IPPB4/4511-692/15-4/IM | Interpretacja indywidualna

Uwzględniając przepisy prawa znajdujące zastosowanie w niniejszej sprawie stwierdzić należy, że z brzmienia przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody podlegające przepisom ustawy od spadków i darowizn. W związku z tym należy wskazać, że otrzymanie środków pieniężnych bez żadnego świadczenia wzajemnego nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
IPPB4/4511-692/15-4/IMinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. przychód
  3. zwolnienie
  4. środki pieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data nadania 13 lipca 2015 r., data wpływu 15 lipca 2015 r.) na wezwanie z dnia 2 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-692/15-2/IM, Nr IPPB2/4515-57/15-2/MZ (data nadania 3 lipca 2015 r., data doręczenia 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanych wpłat od rodziców – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymanych wpłat od rodziców.

Z uwagi na braki formalne, tut. organ pismem z dnia 2 lipca 2015 r. Nr IPPB4/4511-692/15-2/IM (data nadania 3 lipca 2015 r., data doręczenia 7 lipca 2015 r.) wezwał Wnioskodawczynię do uzupełniania wniosku. Pismem z dnia 13 lipca 2015 r. (data nadania 13 lipca 2015 r., data wpływu 15 lipca 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni założyła rachunek bankowy, na którym będzie gromadziła pieniądze z dobrowolnych składek rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka (tzw. Rada Rodziców), które zostaną w 100% przeznaczone na przeznacza cele żłobkowe, tj. doposażenie żłobka oraz organizację w tym żłobku imprez dla dzieci uczęszczających do tego żłobka. Kwota składek to 20 zł miesięcznie, czyli 240 zł w skali roku, czyli 1.200 zł w skali 5 lat.

Nie ma podpisanej żadnej umowy z żadnym z rodziców, ale wpłaty są dobrowolną darowizną w postaci pieniężnej na rzecz realizacji celów żłobkowych, na co rodzice wyrazili zgodę, więc można przyjąć, że wpłaty są darowizną. Wnioskodawczyni występuje jako osoba obdarowana.

Wnioskodawczyni występuje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i jest jednym z rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Rada rodziców nie występuje w obrocie prawnym. Właścicielem rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wpłaty jest Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy otrzymane wpłaty od rodziców będą podlegały opodatkowaniu, w przypadku, gdy wpłaty od każdego z rodziców nie przekroczą 4.902 zł w skali 5 lat...
  2. Czy otrzymane wpłaty od rodziców będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, w pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Wpłaty otrzymywane przez Wnioskodawczynię nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż wpłaty te są darowiznami i podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja świadczenia, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni założyła rachunek bankowy na którym będzie gromadziła pieniądze z dobrowolnych składek rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka (tzw. Rada Rodziców), które zostaną w 100% przeznaczone na cele żłobkowe, tj. doposażenie żłobka oraz organizację w tym żłobku imprez dla dzieci uczęszczających do tego żłobka. Kwota składek to 20 zł miesięcznie, czyli 240 zł w skali roku, czyli 1.200 zł w skali 5 lat. Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i jest jednym z rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Rada rodziców nie występuje w obrocie prawnym. Właścicielem rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wpłaty jest Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni wyjaśniła również, że nie ma podpisanej żadnej umowy z żadnym z rodziców, a wpłaty są dobrowolną darowizną w postaci pieniężnej na rzecz realizacji celów żłobkowych, na co rodzice wyrazili zgodę, więc można przyjąć, że wpłaty są darowizną. Wnioskodawczyni występuje jako osoba obdarowana.

Z przytoczonych przepisów wynika, że nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem również nabycie w formie darowizny środków pieniężnych, podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w sytuacji otrzymywania przez Wnioskodawczynię wpłat od rodziców dzieci uczęszczających do żłobka w formie darowizny środków pieniężnych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powyższego, uwzględniając przepisy prawa znajdujące zastosowanie w niniejszej sprawie stwierdzić należy, że z brzmienia przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że wyłączeniu spod działania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegają przychody podlegające przepisom ustawy od spadków i darowizn. W związku z tym należy wskazać, że otrzymanie środków pieniężnych bez żadnego świadczenia wzajemnego nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.