IPPP3/4512-34/15-2/JF | Interpretacja indywidualna

Brak rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz opodatkowania darowizny na rzecz szpitali
IPPP3/4512-34/15-2/JFinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. rozpoznanie
 3. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów -> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz opodatkowania darowizny na rzecz szpitali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz opodatkowania darowizny na rzecz szpitali.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu farmaceutycznego (dalej: „Grupa”) zajmującego się wytwarzaniem i dystrybucją produktów leczniczych. Do produktów dystrybuowanych przez Spółkę na terytorium Polski należą innowacyjne produkty lecznicze stosowane w wielu obszarach terapeutycznych, m.in. w leczeniu na terytorium Polski osób zarażonych wirusem HIV, HBV, HCV oraz układowych infekcji grzybiczych.

Zakres działalności Spółki obejmuje przede wszystkim sprzedaż ww. produktów na rynku polskim. Spółka posiada zezwolenie na obrót hurtowy - w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381, z późn.zm.) - wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) oraz jest zarejestrowana na terytorium Polski na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Model dystrybucji Spółki zakłada, że Spółka nabywa produkty od powiązanej spółki z siedzibą w Irlandii („Spółka irlandzka”). W ramach podstawowego kanału dystrybucji, produkty są następnie odsprzedawane przez Spółkę do niepowiązanych podmiotów prowadzących obrót hurtowy, które następnie, w ramach przetargów szpitalnych, sprzedają produkty do polskich szpitali. Spółka irlandzka jest podatnikiem irlandzkiego podatku od wartości dodanej oraz jest zarejestrowana w Irlandii na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Spółka odpowiedzialna jest również za prowadzenie na terytorium Polski czynności i działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym w stosunku do dystrybuowanych produktów.

W celu realizacji ww. czynności, Spółka zawarła ze Spółką irlandzką umowę dystrybucyjną dotyczącą produktów oraz umowę na świadczenie usług o charakterze wsparcia sprzedaży.

Przedmiotowe zaawansowane i innowacyjne produkty lecznicze są stosowane w leczeniu chorób zagrażających życiu. Ze względu na ponoszenie przez Grupę istotnych nakładów niezbędnych do opracowania i wprowadzenia produktów do obrotu, ich ceny należy uznać za wysokie. Mimo bardzo dobrych efektów zdrowotnych uzyskiwanych dzięki produktom, ze względu na ograniczony poziom dostępnych środków publicznych, niektóre z nich w chwili obecnej nie podlegają refundacji ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 122 poz. 696, z późn. zm.). W konsekwencji, dostępność produktów dla pacjentów jest znacznie ograniczona.

W ostatnim okresie przedstawiciele polskiego środowiska medycznego oraz organizacji zrzeszających pacjentów zwróciły się do A. o zapewnienie szpitalom określonej ilości produktów niepodlegających refundacji (dalej: „Produkty”) niezbędnych do przeprowadzenia terapii wybranych pacjentów, w odniesieniu do których inne metody leczenia zawiodły.

W celu zapewnienia dostępności do terapii najbardziej potrzebującym pacjentom, Spółka zwróciła się do Spółki irlandzkiej o przekazanie Produktów, a Spółka irlandzka wyraziła zgodę na nieodpłatne ich dostarczenie na rzecz Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron, Produkty są i będą w przyszłości przekazywane nieodpłatnie przez Spółkę do wybranych szpitali.

Spółka otrzymała od Spółki irlandzkiej Produkty, które zostały przemieszczone z terytorium Irlandii do magazynu Spółki zlokalizowanego w Polsce. W wyniku dokonanej przez Spółkę irlandzką dostawy, Spółka nabyła prawo do rozporządzania Produktami jak właściciel.

Od początku intencją stron transakcji był jej nieodpłatny charakter. Ww. zasady potwierdzone zostały formalną umową zawartą pomiędzy Spółką irlandzką a Spółką.

Zgodnie z treścią ww. umowy, Produkty zostały przekazane Spółce nieodpłatnie. Następnie A. przekazał/przekaże Produkty wybranym szpitalom - na ich pisemną prośbę – w formie darowizny. Dostawa Produktów do szpitali musi zostać potwierdzona pisemną umową darowizny zawartą pomiędzy Spółką a poszczególnymi szpitalami.

Na podstawie wyżej wskazanej umowy Spółka nie może dokonać odpłatnej dostawy Produktów otrzymanych od Spółki irlandzkiej. W przypadku naruszenia przez Spółkę ww. postanowienia, będzie ona zobowiązana do zapłaty Spółce irlandzkiej pełnej ceny Produktów, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

W związku z powyższą transakcją ani Spółka, ani Spółka irlandzka nie uzyska żadnego wynagrodzenia z tytułu dostawy Produktów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nabycie przez Spółkę od Spółki irlandzkiej Produktów stanowi opodatkowane VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium Polski (dotyczy zaistniałego stanu faktycznego)...
 2. Czy przekazanie przez Spółkę wybranym szpitalom Produktów w drodze darowizny podlega opodatkowaniu VAT... (dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że:

 1. Nabycie przez Spółkę od Spółki irlandzkiej Produktów nie stanowi opodatkowanego VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium Polski.
 2. Przekazanie przez Spółkę wybranym szpitalom Produktów w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie

Ad 1.

