IPPB4/4511-536/15-2/JK | Interpretacja indywidualna

1) Czy przekazanie darowizny na konto Fundacji w formie opisanej w opisie zdarzenia przyszłego (za pośrednictwem Pracodawcy) wyłącza możliwość odliczenia od dochodu kwoty darowizny w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?2) Czy w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia od dochodu darowizn (do wysokości 6% dochodu) przekazanych za pośrednictwem Pracodawcy (zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego) na konto Fundacji, w przypadku gdy będzie on w posiadaniu:kopii oświadczenia złożonego Pracodawcy, upoważniającego do poboru części wynagrodzenia Wnioskodawcy przez Pracodawcę i przekazania jej na konto Fundacji;zestawienia kwot, jakie Wnioskodawca za pośrednictwem Pracodawcy przekazał na konto Fundacji w danym roku podatkowym (otrzymane od Pracodawcy) orazpotwierdzenia przelewu darowizny z konta Pracodawcy na konto Fundacji, w przypadku w którym:a) przelew dotyczyć będzie wyłącznie darowizny przekazanej przez Wnioskodawcę albob) przelew dotyczyć będzie darowizn kilku pracowników (w tym Wnioskodawcy) i w tytule przelewu (którego potwierdzenie otrzyma Wnioskodawca) Pracodawca wskaże imię i nazwisko Wnioskodawcy albo numer oświadczenia Wnioskodawcy, albo w tytule przelewu wskazane zostanie wyłącznie, że darowizna dokonywana jest w imieniu pracowników (w tytule przelewu nie zostaną wskazane dane Wnioskodawcy, ani innych pracowników).
IPPB4/4511-536/15-2/JKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. fundacje
 3. odliczenia
 4. pracodawca
 5. rachunek bankowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu darowizny przekazanej przez pracodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu darowizny przekazanej przez pracodawcę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca zamierza regularnie przekazywać na konto fundacji stanowiącej organizację pożytku publicznego z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Fundacja) darowiznę pieniężną na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Przekazanie darowizny na konto Fundacji odbywać się będzie w następujący sposób: Wnioskodawca złoży swojemu pracodawcy lub innemu podmiotowi, która wypłaca mu wynagrodzenie np. z tytułu świadczenia czynności w ramach stosunku cywilnoprawnego (dalej: Pracodawca) oświadczenie. Na podstawie przedmiotowego oświadczenia Wnioskodawca upoważni swojego Pracodawcę do potrącenia wskazanej w oświadczeniu kwoty z wynagrodzenia Wnioskodawcy i przekazywania jej we wskazanych w oświadczeniu terminach (np. co miesiąc, co kwartał itp.) na konto Fundacji. W konsekwencji, przedmiotowa część wynagrodzenia zostanie przekazana przez Wnioskodawcę na konto Fundacji za pośrednictwem Pracodawcy. Pracodawca pełnić będzie wyłącznie rolę pośrednika – ekonomiczny ciężar darowizny poniesie Wnioskodawca. Pracodawca w określonych przez siebie terminach (np. po zakończeniu roku podatkowego) wyda Wnioskodawcy zaświadczenia zawierające dane Wnioskodawcy – darczyńcy oraz kwotę potrąconych z jego wynagrodzenia w roku podatkowym darowizn na rzecz Fundacji. Wnioskodawcy przekazywane będą również kopie potwierdzeń przelewów darowizn.

