IPPP1/443-755/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania przekazania darowizny pieniężnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania darowizny pieniężnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przekazania darowizny pieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Zależna”) prowadzi działalność na rynku nieruchomości (m.in. wynajmuje powierzchnię użytkową na terenie centrum handlowego znajdującego się w G.). Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej, posiadającym bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Zależnej jest Centrum Handlowe Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Dominująca”).

Wszystkie udziały w Spółce Zależnej zostały nabyte przez Spółkę Dominującą w drodze wkładu niepieniężnego wniesionego przez spółkę Centrum G. (société a responsabilité limitée) z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „Udziałowiec”), na skutek czego Spółka Dominująca uzyskała 100% praw głosu w Spółce Zależnej. W zamian Udziałowiec objął wszystkie nowo wyemitowane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Dominującej (tzw. wymiana udziałów). Wartość nominalna udziałów objętych przez Udziałowca była równa wartości rynkowej udziałów w Spółce Zależnej. W związku z tym wkładem Udziałowiec nie uzyskał od Spółki Dominującej żadnej zapłaty w gotówce.

Spółka Zależna zawarła wraz ze Spółką Dominującą umowę podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. la ustawy o CIT (dalej: „Podatkowa Grupa Kapitałowa” lub „PGK”). Umowa PGK została zgłoszona do rejestracji przez Spółkę Zależną jako spółkę reprezentującą PGK do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Niniejszy wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest składany przez Spółkę Zależną we własnym imieniu (i) jako spółkę, na której spoczywają obowiązki wynikające z ustawy o CIT oraz z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. dalej „Ordynacja podatkowa”), w okresie funkcjonowania PGK oraz (ii) jako spółkę tworzącą PGK odpowiadającą solidarnie za zobowiązania PGK z tytułu podatku CIT należnego za okres obowiązywania umowy PGK na podstawie art. 1a ust. 14 ustawy o CIT. Tym samym, Spółka Zależna jest podmiotem „zainteresowanym” w rozumieniu art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie konsekwencji podatkowych zdarzeń przyszłych objętych niniejszym wnioskiem.

Dodatkowo, niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej jest składany przy założeniu, że:

 1. wszystkie warunki do zarejestrowania Podatkowej Grupy Kapitałowej i funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) zostały spełnione;
 2. Podatkowa Grupa Kapitałowa została zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego i ma status podatnika CIT.

W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT, Spółka Zależna może przekazywać Spółce Dominującej darowiznę w formie pieniężnej.

W okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnika CIT, Spółka Dominująca rozważa także zbycie 100% udziałów w Spółce Zależnej, za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej na dzień sprzedaży.

Spółka Dominująca i Spółka Zależna są czynnymi podatnikami VAT, mają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Natomiast Udziałowiec podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Na moment utworzenia przez Spółkę Dominującą oraz Spółkę Zależną Podatkowej Grupy Kapitałowej Spółka Zależna będzie miała do wykorzystania nieprzedawnione straty podatkowe (o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o CIT) poniesione w ubiegłych latach podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki Zależnej, że dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki Zależnej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki Zależnej.

Zgodnie z ustawą o VAT:

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1).

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1).

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6).

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1).

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w okresie funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej jako podatnik CIT, Spółka Zależna może przekazywać Spółce Dominującej darowizny w formie pieniężnej.

Z uwagi na fakt, że pieniądz, jako środek płatniczy, nie jest mieści się w definicji towaru na gruncie ustawy o VAT, dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów.

Co więcej, otrzymanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług.

Aby bowiem uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi więc istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Taka sytuacja nie będzie natomiast miała miejsca w analizowanej sprawie. Spółka Zależna nie otrzyma bowiem od Spółki Dominującej jakiegokolwiek świadczenia w zamian za dokonanie darowizny (co wynika z istoty umowy darowizny, która jest czynnością prawną nieodpłatną). W rezultacie, dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług.

Dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej nie stanowi również żadnej innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, zdaniem Spółki Zależnej, dokonanie przez Spółkę Zależną darowizny pieniężnej na rzecz Spółki Dominującej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółki Zależnej.

Powyższe stanowisko Spółki Zależnej znajduje całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Łódź z dnia 5 sierpnia 2013 roku, znak IPTPP2/443-462/13- 4/AW, zgodnie z którą: „otrzymana przez Wnioskodawcę darowizna pieniężna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem w przedmiotowym przypadku nie dojdzie ani do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, ani do świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Poznaniu z dnia 25 maja 2012 roku, znak ILPP1/443-212/12-4/NS, zgodnie z którą: „darowizna pieniężna nie mieści się w zakresie przedmiotowym art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przekazanie środków pieniężnych w formie darowizny nie jest na gruncie Ustawy o VAT rozpoznane jako dostawa towarów, ani świadczenie usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary rozumienie się rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii – art. 2 pkt 6 ustawy.

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie usług, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że jedynym udziałowcem Wnioskodawcy – Spółki Zależnej będącej czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającym 100% udziałów jest Spółka Dominująca. Jak wynika ze złożonego wniosku w przyszłości Wnioskodawca - Spółka Zależna może przekazywać na rzecz Spółki Dominującej darowiznę w formie pieniężnej. Przekazanie darowizny nie będzie się wiązało z jakimkolwiek świadczeniem na rzecz Wnioskodawcy - powyższe wynika z umowy darowizny.

Z powyższego wynika, że przekazanie darowizny pieniężnej nie będzie związane w żaden sposób z uzyskaniem świadczenia wzajemnego. Zatem należy stwierdzić, że czynność przekazania przez Wnioskodawcę darowizny pieniężnej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż w omawianym przypadku nie dojdzie ani do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, ani do świadczenia usług, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, w konsekwencji czego Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzenia podatku z tytułu przekazanych środków pieniężnych.

Tym samym należy przyjąć, że Zainteresowany zaprezentował prawidłowe stanowisko w sprawie w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Przedmiotowa interpretacja rozstrzyga w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie nr 8 wniosku), w pozostałym zakresie tj. w części dotyczącej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytania 1-7 wniosku) zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie/a.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.