Przemieszczenie Produktów do Polski nie stanowi opodatkowanego VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Z kolei art. 9 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Artykuł 9 ust. 2 ustawy o VAT przewiduje, że przepis art. 9 ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że:

 • nabywcą towarów jest podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej tego podatnika,
 • dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem podatku VAT lub podatku od wartości dodanej.

Powyższe przepisy są odpowiednikami następujących regulacji Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L.347.1 z dnia 11 grudnia 2006 r., (dalej: „Dyrektywa VAT”)):

 • art. 2 ust. 1 pkt b Dyrektywy VAT:

Opodatkowaniu VAT podlegają następujące transakcje: odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez podatnika działającego w takim charakterze lub przez osobę prawną niebędącą podatnikiem, gdy sprzedawcą jest podatnik działający w takim charakterze, który nie korzysta ze zwolnienia dla małych przedsiębiorstw”,

 • art . 20 akapit 1 Dyrektywy VAT:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów” oznacza nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel rzeczowym majątkiem ruchomym wysyłanym lub transportowanym do nabywcy przez sprzedawcę, przez nabywcę lub na ich rzecz, do miejsca przeznaczenia w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów.”

W świetle powyższych regulacji, przemieszczenie towarów z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej do Polski jest opodatkowane VAT w Polsce jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium Polski, jeśli spełnione są następujące przesłanki:

 1. następuje przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami;
 2. w wyniku dostawy towary są wysyłane lub transportowane na terytorium Polski z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz;
 3. dostawca towarów jest podatnikiem polskiego VAT lub podatku od wartości dodanej;
 4. nabywca towarów jest podatnikiem polskiego VAT lub podatku od wartości dodanej;
 5. nabywca uiszcza z tytułu dostawy wynagrodzenie na rzecz dostawcy.

Spółka zauważa, iż przemieszczenie Produktów z Irlandii do magazynu Spółki w Polsce spełnia przesłanki nr 1-4 powyżej, tj.:

 1. Spółka nabyła prawo do rozporządzania Produktami jak właściciel;
 2. w wyniku dokonanej dostawy Produkty zostały wysłane z terytorium Irlandii na terytorium Polski;
 3. Spółka irlandzka jest podatnikiem irlandzkiego podatku od wartości dodanej;
 4. Spółka jest podatnikiem polskiego VAT.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że w opisanym zaistniałym stanie faktycznym nie jest spełniona przesłanka nr 5 wymieniona powyżej, tj. Spółka nabyła Produkty nieodpłatnie (bez wynagrodzenia).

Z tego względu Spółka stoi na stanowisku, że przemieszczenie Produktów z Irlandii do magazynu Spółki w Polsce, nie stanowi opodatkowanego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, gdyż Spółka nie uiszcza z tego tytułu na rzecz Spółki irlandzkiej żadnego wynagrodzenia (zgodnie z ustaleniami stron potwierdzonymi zawartą umową).

W konsekwencji nie powstaje obowiązek rozliczenia VAT należnego z tytułu powyżej opisanej transakcji nieodpłatnego nabycia Produktów przez Spółkę od Spółki irlandzkiej, pomimo, że Produkty zostały przemieszczone z terytorium Irlandii na terytorium Polski.

Ponadto, w odniesieniu do omawianego nabycia, nie powstaje podatek naliczony, którym w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest podatek należny z tytułu takiej transakcji, zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o VAT. A zatem, Spółka ani nie ma obowiązku rozliczenia VAT należnego przy nieodpłatnym nabyciu Produktów od Spółki irlandzkiej, ani też nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu przedmiotowej transakcji.

Podsumowując, w odniesieniu do pierwszego pytania Spółka stoi na stanowisku, że nabycie przez Spółkę od Spółki irlandzkiej Produktów nie stanowi opodatkowanego VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium Polski.

Ad. 2

Przekazanie przez Spółkę wybranym szpitalom Produktów w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT:

„Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.”

Odpowiednikiem powyższej regulacji jest art. 16 Dyrektywy VAT, zgodnie z którym:

Wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów.

W świetle przytoczonych przepisów, opodatkowanie tzw. nieodpłatnych wydań towarów (tj. dokonywanych bez wynagrodzenia), wymaga spełnienia następujących przesłanek:

 1. towary należące do przedsiębiorstwa są przekazane na cele osobiste podatnika lub jego pracowników albo w formie innej darowizny (w tym na rzecz osób trzecich) oraz
 2. przedsiębiorcy/podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu przekazywanych towarów.

