IPPP1/443-814/14-2/JL | Interpretacja indywidualna

Otrzymanie przez Wnioskodawcę darowizny nieruchomości nie będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy dostawy towarów ani świadczenia usług, jak również pozostałych czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, otrzymanie darowizny przez Wnioskodawcę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca z tego tytułu nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT.
IPPP1/443-814/14-2/JLinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nieodpłatne nabycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 17 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przyjęcia budynku Domu Kultury i Strażaka – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przyjęcia budynku Domu Kultury i Strażaka.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług od 1 kwietnia 2004 roku. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi wystąpiło do Gminy o przejęcie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Kultury i Strażaka (w budowie), stanowiącej własność Stowarzyszenia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/1 o pow. 0,4447 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym i nie został oddany do użytkowania. Stowarzyszeniu w okresie budowy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 7 marca 2014 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny z przeznaczeniem na cele działalności kulturalno-oświatowej, ochrony przeciwpożarowej oraz realizację innych potrzeb społeczności lokalnej. Podpisanie aktu notarialnego planowane jest do dnia 15 września 2014 roku. Po zawarciu aktu notarialnego dojdzie do faktycznego przeniesienia władztwa nieruchomości na rzecz Gminy.

W przedstawionym wyżej zdarzeniu przyszłym Gmina występować będzie jako obdarowany, natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi jako darczyńca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy od wartości darowizny Gmina ma obowiązek odprowadzić podatek VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT jest nienależny. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju, a nie ich nabycie czy otrzymanie. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy przez dostawę towarów rozumie się również darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W związku z powyższym, skoro dokonanie dostawy towarów na terenie kraju wywołuje obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT u dostawcy, a nie u nabywcy to również w przypadku darowizny obowiązek podatkowy ciążyć będzie na darczyńcy, a nie obdarowanym, którym w opisanej sytuacji będzie Gmina S..

Takie stanowisko Wnioskodawcy znajduje również oparcie w art. 15 - art. 17 ustawy. Powołane przepisy uznają Gminę S. za podatnika, lecz nie ustanawiają obowiązku podatkowego z powyższego tytułu po stronie Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami natomiast są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Z kolei, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Według art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi wystąpiło do Gminy o przejęcie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Kultury i Strażaka (w budowie), stanowiącej własność Stowarzyszenia. Budynek znajduje się w stanie surowym zamkniętym i nie został oddany do użytkowania. Stowarzyszeniu w okresie budowy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Rady Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne przejęcie przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny z przeznaczeniem na cele działalności kulturalno-oświatowej, ochrony przeciwpożarowej oraz realizację innych potrzeb społeczności lokalnej. Po zawarciu aktu notarialnego dojdzie do faktycznego przeniesienia władztwa nieruchomości na rzecz Gminy. Gmina występować będzie jako obdarowany, natomiast Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi K. jako darczyńca.

Ze względu na przedstawiony opis sprawy oraz przywołane powyżej przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że w zaistniałych okolicznościach Wnioskodawca występuje wyłącznie w charakterze nabywcy, otrzymującego od stowarzyszenia nieruchomość. Gmina w zamian za to nie wypłaca, ani nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia i nie jest zobowiązana do przekazania jakiegokolwiek towaru czy wykonania jakiejkolwiek usługi. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wskazane są w ww. art. 5 ustawy. Wśród wymienionych w tym przepisie czynności nie zawarto otrzymania darowizny.

Zatem otrzymanie przez Wnioskodawcę darowizny nieruchomości nie będzie stanowić po stronie Wnioskodawcy dostawy towarów ani świadczenia usług, jak również pozostałych czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, otrzymanie darowizny przez Wnioskodawcę nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca z tego tytułu nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

darowizna
IPPP1/443-755/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

nieodpłatne nabycie
ILPB1/415-394/13-2/AA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.