IPPP3/443-1055/11-6/LK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie darowizny nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27.07.2011 r. (data wpływu 01.08.2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23.10.2011 r. (data wpływu 25.10.2011 r.) na wezwanie z dnia 13.10.2011 r. oraz pismem z dnia 23.11.2011 r. (data wpływu 28.11.2011 r.) na wezwanie z dnia 07.11.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania darowizny nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21.10.2011 r. (data wpływu 25.10.2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-1055/11-2/LK z dnia 13.10.2011 r. oraz pismem z dnia 23.11.2011 r. (data wpływu 28.11.2011 r. ) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-1055/11-4/LK z dnia 07.11.2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Firma zakupiła 23.11. 2007 r. zabudowaną działkę - przedmiotowa nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Urząd Miasta i Gminy dnia 04.07.2007r., z uaktualnieniem w dniu 13.11 .2007 r., z którego wynika, że działka gruntu numer ewidencyjny 108/3 położona jest w miejscowości K., gminie G., na terenach stanowiących użytki rolne zabudowane, grunty zakrzewione i grunty orne, a obszar jej wynosi 44000,00 m2. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Od zakupionego gruntu nie odliczono podatku VAT oraz zakupiony grunt wprowadzono na stan środków trwałych spółki. Nieruchomość uległa podziałowi.

Wypisz rejestru gruntów wydany przez Urząd Miasta i Gminy według stanu na dzień 19 kwietnia 2011 r., z którego wynika że działki gruntu o numerach ewidencyjnych:

  1. niezabudowana działka grunt nr 108/6 o obszarze 30691,00 m2
  2. niezabudowana działka grunt nr 108/7 o obszarze 3002,00 m2
  3. zabudowana działka grunt nr 108/8 o obszarze 3185,00 m2
  4. zabudowana działka grunt nr 108/9 o obszarze 7122,00 m2

Działki te położone są w miejscowości K. gminie G.

W dniu 03. czerwca 2009 r. Starosta wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 108/8. Wspólnik spółki Michał W. wraz z żoną za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków, zrealizowali inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego.

W dniu 18.05.2011 r. akt notarialny stawiający Marek W. i Maciej W. działający jako wspólnicy spółki cywilnej oświadczają, że za zgodą Michała W. darują Michałowi W. (Marek W.-ojciec, Maciej W.-brat) zabudowaną działkę gruntu numer ewidencyjny 108/8 o obszarze 3185,00 m2 a stawiający Michał W. oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż - przedmiotowa nieruchomość (gospodarstwo rolne) została przez Spółkę nabyta od małżeństwa (od osób fizycznych) którzy w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie byli podatnikami podatku VAT, przy nabyciu przedmiotowego gospodarstwa rolnego nie został naliczony podatek VAT, a przedmiotowa nieruchomość służyła wyłącznie czynnościom opodatkowanym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie
  1. Czy spółka S.C. od darowanej działki grunt ewidencyjny nr 108/8 musi zapłacić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka SC nie będzie musiała zapłacić podatku VAT. Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 11 03 2004r o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel towarami w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej a także grunty.

Stosownie do art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się również, przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na Cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników wspólników udziałowców akcjonariuszy członków spółdzielni uch domowników członków organów stanowiących osób prawnych członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzeń, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części

Darowizna natomiast poszczególnych składników majątkowych (towarów) wchodzących w skład tego przedsiębiorstwa, niestanowiących zorganizowanej jego części podlega ogólnym zasadom opodatkowania z uwzględnieniem ewentualnych regulacji co do zwolnienia z podatku dostaw towarów używanych oraz dostaw budynków budowli lub ich części art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 43 ust 1 pkt 10 i 10a oraz ust 7a Przy nabyciu ww. gruntu spółka S.C. nie odliczyła podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stan faktyczny uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne darowizny, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe oznacza, że darowiznę uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Zatem, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów (w tym darowizny) – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Natomiast stosownie do treści art. 890 § 1 ww. Kodeksu cywilnego, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Powyższy wymóg koresponduje z treścią art. 158 ww. ustawy, w myśl którego, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Jak wynika z powyższego darowizna jest umową cywilnoprawną uregulowaną w tytule XXXIII Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zakupiła w dniu 23.11.2007 r. zabudowaną działkę, którą stanowi gospodarstwo rolne. Przedmiotowa nieruchomość została nabyta od małżeństwa (osób fizycznych), którzy nie są podatnikami podatku VAT. Przy nabyciu tej nieruchomości nie został naliczony podatek VAT. Gospodarstwo zostało podzielone na cztery odrębne działki w tym dwie działki zabudowane i dwie niezabudowane. Jedna z działek zabudowanych o numerze ewidencyjnym 108/8 została przekazana w drodze darowizny na rzecz jednego ze wspólników Spółki, na jago cele osobiste.

Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku okoliczności oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, iż darowizna przedmiotowej nieruchomości, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przedstawionych okolicznościach nie została bowiem spełniona przesłanka art. 7 ust. 2 ustawy dotycząca istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu. Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego wyklucza możliwość uznania czynności darowizny za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu.

Reasumując, darowizna przedmiotowej działki wraz z zabudowaniami nabytej o osób fizycznych niebędących podatnikami VAT bez prawa do odliczenia z tytułu nabycia tej nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Darowizna w takim kształcie nie spełnia przesłanek zawartych w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy i nie może być uznana za dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a więc za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

A zatem z uwagi na fakt, iż przedmiotowa darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, badanie spełnienia przesłanek do zastosowania zwolnienia stało się bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż darowizna przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku należało uznać za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi odpowiedź na pytanie z zakresu podatku od towarów i usług. Zagadnienia wynikające z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostały rozstrzygnięte w odrębnych rozstrzygnięciach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.