IPPP1/4512-329/15-2/KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie braku obowiązku opodatkowania VAT przekazanej darowizny pieniężnej na rzecz Udziałowców

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania VAT przekazanej darowizny pieniężnej na rzecz Udziałowców - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania VAT przekazanej darowizny pieniężnej na rzecz Udziałowców.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest polską spółką kapitałową podlegającą polskiemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 2. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.
 3. W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, udziałowcami Spółki będą: A. Lux societe anonyme z siedzibą w Luksemburgu, który będzie posiadać bezpośrednio 73% udziałów w Spółce oraz X. z siedzibą w Luksemburgu, który będzie posiadać bezpośrednio 27% udziałów w Spółce (dalej: „Udziałowcy”).
 4. Udziałowcy podlegają w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia i nie posiadają w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku („UPO”).
 5. Spółka oraz Y. sp. z o.o. (dalej: „Spółka Zależna”) utworzą podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a Ustawy o CIT (dalej: „PGK”).
 6. Po upływie okresu obowiązywania umowy PGK (lub zaistnienia innego zdarzenia skutkującego utratą statusu podatnika przez PGK), Spółka zawrze z Udziałowcami umowy darowizny, na podstawie których przekaże Udziałowcom część posiadanych środków pieniężnych. Darowizny pieniężne mogą być w całości lub części potrącone z wierzytelnościami Spółki wobec Udziałowców.
 7. Na podstawie umów darowizny zawartych pomiędzy Spółką a Udziałowcami, Udziałowcy nie przejmą żadnych długów, ciężarów ani zobowiązań Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone przez Spółkę we wniosku nr 4):

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że przekazanie przez Spółkę środków pieniężnych Udziałowcom na podstawie umów darowizny, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, przekazanie przez Spółkę środków pieniężnych Udziałowcom na podstawie umów darowizny, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki.

Zgodnie z ustawą o VAT:

 1. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1).
 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).
 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6).
 4. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1).

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. Spółka zawrze z Udziałowcami umowy darowizny, na podstawie których przekaże Udziałowcom część posiadanych środków pieniężnych.

W świetle powyższego, zdaniem Spółki, w analizowanej sytuacji:

 1. Z uwagi na fakt, że pieniądz, jako środek płatniczy, nie mieści się w definicji towaru na gruncie ustawy o VAT, dokonanie przez Spółkę darowizny pieniężnej na rzecz Udziałowców nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.
 2. Co więcej, dokonanie przez Spółkę darowizn pieniężnych na rzecz Udziałowców nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług.
 3. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.
 4. Taka sytuacja nie będzie natomiast miała miejsca w analizowanej sprawie. Spółka nie otrzyma bowiem od Udziałowców jakiegokolwiek świadczenia w zamian za dokonane darowizny (co wynika z istoty umowy darowizny, która jest czynnością prawną nieodpłatną). W rezultacie, dokonanie przez Spółkę darowizn pieniężnych na rzecz Udziałowców nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług.
 5. Dokonanie przez Spółkę darowizn pieniężnych nie stanowi również żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, przekazanie przez Spółkę środków pieniężnych Udziałowcom na podstawie umów darowizny, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 30 września 2014 roku, znak IPPP2/443-645/14-2/RR, zgodnie z którą: „czynność przekazania przez Wnioskodawcę darowizny środków pieniężnych na rzecz Udziałowca na podstawie umowy darowizny, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 24 września 2014 roku, znak IPPP1/443-755/14-2/MPe, zgodnie z którą: „czynność przekazania przez Wnioskodawcę darowizny pieniężnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w omawianym przypadku nie dojdzie ani do dostawy towarów (...) ani do świadczenia usług”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Łodzi z dnia 5 sierpnia 2013 roku, znak IPTPP2/443-462/13-4/AW, zgodnie z którą: „otrzymana przez Wnioskodawcę darowizna pieniężna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w przedmiotowym przypadku nie dojdzie ani do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, ani do świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy”;
  w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 25 maja 2012 roku, znak ILPP1/443-212/12-4/NS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym; „darowizna pieniężna nie mieści się
 • w zakresie przedmiotowym art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przekazanie środków pieniężnych w formie darowizny nie jest na gruncie Ustawy o VAT rozpoznane jako dostawa towarów, ani świadczenie usług”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

W zakresie pytań, oznaczonych we wniosku nr 1-3 dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.