IPPB2/4515-155/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

Należy stwierdzić, że umowa darowizny zespołu składników majątkowych może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.
IPPB2/4515-155/15-2/MZinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. przedmiot opodatkowania
 5. zwolnienie
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku
 2. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Ojciec Wnioskodawcy (prowadzący samodzielną działalność gospodarczą) zamierza przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny zespół składników majątkowych będących elementem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W skład działalności gospodarczej darczyńcy wchodzą nieruchomości (grunty wraz z budynkami, obejmującymi hale magazynowe, hale produkcyjne, budynki biurowe, itp. oraz budowlami z nimi związanymi). Nieruchomości wchodzące w skład działalności gospodarczej darczyńcy są przedmiotem najmu oraz dzierżawy na rzecz osób trzecich. Jednym z aktywów w prowadzonej działalności darczyńcy jest również znak towarowy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest odpłatnie przekazywany do używania podmiotom trzecim (w ramach umów licencji). Znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym. Do zadań gospodarczych podejmowanych w ramach prowadzonej działalności należy m.in.

 1. dzierżawa nieruchomości na własny rachunek,
 2. zarządzanie nieruchomościami własnymi,
 3. administrowanie znakami towarowymi,
 4. ustalanie wysokości opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaków towarowych przez podmioty trzecie,
 5. bieżące rozliczanie należnych opłat z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz licencjonowania znaku towarowego,
 6. ochrona prawna dla istniejącego znaku towarowego,
 7. podejmowanie wszelkich innych działań z obszaru zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi niezbędnymi z perspektywy ich ochrony i efektywnego nimi władania (np. ochrona znaku na drodze prawnej).

W ujęciu szczegółowym, w ramach prowadzonej działalności powyższe zadania realizowane są poprzez:

 1. zarządzanie rozliczeniami z tytułu korzystania z nieruchomości i znaku towarowego w zakresie wystawiania faktur, monitorowania i ściągania należności oraz regulowania zobowiązań z tym związanych,
 2. nadzór nad prawidłowym korzystaniem nieruchomości lub znaku/ towarowego przez uprawnione podmioty trzecie.
 3. zapewnienie ciągłości ochrony praw do znaków towarowych, w tym - podejmowanie wszelkich kroków prawnych, które ochronę tę zapewniają.

Działalność gospodarcza darczyńcy we wskazanych obszarach realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanych tej działalności składników majątkowych i środków finansowych służących realizacji tych zadań gospodarczych. Zadania te są realizowane przy wsparciu pracowników darczyńcy; przy realizacji tych zadań darczyńca korzysta również ze wsparcia osób trzecich (np. rzeczników patentowych). Działalność darczyńcy w tym obszarze generuje przychody i koszty; powoduje powstawanie zobowiązań darczyńcy wobec podmiotów trzecich. Te przychody i koszty, związane ściśle z działalnością darczyńcy w powyższym zakresie, dają się wydzielić z pozostałych przychodów i kosztów związanych z pozostałym zakresem działalności darczyńcy. W skład zespołu składników majątkowych powiązanych z działalnością darczyńcy wchodzą w szczególności środki trwałe, wyposażenie, należności i zobowiązania wobec kontrahentów oraz prawa wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych.

Niezależnie, darczyńca prowadzi również działalność handlową obejmującą hurtową sprzedaż i odsprzedaż wyrobów stalowych (w formie surowca oraz wyrobów gotowych). W tym zakresie, w skład działalności handlowej darczyńcy wchodzą odrębne składniki majątkowej służące prowadzeniu działalności gospodarczej w tym obszarze. Darczyńca posiada również udziały w spółkach handlowych. Działalność handlowa darczyńcy generuje własne i dające się wyodrębnić przychody i koszty. Oba obszary działalności (handlowa oraz zarządzanie nieruchomościami i znakiem towarowym) są organizacyjnie i finansów wydzielone i wzajemnie wyodrębnione.

W ramach opisanej darowizny darczyńca (ojciec) zamierza przekazać Wnioskodawcy powyżej wskazany zespół składników majątkowych związanych z działalnością w obszarze zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym. Darowiźnie będą podlegały wszystkie składniki wchodzące w skład działalności gospodarczej darczyńcy w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami i znakami towarowymi.

W majątku darczyńcy pozostaną jednocześnie pozostałe składniki majątkowe i zasoby służące prowadzeniu działalności handlowej (sprzedaż i odsprzedaż wyrobów stalowych) oraz posiadane udziały spółek handlowych - w tym zakresie darczyńca w dalszym ciągu prowadził będzie działalność gospodarczą (działalność handlową).

W zakresie znaku towarowego, stanowiącego element zorganizowanego zespołu składników majątkowych darczyńcy, Wnioskodawca informuje, że darczyńca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tego znaku (znak był wytworzony we własnym zakresie przez darczyńcę).

Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Na dzień dokonania darowizny określona zostanie wartość rynkowa darowizny i poszczególnych składników majątku. Wartość ta zostanie wskazana w umowie darowizny. Wartość rynkowa zostanie ustalona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależny, profesjonalny podmiot.

W wyniku darowizny składniki majątkowe zostaną przekazane do majątku Wnioskodawcy, który będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez darczyńcę (ojca) w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi, przy użyciu uzyskanych darowizną składników majątkowych. W tym kontekście, Wnioskodawca zamierza wprowadzić otrzymane składniki, w tym znak towarowy, do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca będzie, w ramach podjętej działalności związanej z zarządzaniem znakiem towarowym, kontynuował umowę lub umowy z osobami trzecimi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz umowy upoważniające osoby trzecie do odpłatnego korzystania ze znaku towarowego i będzie wykazywać przychody z tych tytułów, na podstawie wystawianych faktur VAT.