Możliwe jest, że Wnioskodawca nie będzie jedynym pracownikiem, który złoży swojemu Pracodawcy oświadczenie, o którym mowa powyżej. W takiej sytuacji Pracodawca dokonywać będzie zbiorczego przelewu kwot, wynikających ze złożonych przez swoich pracowników oświadczeń na konto Fundacji. Możliwe jest również, że w tytule przelewu Pracodawca nie wskaże nazwisk darczyńców, w tym Wnioskodawcy (np. ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie, zgodnie z systemem bankowości elektronicznej, można ująć w tytule przelewu). Z tytułu przelewu dokonanego przez Pracodawcę wynikać może wyłącznie, że przelew dotyczy darowizn które Pracodawca dokonuje w imieniu pracowników (ewentualnie możliwe jest wskazanie w tytule przelewu numeru oświadczeń, na podstawie których Pracodawca dokona przelewu darowizn na konto Fundacji).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przekazanie darowizny na konto Fundacji w formie opisanej w opisie zdarzenia przyszłego (za pośrednictwem Pracodawcy) wyłącza możliwość odliczenia od dochodu kwoty darowizny w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia od dochodu darowizn (do wysokości 6% dochodu) przekazanych za pośrednictwem Pracodawcy (zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego) na konto Fundacji, w przypadku gdy będzie on w posiadaniu:
  • kopii oświadczenia złożonego Pracodawcy, upoważniającego do poboru części wynagrodzenia Wnioskodawcy przez Pracodawcę i przekazania jej na konto Fundacji;
  • zestawienia kwot, jakie Wnioskodawca za pośrednictwem Pracodawcy przekazał na konto Fundacji w danym roku podatkowym (otrzymane od Pracodawcy) oraz
  • potwierdzenia przelewu darowizny z konta Pracodawcy na konto Fundacji, w przypadku w którym:
   1. przelew dotyczyć będzie wyłącznie darowizny przekazanej przez Wnioskodawcę albo
   2. przelew dotyczyć będzie darowizn kilku pracowników (w tym Wnioskodawcy) i w tytule przelewu (którego potwierdzenie otrzyma Wnioskodawca) Pracodawca wskaże imię i nazwisko Wnioskodawcy albo numer oświadczenia Wnioskodawcy, albo w tytule przelewu wskazane zostanie wyłącznie, że darowizna dokonywana jest w imieniu pracowników (w tytule przelewu nie zostaną wskazane dane Wnioskodawcy, ani innych pracowników).

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie darowizny na konto Fundacji w formie opisanej w opisie zdarzenia przyszłego (za pośrednictwem Pracodawcy) nie wyłącza możliwości odliczenia od dochodu kwoty darowizny w celu ustalenia podstawy opodatkowania dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie on miał prawo odliczenia od dochodu darowizn (do wysokości 6% dochodu) przekazanych za pośrednictwem Pracodawcy, których wartość zostanie udokumentowana przez Wnioskodawcę następującymi dokumentami:

 • oświadczeniem Wnioskodawcy upoważniającym Pracodawcę do potrącenia i przelania części Wynagrodzenia na konto Fundacji oraz
 • potwierdzeniem przelewu darowizny (w kwocie zbiorczej za kilku pracowników) z konta bankowego Pracodawcy na konto bankowe Fundacji oraz
 • zestawieniem kwot, jakie Pracodawca w roku podatkowym przekazał na rachunek Fundacji w imieniu Wnioskodawcy.

Z odliczenia darowizny od dochodu Wnioskodawca będzie mógł skorzystać, zarówno w przypadku w którym w tytule przelewu Pracodawca wskaże dane pracowników (w tym Wnioskodawcę) w imieniu których przekazywana jest darowizna, numery oświadczeń pracowników na podstawie których Pracodawca przekaże darowizny na konto Fundacji, jak i w przypadku w którym w tytule przelewu wskazane zostanie wyłącznie, że darowizna dokonywana jest w imieniu pracowników na podstawie złożonych przez nich oświadczeń/ upoważnień (z tytułu przelewu nie będą wynikały dane pracowników).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e i art. 30f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4-4e i 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

 1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
 2. kultu religijnego,
 3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

W myśl z kolei art. 26 ust. 6b ustawy o PIT, podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o PIT, wysokość wydatków z tytułu darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że zasadniczą wagę w kwestii możliwości odliczenia darowizny od dochodu ma właściwy sposób jej udokumentowania. Ustawodawca wskazuje na dwa warunki, których spełnienie jest konieczne w celu odliczenia darowizny od dochodu (w celu ustalenia podstawy opodatkowania), tj.:

 1. przekazanie darowizny przez podatnika;
 2. posiadanie dowodu wpłaty darowizny na rachunek obdarowanego.

Tym samym, przepisy ustawy o PIT nie uzależniają możliwości odliczenia od podatku kwoty darowizny od dokonania przelewu z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego. Z powołanych przepisów wynika wyłącznie, że istotne jest aby:

 1. darowizna została dokonana przez podatnika, co oznacza, że to podatnik musi ponieść ekonomiczny ciężar darowizny.
 2. darowizna powinna zostać dokonana przelewem na rachunek obdarowanego, czego potwierdzenie w postaci dowodu wpłaty powinien posiadać darczyńca.

W sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego wskazane powyżej warunki zostaną spełnione. Po pierwsze bowiem, darowizna dokonana zostanie przez Wnioskodawcę – Pracodawca pełnić będzie wyłącznie funkcję pośrednika w przekazaniu środków. Przekazywane środki, mimo że zgromadzone na rachunku Pracodawcy, stanowić będą część wynagrodzenia Wnioskodawcy.

Po drugie, Wnioskodawca posiadać będzie potwierdzenie przelewu darowizny na konto Fundacji. Z przedmiotowego potwierdzenia przelewu wynikać będzie, że darowizna przekazywana jest przez pracowników Pracodawcy na podstawie złożonych przez nich oświadczeń. Wnioskodawca jako darczyńca otrzyma od swojego Pracodawcy również zestawienie kwot jakie zostały przelane przez Pracodawcę jako darowizna Wnioskodawcy. Dokument stanowiący potwierdzenie przelania darowizny na konto bankowe Fundacji wraz z zestawieniem kwot przelanych przez Pracodawcę w imieniu pracownika stanowić będzie tym samym dowód wpłaty, o którym mowa w powołanym art. 26 ust. 7 ustawy o PIT.

Stanowisko zgodnie z którym dokonanie przelewu z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu środków finansowych, nie pozbawia podatnika (pracownika) prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny zostało potwierdzone w licznych indywidulanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2011 r. (Nr ILPB2/415-837/11-2/AJ).

W przedmiotowej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę, że:

„użyte pojęcie „dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego” jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek bankowy. Dlatego też, wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku, jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

Istnieją jednak sytuacje – jak ta w przedstawionym w niniejszej sprawie opisie zdarzenia przyszłego – w których pracodawcy pośredniczą w przekazywaniu obdarowanym (np. stowarzyszeniom), środków finansowych pochodzących od podatników, rzeczywistych darczyńców. W takich przypadkach, podatnik, który chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny, w celach dowodowych powinien dysponować kopią deklaracji darczyńcy, zawierającej co najmniej następujące dane: nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny, jej cel oraz nazwę obdarowanego. Dodatkowo darczyńca powinien gromadzić paski płacowe, z których jednoznacznie musi wynikać kwota przekazanej darowizny oraz dysponować kopią przelewu zbiorczego, którą sporządza pracodawca dla obdarowanego. Dokonanie darowizny z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu obdarowanym środków finansowych, nie pozbawia zatem prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny.”

Przedmiotowe stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2011 r. (Nr IPPB4/415-883/10-4/JS).

Wnioskodawca zaznacza również, że dla celów odliczenia darowizny od dochodu nie ma znaczenia, czy przelew Pracodawcy na konto Fundacji dotyczyć będzie wyłącznie darowizny Wnioskodawcy, czy również darowizn innych pracowników i czy w tytule zbiorczego przelewu Pracodawca wskaże nazwisko Wnioskodawcy (czy też z tytułu przelewu wynikać będzie wyłącznie, że darowizna dokonywana jest w imieniu pracowników). W przypadku braku nazwiska Wnioskodawcy przedmiotowy przelew co prawda nie będzie stanowił wystarczającego dowodu wpłaty, niemniej uzupełniony o zestawienie, z którego wynikać będzie kwota darowizny przekazanej na konto Fundacji w imieniu Wnioskodawcy już takim dowodem będzie. Z przedmiotowych dokumentów wynikać bowiem będzie: kwota darowizny, imię i nazwisko darczyńcy, czyli Wnioskodawcy oraz fakt, że darowizna przekazana została na konto bankowe Fundacji. Fakt, że w celu prawidłowego udokumentowania darowizny nie jest konieczne, aby na zbiorczym potwierdzeniu przelewu widniało nazwisko darczyńcy, potwierdza również powołana powyżej interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2011 r. (Nr ILPB2/415-837/11-2/AJ). Tym samym wszystkie warunki umożliwiające odliczenie darowizny od dochodu zostaną spełnione.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, opisany w pytaniu Wnioskodawcy sposób udokumentowania darowizny na konto Fundacji umożliwi mu jej odliczenie od dochodu w celu kalkulacji podstawy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane rozstrzygnięcia dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawczynię i stanów prawnych obowiązujących w dniu wydania interpretacji.

Jeżeli przedstawione zdarzenia przyszłe będą różniły się od zdarzeń występujących w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym przedstawionych zdarzeń przyszłych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.