IPPP3/443-582/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Skoro przy nabyciu nieruchomości niezabudowanej Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, opisana darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie należy rozróżnić pojęcia czynności „niepodlegających opodatkowaniu” oraz czynności „zwolnionych z podatku”. Art. 5 ustawy określa przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co oznacza, że przepisy ustawy znajdują zastosowanie do określonych w nim czynności i zdarzeń. Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 23% jednakże, zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Jak wskazano w niniejszej interpretacji, przekazanie umową darowizny nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej sprawy jest czynnością niepodlegającą regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie wypełnia dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 tej ustawy.
IPPP3/443-582/14-2/KBinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. nieruchomości
  3. opodatkowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny gruntów niezabudowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny gruntów niezabudowanych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W roku 1989 roku Wnioskodawca zakupił grunt rolny, który po przekwalifikowaniu i otrzymaniu koncesji był wydobywany jako surowiec (iły warwowe) do produkcji cegły.

Następnie 10 stycznia 2006 r. Wnioskodawca dokupił grunt rolny, który też po przekwalifikowaniu był eksploatowany.

Po wydobyciu i rekultywacji (zasypanie dołów) został jako grunt rolny. Grunty te nie były amortyzowane ani ujęte w ewidencji środków trwałych. Grunty te nie są zabudowane. W planie zagospodarowania przestrzennego figurują działki jako teren przemysłu, baz i usług technicznych oznaczonych ST-1. Zakład został zlikwidowany 15 maja 2011 r. Obecnie Wnioskodawca jest już 3 rok rencistą.

Należy nadmienić, że prowadząc działalność Wnioskodawca był podatnikiem podatku VAT. Obecnie Wnioskodawca chce przekazać aktem darowizny obie działki synom. Grunty były eksploatowane w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu darowizny na rzecz synów powyższych gruntów wystąpi konieczność zapłaty podatku VAT... Jeżeli tak, to kto reguluje tą należność...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Będzie zwolniony z podatku VAT przy darowiźnie synom, ponieważ grunty były kupione aktem notarialnym bez podatku VAT, więc go nie było i Wnioskodawca nie pomniejszył podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl ust. 2 ww. artykułu, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru w całości lub w części. Jeżeli natomiast nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nieodpłatne przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że Wnioskodawca nabył grunty aktem notarialnym bez podatku VAT, a więc nie miał możliwości pomniejszenia podatku należnego.

Biorąc pod uwagę treść wniosku, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że skoro przy nabyciu nieruchomości niezabudowanej Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, opisana darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie należy rozróżnić pojęcia czynności „niepodlegających opodatkowaniu” oraz czynności „zwolnionych z podatku”. Art. 5 ustawy określa przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, co oznacza, że przepisy ustawy znajdują zastosowanie do określonych w nim czynności i zdarzeń. Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wynosi 23% jednakże, zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku. Jak wskazano w niniejszej interpretacji, przekazanie umową darowizny nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej sprawy jest czynnością niepodlegającą regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie wypełnia dyspozycji zawartej w art. 5 ust. 1 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.