.Y., to tym samym otrzymane od Spółki środki pieniężne z tytułu wystąpienia z tej Spółki w tej części stanowiłyby dochód podlegający opodatkowaniu. Wynikałoby stąd, że przychody uprzednio podlegające podatkowi od spadków i darowizn w chwili wystąpienia wspólnika ze spółki stanowiłyby przychody podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Jednakże skoro przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 wyłącza zastosowanie przepisów ustawy do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadku i darowizn, a nabycie tytułem darowizny wkładów po X.Y. podlegało przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to znaczy, że do takich przychodów w szczególności nie może mieć zastosowania przepis art. 24 ust. 3c, tym bardziej, że określa on jedynie sposób wyliczenia dochodu. Równocześnie skoro wysokość przychodów powinna zostać ustalona zgodnie z art. 14, to w myśl ust. 3 pkt 11 nie może obejmować przychodów w części odpowiadającej nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania przypadających procentowo na występującego wspólnika, pomniejszonych o dokonane wypłaty z tytułu udziału w tej Spółce oraz procentową część wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Tutejszy Organ wskazuje, że w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawczyni wskazała art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tutejszy Organ przyjął, że Wnioskodawczyni miała na uwadze treść art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników spółki osobowej.

Tutejszy Organ podatkowy wskazuje, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.