IPPB2/4515-5/16-6/MZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny
IPPB2/4515-5/16-6/MZinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. prawa majątkowe
 5. przedmiot opodatkowania
 6. wyłączenie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (dalej „Wnioskodawca”), polegającą na udostępnieniu majątkowych praw autorskich do oznaczeń graficznych przedsiębiorców m.in. logotypów (dalej „Logotyp”).Wnioskodawczyni rozważa obecnie możliwość otrzymania w formie darowizny przysługującego bratu Wnioskodawczyni Logotypu. Darczyńca (brat siostry: dalej „Darczyńca”) wytworzył Logotyp we własnym zakresie, w związku z tym nie jest on ujęty w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Obecnie, brat wykorzystuje Logotyp w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej do oznaczania swojej działalności gospodarczej (Logotyp między innymi widnieje na stronie internetowej prowadzonej dla działalności gospodarczej Darczyńcy) oraz wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Wartość rynkowa Logotypu na moment dokonania darowizny przekroczy kwotę 3.500 złotych. Po otrzymaniu darowizny, Wnioskodawca będzie wykorzystywać, otrzymany tytułem darowizny Logotyp przez okres dłuższy niż rok w prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tej też przyczyny, Wnioskodawca zamierza wprowadzić otrzymany Logotyp do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz zawrzeć umowę lub umowy, na mocy których upoważni inne podmioty (działalność gospodarczą brata) do odpłatnego korzystania z Logotypu i będzie wykazywać przychody z tytułu opłat licencyjnych, na podstawie wystawianych faktur VAT.

Wnioskodawca pismem z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.) doprecyzował zdarzenie przyszłe wskazując, że logotyp stanowi majątkowe prawo autorskie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymana darowizna w postaci Logotypu nie będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn na podstawie art. 3 pkt 2 Ustawy o PSD...
 2. Czy otrzymana darowizna będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 Ustawy o PIT...
 3. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do amortyzacji Logotypu...
 4. Czy Wnioskodawca powinien dokonywać odpisów amortyzacyjnych od otrzymanego w drodze darowizny Logotypu, przyjmując za wartość początkową wartość wynikającą z umowy darowizny, nie wyższą jednak niż jego wartość rynkowa...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego darowizna Logotypu nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PSD, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Z kolei art. 3 ww. ustawy zawiera katalog przedmiotów opodatkowania, które ustawodawca zdecydował się jednak wyłączyć z zakresu zastosowania tej ustawy. Stosownie zatem do treści art. 3 pkt 2 cyt. ustawy, ustawie tej nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Oznacza to, że nabycie m.in. praw do autorskiego prawa majątkowego w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie bowiem z art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „UPA”) przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, rozumiany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (art. 1 ust. 2 pkt 1 UPA).

Zdaniem Wnioskodawcy, Logotyp spełnia wymogi ustawy UPA jako majątkowe prawo autorskie tzn. może być rozumiany jako utwór w formie (postaci) słowno-graficznej. Z tego też względu, do darowizny Logotypu ma zastosowanie art. 3 pkt 2 Ustawy o PSD.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.