IPPP1/443-1072/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie wyłączenia od opodatkowania czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu know-how procesu dystrybucji.
IPPP1/443-1072/14-2/KCinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. prawa majątkowe
 3. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z pózn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112 poz. 770 z póżn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Banku, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu know-how procesu dystrybucji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia od opodatkowania czynności polegającej na nieodpłatnym przekazaniu know-how procesu dystrybucji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka wraz z innymi podmiotami z grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”) zajmuje się między innymi dystrybucją prasy. Na terytorium Polski Spółka posiada sieć detaliczną sklepów: na lotniskach, dworcach, stacjach metro, w centrach handlowych.

Przez lata dotychczasowej działalności na rynku dystrybucji prasy, Spółka wytworzyła swój własny, unikalny sposób zarządzania procesem dostaw prasy do obsługiwanych przez siebie punktów sprzedaży, dzięki któremu Spółka osiągnęła czołową pozycję na rynku dystrybucji prasy w Polsce.

Wiedza i doświadczenie w zakresie systemu dystrybucyjnego zgromadzone w procesie wieloletniego poznawania zasad rządzących rynkiem dystrybucji prasy w Polsce (dalej: „know-how”) jest znaczącym czynnikiem decydującym o przewadze Spółki w stosunku do innych podmiotów działających na tym wysoko konkurencyjnym i niskomarżowym rynku.

Na know-how w zakresie wspomnianego wyżej procesu dystrybucyjnego, składa się przede wszystkim:

 • wiedza i doświadczenie pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu dystrybucyjnego,
 • oprogramowanie (ang. software) stosowane w ramach procesu dystrybucyjnego prasy, zbiory procedur i algorytmów wykorzystywanych w ramach procesu dystrybucyjnego, sposób organizacji pracy i zarządzania nią oraz inne elementy niematerialne stanowiące tajemnicę Spółki.

W związku z faktem, że powyższy know-how jest znaczącym źródłem przewagi konkurencyjnej Spółki na rynku, niezwykle istotne jest skuteczne zarządzanie tym know-how, pozwalające na jego efektywne wykorzystanie nie tylko przez Spółkę, ale również całą Grupę.

W związku z powyższym, Spółka rozważa obecnie przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji mającej na celu przeniesienie funkcji zarządczych w zakresie przedmiotowego know-how na spółkę celową należącą do Grupy, która to spółka obecnie zajmuje się zarządzaniem własnością przemysłową (w tym znakami towarowymi i patentami). Jest to podmiot wyspecjalizowany, który posiada właściwe doświadczenie w zakresie zarządzania własnością przemysłową / intelektualną. W konsekwencji zasadnym jest aby to właśnie ten podmiot sprawował funkcje zarządzania przedmiotowym know-how.

Z uwagi na kompleksowość działalności gospodarczej Spółki, Spółka nie jest w stanie zapewnić zarządzania przedmiotowym know-how oraz jego rozwoju na takim poziomie jak spółka celowa ściśle wyspecjalizowana w tym zakresie.

W ramach wyżej opisanej restrukturyzacji własność wyżej opisanego know-how/ostanie przekazana na rzecz Spółki celowej w formie darowizny, tj. w szczególności (i) podstawą dokonania czynności ww. przekazania będzie umowa darowizny zawarta w sposób oraz formie wynikającej z odpowiednich przepisów prawa oraz (ii) w związku z przeniesieniem know-how Spółka nie otrzyma żadnego świadczenia ekwiwalentnego/zwrotnego od Spółki celowej z Grupy ani w chwili przekazania ani w przyszłości. Po otrzymaniu ww. darowizny, spółka celowa z Grupy będzie zajmować się szeroko pojętym zarządzaniem/rozwijaniem/ulepszaniem dotychczas gromadzonego know-how, dostosowywaniem istniejącego know-how do zmieniających się warunków rynku dystrybucji prasy, jak również będzie dbać o jego ochronę prawną.

Spółka oraz inne spółki z Grupy będą wykorzystywać przedmiotowy know-how do prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie licencji do użytkowania know-how udzielonych przez Spółkę celową.

