IPPB2/4515-50/15-2/AF | Interpretacja indywidualna

Umowa darowizny opisana we wniosku może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. Jeżeli umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie będzie konieczne zgłoszenie jej naczelnikowi urzędu skarbowego.
IPPB2/4515-50/15-2/AFinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. małżonek
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. przedmiot opodatkowania
 5. spółka cywilna
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa spółki cywilnej w drodze umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa spółki cywilnej w drodze umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

J. (dalej: „Wnioskodawczyni”) jest wspólnikiem spółki cywilnej działającej pod firmą S. S.C. . Od dnia 11 sierpnia 2011 roku spółkę poza Wnioskodawczynią współtworzy jej małżonek - W. Na mocy umowy majątkowej małżeńskiej (umowa z dnia 26 maja 2010 roku, zawarta przed notariuszem) pomiędzy małżonkami ustanowiona została rozdzielność majątkowa. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nastąpiło przed zawarciem małżeństwa.

Ze względu na faktyczne prowadzenie działalności, tj. salonu day spa (usługi fryzjerskie i kosmetyczne) przez Wnioskodawczynię, małżonkowie Wapińscy, jako wspólnicy spółki cywilnej, postanowili przenieść przedsiębiorstwo S. S.C., tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony dotychczas do prowadzenia działalności gospodarczej przez S. S.C., wyłącznie na Wnioskodawczynię.

W tym celu, małżonkowie planują zawarcie umowy darowizny, na mocy której przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez S. S.C. (objęte współwłasnością łączną wspólników spółki cywilnej) zostanie przeniesione na Wnioskodawczynię, która to będzie kontynuowała prowadzenie działalności z wykorzystaniem nabytego w drodze darowizny przedsiębiorstwa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo zostanie nabyte do majątku osobistego Wnioskodawczyni). Planowane jest zawarcie umowy darowizny pomiędzy Wnioskodawczynią i p. Wapińskim, jako wspólnikami spółki cywilnej (po stronie darczyńców), a Wnioskodawczynią, jako osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą - po stronie obdarowanej. Po nabyciu przedsiębiorstwa w drodze darowizny przez Wnioskodawczynię, małżonkowie planują podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy spółki S. S.C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód z nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny przez Wnioskodawczynię jest przychodem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy nieodpłatne przeniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej przez wspólników spółki cywilnej będących małżonkami, pomiędzy którymi ustanowiona została rozdzielność majątkowa, na jednego z tych małżonków podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn...
 3. Czy nieodpłatne przeniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej przez wspólników spółki cywilnej będących małżonkami, pomiędzy którymi ustanowiona została rozdzielność majątkowa, na jednego z tych małżonków zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu VAT...
 4. Czy jeśli rozwiązanie umowy spółki cywilnej poprzedzone zostanie dokonaniem darowizny przedsiębiorstwa (wszystkich składników materialnych i niematerialnych, które były przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej S. S.C.) i na dzień rozwiązania spółki cywilnej nie będzie w spółce żadnych towarów, o których mowa w art. 14 ustawy o VAT, to po stronie wspólników spółki cywilnej nie powstanie obowiązek sporządzania spisu z natury i ewentualnej zapłaty podatku VAT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane w dniu 26 maja 2015 r. postanowienie Nr IPPP2/4512-340/15-2/AO. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny przez Wnioskodawczynię podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Warunkiem skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia będzie zgłoszenie nabycia własności przedsiębiorstwa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego też należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.). Na podstawie art. 888 § 1 tej ustawy przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotną więc cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy oraz zbywalne prawa majątkowe. Umowa darowizny ma charakter umowy jednostronnej i zobowiązującej, do zawarcia której dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli. Jednak, do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli wyrażone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi bowiem do skutku z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Nie stanowią darowizny przysporzenia w wypadkach, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Zawarcie umowy darowizny co do zasady podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Art. 5 ww. ustawy stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów (art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy).

Stosownie do przepisu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 z późn. zm.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej – art. 4a ust. 3 ww. ustawy.

Z kolei w myśl art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków jedynie, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki cywilnej działającej pod firmą S. S.C. Od dnia 11 sierpnia 2011 roku spółkę poza Wnioskodawczynią współtworzy jej małżonek. Na mocy umowy majątkowej małżeńskiej pomiędzy małżonkami ustanowiona została rozdzielność majątkowa. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nastąpiło przed zawarciem małżeństwa. Ze względu na faktyczne prowadzenie działalności, tj. salonu day spa (usługi fryzjerskie i kosmetyczne) przez Wnioskodawczynię, małżonkowie, jako wspólnicy spółki cywilnej, postanowili przenieść przedsiębiorstwo S. S.C., tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony dotychczas do prowadzenia działalności gospodarczej przez S. S.C., wyłącznie na Wnioskodawczynię. W tym celu, małżonkowie planują zawarcie umowy darowizny, na mocy której przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez S. S.C. (objęte współwłasnością łączną wspólników spółki cywilnej) zostanie przeniesione na Wnioskodawczynię, która to będzie kontynuowała prowadzenie działalności z wykorzystaniem nabytego w drodze darowizny przedsiębiorstwa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo zostanie nabyte do majątku osobistego Wnioskodawczyni). Planowane jest zawarcie umowy darowizny pomiędzy Wnioskodawczynią i p. Wapińskim, jako wspólnikami spółki cywilnej (po stronie darczyńców), a Wnioskodawczynią, jako osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą - po stronie obdarowanej. Po nabyciu przedsiębiorstwa w drodze darowizny przez Wnioskodawczynię, małżonkowie planują podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy spółki S. S.C.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że umowa darowizny opisana we wniosku może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. Jeżeli umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie będzie konieczne zgłoszenie jej naczelnikowi urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.