Spółka wskazuje, że przekazanie przez nią wybranym szpitalom Produktów w drodze darowizny będzie spełniać przesłankę z punktu 1 powyżej, gdyż Spółka dokona darowizny Produktów na rzecz innych podmiotów.

Natomiast nie zostanie spełniona przesłanka nr 2 powyżej, tj. Spółce nie przysługiwało przy nabyciu prawo do odliczenia VAT, gdyż, jak Spółka wskazała powyżej, nabycie przez nią Produktów od Spółki irlandzkiej nie stanowiło wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, tj. nie stanowiło czynności opodatkowanej VAT. Z tego też względu, nie wystąpił w przypadku tej transakcji podatek naliczony, który Spółka mogłaby ewentualnie odliczyć.

Na marginesie Spółka pragnie zauważyć, że opodatkowanie nieodpłatnego wydania towarów, w sytuacji gdy przy ich nabyciu nie wystąpił podatek naliczony, prowadziłoby do podwójnego opodatkowania, co byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami systemu VAT. Mianowicie, podatnik poniósłby w takiej sytuacji faktyczny ciężar podatku VAT, będąc zobowiązany do jego wykazania i jednocześnie nie mogąc go odliczyć (gdyż przy nabyciu towarów VAT naliczony nie wystąpił).

Powyższa teza znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydanym na gruncie podobnej do będącej przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację sprawy, tj. przekazania majątku przedsiębiorstwa na cele prywatne podatnika, gdzie podatek naliczony przy nabyciu składników tego majątku nie wystąpił (Wyrok C-415/98 z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie Laszlo Bakcsi v Finanzamt Fürstenfeldbruck oraz wyrok z dnia 17 maja 2001 r. w połączonych sprawach C-322/99 Finanzamt Burgdorf przeciwko Hans-Georg Fischer i C-323/99 Finanzamt Dusseld). W takich sytuacjach, zdaniem TSUE, przekazanie towarów na cele osobiste podatnika nie jest opodatkowane VAT.

W wyżej wskazanych, rozpatrywanych przez TSUE sprawach, brak prawa do odliczenia wynikał z faktu, że podatnik nabył majątek od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem VAT. Tym niemniej, Spółka zauważa, że wspólną cechą rozpatrywanych przez TSUE spraw oraz sprawy będącej przedmiotem niniejszego wniosku jest to, że w żadnej z nich nie wystąpił podatek naliczony przy nabyciu towarów, które zostały następnie przekazane nieodpłatnie.

Ponadto Spółka zwraca uwagę, że podobne przypadki były już wcześniej także przedmiotem interpretacji indywidualnych Ministra Finansów. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2011 r. (sygn. ILPP2/443-888/11-4/AD), uznał on za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym przekazanie nabytego w drodze darowizny gruntu (przy którego nabyciu podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT) do jego majątku osobistego, nie podlega opodatkowaniu VAT:

W przedmiotowej sprawie wskazać jednak należy, że jak zaznaczył Wnioskodawca, w chwili podjęcia decyzji o przekazaniu przedmiotowego gruntu z działalności gospodarczej na potrzeby osobiste był on zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Tym samym podlegał on przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Ustawa ta w art. 7 ust. 2 pkt 1 wskazuje, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Tymczasem jak wynika z wniosku Zainteresowany nabył przedmiotowy grunt w drodze darowizny i w związku z tą czynnością nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem nie opodatkowując przekazania przedmiotowego gruntu na cele osobiste postąpił on prawidłowo.

Spółka zwraca uwagę, że zarówno w sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, jak i sprawie, której dotyczy zacytowana interpretacja, nie wystąpił podatek naliczony przy nabyciu towarów (czy to w wyniku nieodpłatnej dostawy towarów dokonanej przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz polskiego podatnika VAT, czy też krajowej darowizny towarów), które zostały następnie przekazane nieodpłatnie. Oznacza to, że w powyższych przypadkach, na gruncie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podatnikowi dokonującemu nieodpłatnej dostawy towarów nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT w stosunku do tych towarów, w związku z czym nie jest spełniony warunek opodatkowania VAT takiej dostawy towarów.

Z tego względu Spółka stoi na stanowisku, że przekazanie przez nią wybranym szpitalom Produktów w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie, zgodnie z którym:

 • W odniesieniu do pytania nr 1: nabycie przez Spółkę od Spółki irlandzkiej Produktów przemieszczonych z terytorium Irlandii do Polski nie stanowi opodatkowanego VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium Polski;
 • W odniesieniu do pytania nr 2: przekazanie przez Spółkę wybranym szpitalom Produktów w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

darowizna
IPPB2/4511-97/15-2/PW | Interpretacja indywidualna

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
ILPP4/443-496/14-4/BA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.