Spółka oczekuje, że zarządzanie / rozwijanie know-how przez wyspecjalizowaną spółkę z Grupy przyczyni się do jego znaczącego usprawnienia, przez co korzystanie z tego know-how przez Spółkę bezpośrednio przełoży się na wyższe wyniki sprzedaży, lepsze dostosowanie oferty do popytu w poszczególnych punktach sprzedaży i usprawnienie procesu dystrybucji prasy od strony logistycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy darowizna know-how dokonana przez Spółkę na rzecz spółki celowej z Grupy w związku z planowaną restrukturyzacją opisaną w zdarzeniu przyszłym będzie podlegać opodatkowaniu VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy;

W ocenie Spółki, w świetle art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, darowizna know-how nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, ponieważ będzie dokonana na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zatem aby darowizna know-how podlegała opodatkowaniu VAT konieczne jest spełnienie kryterium przedmiotowego, mianowicie przedmiotem czynności darowizny powinna być dostawa towarów (w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT), bądź też świadczenie usług (w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT).

Zgodnie z definicją „towarów” w art. 2 pkt 3 ustawy o VAT „ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a takie wszelkie postaci energii (...) ”.

Zgodnie natomiast z definicją usług zawartą w ustawie o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, „rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7”.

Nie ulega wątpliwości, że know-how opisany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na który składa się głównie zgromadzona wiedza i doświadczenie praktyczne odnośnie dystrybucji prasy w Polsce, nie stanowi dostawy towarów na gruncie ustawy o VAT. W ramach przekazywanego know-how nie dochodzi bowiem do wydania rzeczy, bądź też ich części lub postaci energii.

Skoro zatem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym mowa o czynności, której nie można zakwalifikować jako dostawy towarów, w ocenie Spółki, należy uznać, że przedmiotem transakcji jest świadczenie usługi.

Należy podkreślić, że co do zasady, skutki świadczenia usług na gruncie VAT są zależne od tego, czy świadczenie usług następuje w sposób odpłatny czy nieodpłatny. Zgodnie z wyżej cytowanym art. 5 ustawy o VAT, co do zasady, opodatkowaniu VAT podlega jedynie odpłatne świadczenie usług.

Przy czym ustawa o VAT przewiduje także w pewnych określonych sytuacjach możliwość potraktowania nieodpłatnego świadczenia usług na równi z odpłatnym świadczeniem usług i w konsekwencji objęcie takich czynności zakresem opodatkowania VAT. Zgodnie bowiem art. 8 ust 2 pkt 7 ustawy o VAT przez „odpłatne świadczenie usług”, rozumie się również: „nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z konstrukcji powyższego przepisu wynika, że dla spełnienia normy w nim zawartej, tj. objęcia danego nieodpłatnego świadczenia usług opodatkowaniem VAT, konieczne jest spełnienie warunku, zgodnie z którym świadczenie usługi musi nastąpić dla celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W sytuacji ziszczenia się tego warunku, istnieje podstawa prawna do traktowania nieodpłatnego świadczenia usług jako podlegającego opodatkowaniu VAT.

Powyższe rozumienie przepisu zostało potwierdzone:

 • w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacji z dnia 30 maja 2014 r., sygn. IBPP3/443-289/14/KG, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał: „Ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.
 • w doktrynie prawa podatkowego: „Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem musi następować na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika. A zatem nieodpłatne świadczenie usług na cele działalności gospodarczej podatnika nie podlega opodatkowaniu VAT”. <Tomasz Krywań VAT. Komentarz 2013, wyd. Oficyna Wydawnicza „UNIMEX”, Wrocław 2013 r.>.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu rozstrzygnięcia czy darowizna know-how dokonana przez Spółkę będzie podlegać opodatkowaniu VAT, konieczne jest ustalenie czy przedmiotowa darowizna zostanie dokonana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zdaniem Spółki w celu określenia kryteriów służących ustaleniu charakteru usług związanych z działalnością gospodarczą podatnika, zasadne wydaje się sięgnięcie do interpretacji wydawanych przez organy podatkowe. Spółka pragnie w powyższym zakresie zwrócić uwagę na:

