IPPB2/4515-163/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Stwierdzić należy, iż z istoty omawianego zwolnienia wynika warunek prowadzenia gospodarstwa rolnego nabytego w spadku przez okres 5 lat od nabycia. Zatem przekazanie gruntów o pow. ok. 0,11 ha na rzecz Gminy, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze darowizny, a których nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, spowoduje utratę przez Wnioskodawczynię prawa do powyższego zwolnienia. Należy nadmienić, że przekazanie gruntów tj. około 0,11 ha na rzecz Gminy w celu wybudowania drogi gminnej nie powoduje utraty przez Wnioskodawczynię ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
IPPB2/4515-163/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. gospodarstwo rolne
 3. obowiązek podatkowy
 4. przedmiot opodatkowania
 5. sprzedaż
 6. zbycie
 7. zwolnienie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. (data wpływu 17 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy części gruntów nabytych na podstawie umowy darowizny - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy części gruntów nabytych na podstawie umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 20 kwietnia 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Wnioskodawczyni otrzymała od teściów wraz z mężem umowę darowizny tj. zabudowane gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 11,1148 ha wraz ze wszystkimi maszynami i urządzeniami rolniczymi. Niniejsze nabycie zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a (darowizna na rzecz P. Jarosława T. - męża Wnioskodawczyni) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 16 (darowizna na rzecz P. Izabeli T. - Wnioskodawcy) ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.).

W latach 2016 - 2017 urząd gminy planuje wybudowanie drogi dojazdowej do ich gospodarstwa, jak i innych znajdujących się w jego sąsiedztwie. Droga ta będzie przebiegała przez część gospodarstwa Wnioskodawczyni i jej męża. W związku z tym Wójt Gminy oczekuje przekazania części gruntów tj. ok. 0,11 ha na rzecz gminy celem wybudowania drogi. Grunty miałyby przejść na własność Gminy bądź na podstawie aktu notarialnego bądź na podstawie decyzji administracyjnej o gospodarce nieruchomościami. Jeśli będą fundusze grunt zostanie odkupiony, jeśli nie będzie przekazanie nieodpłatne.

Wybudowanie drogi dojazdowej do ich posesji pozwoli Urzędowi Gminy na nadanie nazwy ulicy. W chwili obecnej jest to niemożliwie, gdyż dojazd do posesji który jest nie ma żadnych planów i nie jest umieszczony w planach o zagospodarowaniu przestrzennym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekazaniem gruntów tj. około 0,11 ha Gminie w celu wybudowania drogi gminnej Wnioskodawczyni utraci zwolnienie od podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinna utracić ulgi od podatku od spadków i darowizn, gdyż przekazanie gruntów nastąpi na cele wyższe, tj. wybudowanie drogi dojazdowej do ich gospodarstwa jak i innych znajdujących się w jego sąsiedztwie. Ponadto wielkość gruntów ok. 0,11 ha stanowi niewielki procent całości gospodarstwa (ok. 11 ha).

Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że wraz z mężem będą dalej zamieszkiwać w tym gospodarstwie, jak również to, że prowadzą czynnie i będą prowadzić to gospodarstwo dalej. W chwili obecnej droga, którą uczęszczają jest drogą gruntową i nieutwardzoną bez planów jakichkolwiek. Jest to droga prywatna i nie jest umiejscowiona w planach zagospodarowania przestrzennego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem” podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

 1. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
 2. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
 3. w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

W myśl art. 16 ust. 2 analizowanej ustawy, ulga, o której wyżej mowa, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego - jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Z powyższego wynika, że co do zasady nabycie przez osobę fizyczną tytułem darowizny własności rzeczy i praw majątkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak nabycie gospodarstwa rolnego lub jego części tytułem darowizny jest zwolnione od tego podatku, jeżeli w chwili nabycia nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym a nabywca będzie to gospodarstwo rolne prowadził przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Niedotrzymanie powyższych warunków powoduje utratę omawianego zwolnienia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 20 kwietnia 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Wnioskodawczyni otrzymała od teściów wraz z mężem umowę darowizny tj. zabudowane gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 11,1148 ha wraz ze wszystkimi maszynami i urządzeniami rolniczymi. Niniejsze nabycie zwolnione jest od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a (darowizna na rzecz P. Jarosława T. - męża Wnioskodawczyni) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 16 (darowizna na rzecz P. Izabeli T. - Wnioskodawcy) ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.). W latach 2016 - 2017 urząd gminy planuje wybudowanie drogi dojazdowej do ich gospodarstwa, jak i innych znajdujących się w jego sąsiedztwie. Droga ta będzie przebiegała przez część gospodarstwa Wnioskodawczyni i jej męża. W związku z tym Wójt Gminy oczekuje przekazania części gruntów tj. ok. 0,11 ha na rzecz gminy celem wybudowania drogi. Grunty miałyby przejść na własność Gminy bądź na podstawie aktu notarialnego bądź na podstawie decyzji administracyjnej o gospodarce nieruchomościami. Jeśli będą fundusze grunt zostanie odkupiony, jeśli nie będzie przekazanie nieodpłatne. Wybudowanie drogi dojazdowej do ich posesji pozwoli Urzędowi Gminy na nadanie nazwy ulicy. W chwili obecnej jest to niemożliwie, gdyż dojazd do posesji który jest nie ma żadnych planów i nie jest umieszczony w planach o zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż z istoty omawianego zwolnienia wynika warunek prowadzenia gospodarstwa rolnego nabytego w spadku przez okres 5 lat od nabycia. Zatem przekazanie gruntów o pow. ok. 0,11 ha na rzecz Gminy, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego nabytego w drodze darowizny, a których nabycie korzystało ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, spowoduje utratę przez Wnioskodawczynię prawa do powyższego zwolnienia. Należy nadmienić, że przekazanie gruntów tj. około 0,11 ha na rzecz Gminy w celu wybudowania drogi gminnej nie powoduje utraty przez Wnioskodawczynię ulgi zawartej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.