 • wspomnianą już uprzednio interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2014 r., sygn. IBPP3/443-289/14/KG, zgodnie z którą: „ W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług polegające na nieodpłatnym przekazaniu dokumentacji projektowej drogi na rzecz Miasta ma związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, bowiem jak wynika z opisu stanu faktycznego przedmiotowa dokumentacja, jak i inwestycja drogowa Miasta jest konieczna dla eksploatacji nowo wybudowanych mieszkań, co da Wnioskodawcy możliwość sprzedaży tych mieszkań. W konsekwencji nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę dokumentacji projektowej drogi na rzecz Miasta nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
 • interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 marca 2012 r. sygn. ILPP2/443-1665/11-4/MR, „Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podlegają bowiem tylko te usługi, których cel nie wiąże się z prowadzonym przedsiębiorstwem. Chodzi tu o świadczenie takich usług, które nie mają żadnego wpływu na przyszłe obroty przedsiębiorstwa, jego zyski, wizerunek, odbiór przez kontrahentów obecnych lub potencjalnych.

Z powyższych interpretacji wynika, że do usług związanych z działalnością gospodarczą należy zaliczyć usługi, których świadczenie jest konieczne dla działalności gospodarczej podatnika lub które stanowią pożądane uzupełnienie działalności gospodarczej podatnika. W szczególności, za usługi związane z działalnością gospodarczą podatnika należy uznać usługi, które mają lub mogą mieć wpływ m.in. na:

 • przyszłe obroty przedsiębiorstwa,
 • zyski przedsiębiorstwa,
 • wizerunek przedsiębiorstwa, odbiór przez kontrahentów obecnych i potencjalnych.

W świetle powyższych przesłanek pozwalających na kwalifikację danego nieodpłatnego świadczenia usług jako związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w ocenie Spółki, darowizna know-how dokonana na rzecz spółki celowej z Grupy nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, jako że będzie dokonana w związku z prowadzoną działalnością Spółki.

Należy przede wszystkim wskazać, że:

 1. Nieodpłatne przekazanie know-how ma na celu przede wszystkim usprawnienie procesu zarządzania dotychczas zgromadzoną wiedzą, doświadczeniem pracowników Spółki w zakresie opracowanego systemu dystrybucyjnego, co w efekcie z założenia ma służyć efektywniejszemu wykorzystaniu zgromadzonego know-how zarówno przez Spółkę, jak i inne Spółki z Grupy. Co więcej, rozwój istniejącego know-how będzie znacznie bardziej skuteczny w przypadku, gdy zespół składników tworzących know-how będzie zarządzany przez podmiot ściśle wyspecjalizowany w tym zakresie. Z uwagi na kompleksowość prowadzonej działalności gospodarczej, Spółka nie jest w stanie zapewnić zarządzania przedmiotowym know-how oraz jego rozwoju na takim poziomie, na jakim będzie to mogła zrobić Spółka celowa ściśle wyspecjalizowana w zakresie zarządzania własnością przemysłową / intelektualną.
 2. Spółka pragnie wskazać, że know-how w zakresie efektywnej dystrybucji prasy do punktów sprzedaży stanowi znaczący czynnik przyczyniający się do /stanowiący o przewadze Spółki w stosunku do innych podmiotów działających na rynku dystrybucji prasy. Zatem w praktyce, bardziej efektywne zarządzanie oraz rozwijanie dotychczas zgromadzonego know-how w zakresie systemu dystrybucyjnego ma szansę w znaczący sposób przełożyć się na zwiększenie przychodów Spółki.
 3. Wskazać należy również, że centralne zarządzanie know-how przez wyspecjalizowaną spółkę celową z Grupy pozwoli na szybsze reagowanie na zmiany oraz wyzwania rynku dystrybucji prasy oraz efektywne dostosowanie istniejącego know-how do zmieniających się warunków tego segmentu rynku w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej Grupy (w tym Spółki) na rynku dystrybucji prasy.
 4. Centralizacja wiedzy know-how w jednej spółce wyspecjalizowanej w zakresie zarządzania tym know-how pozwoli również na zapewnienie skuteczniejszej ochrony prawnej zgromadzonej wiedzy, doświadczenia Spółki poprzez zwiększenie transparentności w zakresie dostępu do know-how, efektywniejsze monitorowanie wykorzystania know-how. Poufność wypracowanego know-how będzie znacznie łatwiejsza do utrzymania w mniejszej, wyspecjalizowanej spółce celowej, zajmującej się wyłącznie zarządzaniem własnością przemysłową / intelektualną Grupy.
 5. Należy również podkreślić, że darowizna know-how w ramach planowanej restrukturyzacji oraz dalsze jej rozwijanie przez wyspecjalizowany podmiot, długofalowo ma również wpłynąć na podniesienie efektywności / usprawnienie procesu dystrybucyjnego od strony logistycznej poprzez przyspieszenie, bardziej efektywne wprowadzanie do sprzedaży produktów Spółki, lepsze dostosowanie oferty do popytu w poszczególnych punktach sprzedaży, a w konsekwencji zwiększenie przychodów ze sprzedaży Spółki oraz ograniczenie kosztów jej zarządzania (zwiększenie zysków ze sprzedaży).
 6. Dodatkowo, przejęcie przez spółkę z Grupy odpowiedzialności za rozwój oraz całościowe zarządzanie strategiczne know-how, pozwoli Spółce na skoncentrowanie się na głównej działalności opodatkowanej (w ramach własnej specjalizacji).

Podsumowując, darowizna know-how w zakresie procesu dystrybucyjnego na rzecz wyspecjalizowanej spółki z Grupy, pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie know-how dotychczas /gromadzonego przez Spółkę, jego skuteczniejszy rozwój oraz ochronę prawną co w konsekwencji długofalowo przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności sprzedaży (a w konsekwencji również zysku ze sprzedaży) oraz pozwoli na utrzymanie przewagi konkurencyjnej Spółki (oraz całej Grupy) w stosunku do innych podmiotów działających w branż) dystrybucji prasy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki, z całą pewnością należy stwierdzić, że darowizna know-how będzie dokonana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki.

W ocenie Spółki, darowizna know-how swym charakterem przypomina darowiznę znaków towarowych, która w praktyce jest często dokonywana w ramach grup kapitałowych w celu zwiększenia efektowności zarządzania tymi znakami (podobnie jak w przypadku know-how). W związku z tym zasadnym jest odwołanie się do interpretacji podatkowych wydanych przez organy podatkowe w zakresie związku darowizny znaku towarowego z prowadzoną działalnością podatnika.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 czerwca. 2014 r. sygn. IBPP2/443-289/14/WN, organy podatkowe potwierdziły, że „Przeniesienie znaku towarowego do SKA umożliwi Wnioskodawcy zwiększenie efektywności zarządzania znakiem towarowym, w tym ustrukturyzowana zarządzania znakiem wewnątrz grupy spółek. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż z uwagi na brak odpłatności i jednocześnie niedopełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, przekazanie przez Wnioskodawcę w formie darowizny znaku towarowego do SKA nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podobnie w interpretacji z dnia 29 maja 2014 r. sygn. IPPP1/443-262/14-4/AS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził: „W analizowanej sprawie Wnioskodawca dokona darowizny znaku towarowego na rzecz spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem nie na cele osobiste, ale na cele związane z działalnością gospodarczą. Powyższa darowizna będzie służyła celom spółek z grupy, a więc również Wnioskodawcy. Tym samym planowana darowizna nie będzie stanowiła odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Analogiczne stanowisko zostało również przedstawione w następujących interpretacjach:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2012 r., ITPP2/443-1070/12/RS,

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Spółki, nie ulega wątpliwości, że przekazanie know-how do spółki celowej z Grupy w ramach planowanej restrukturyzacji nastąpi na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki,

W konsekwencji, z uwagi na niewypełnienie dyspozycji art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie know-how dokonane przez Wnioskodawcę na rzecz spółki z Grupy nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.