Wnioskodawca w dalszej kolejności, w perspektywie okresu przekraczającego rok od otrzymanej darowizny, zamierza wnieść aportem otrzymany w darowiźnie zespół składników majątkowych do utworzonej przez siebie (i ewentualnie inne osoby fizyczne) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka).

Aport zostanie dokonany z agio emisyjnym, tj. cześć wartości aportu zasili kapitał zakładowy Spółki; nadwyżka wartości aportu ponad wartość przekazaną na kapitał zakładowy zasili kapitał zapasowy spółki. W zamiana za aport Wnioskodawca uzyska udziały Spółki. Przy tym, z przyczyn biznesowych, może się zdarzyć, że aport zostanie dokonany przed upływem roku od dokonania darowizny do Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym darowizna zespołu składników majątkowych będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, darowizna zespołu składników majątkowych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) po stronie Wnioskodawcy...
 3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, od otrzymanych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów według wartości początkowej tych składników odpowiadającej ich wartości rynkowej ustalonej w umowie darowizny...
 4. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym w przypadku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki przed upływem roku od jego otrzymania darowizną i wprowadzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących składnik tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ewidencji należy dokonać ich przekwalifikowania na towar (bądź składnik majątku innego rodzaju, niebędący środkiem trwałym lub wartością niematerialną i prawną) i korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od tych składników wniesionych aportem przed upływem jednego roku od ich nabycia darowizną...
 5. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym otrzymanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w drodze darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) i według jakiej stawki podatkowej...
 6. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki będzie podlegał opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy...
 7. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki będzie podlegał opodatkowaniu VAT po stronie Wnioskodawcy...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn, w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane składniki majątkowe będą wspólnie tworzyć zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, której uzyskanie w drodze darowizny będzie podlegać przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotowa darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy, po spełnieniu warunków wskazanych w w/w przepisach.

Na podstawie art. 55 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa (rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy o PIT zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W tym znaczeniu przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana cześć stanowią taki zespół składników majątkowych, które są ze sobą powiązane i wspólnie realizują określone zadania gospodarcze, a jednocześnie, jako zespół składników, cechują się taką samodzielnością gospodarczą, że zdolne są samodzielnie realizować te zadania jako odrębne, niezależne przedsiębiorstwo.

Zdaniem Wnioskodawcy, zespół przekazanych darowizną składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą darczyńcy będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w znaczeniu wynikającym z brzmienia art. 55(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 5a pkt 4 ustawy o PIT, które może funkcjonować jak niezależne przedsiębiorstwo realizujące powierzone mu zadania gospodarcze.

Przedmiotem działalności zorganizowanego zespołu składników majątkowych, mającego być przedmiotem darowizny do Wnioskodawcy, jest zarządzanie nieruchomościami i znakiem towarowym oraz przekazywanie ich odpłatnie do używania/ korzystania podmiotom trzecim (w formie dzierżawy lub najmu nieruchomości oraz licencjonowania znaku towarowego). W skład zespołu składników majątkowych będącego przedmiotem darowizny (poza nieruchomościami i znakiem towarowym) wchodzą również inne środki trwałe, wyposażenie służące prowadzeniu działalności, należności i zobowiązania wobec kontrahentów oraz prawa wynikające z umów cywilnoprawnych niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W zakresie tej działalności składniki majątkowe mające być przedmiotem darowizny są organizacyjnie powiązane i zdolne do samodzielnego funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo. W zakresie zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym uzyskiwane są przychody w formie czynszu dzierżawy/ najmu oraz z tytułu opłaty licencyjnej pobierane od podmiotów trzecich korzystających z tych składników prowadzonego przedsiębiorstwa. Z tymi przychodami powiązane są również ponoszone zobowiązania wynikające z prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej. Działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym odznacza się zatem samodzielnością organizacyjną i finansową oraz wyposażona jest we własne składniki majątkowe służące realizacji zadań gospodarczych, w tym zobowiązania - konsekwentnie - stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego/ zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o PIT.

Po otrzymaniu darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako następca prawny przekazującego, Wnioskodawca będzie mógł kontynuować prowadzenie działalności po spełnieniu wszelkich wymogów rejestracyjnych działalność gospodarczą. Celem darowizny zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego jest zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem darowizna może polegać na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, które prowadzą do zmniejszenia majątku darczyńcy, a po stronie obdarowanego do zwiększenia jego aktywów.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Natomiast z treści art. 890 § 1 wynika, iż (oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez (zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zgodnie z art. 158 ustawy Kodeks cywilny umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości.

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy. Zatem darowizna przedsiębiorstwa podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie, należy wskazać, że nie będzie w tym przypadku miał zastosowania art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który wyłącza z zakresu tego podatku nabycie m.in. w formie darowizny znaków towarowych. Wskazany przepis znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku darowizny znaków towarowych jako transakcji obejmującej jeden, wydzielony, pojedynczy składnik majątkowy. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym będziemy mieli natomiast do czynienia z darowizną całej zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego cały zespół funkcjonalnie powiązanych składników i tworzących swoistą całość wraz z przenoszenie praw i obowiązków, istniejących zobowiązań, itp. W tym zakresie darowizna przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującą co do zasady, jako jednolitą całość, wszystko co wchodzi w skład takiego przedsiębiorstwa, jest rodzajowo inną czynnością, aniżeli darowizna poszczególnych składników. W związku z powyższym art. 3 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie będzie miał zastosowana do darowizny przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nawet jeżeli w jego skład wchodzą znaki towarowe. Darowizna przedsiębiorstwa/ zorganizowanej części przedsiębiorstwa w całości podlegać będzie przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności :1; rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Według art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do 1 grupy podatkowej.

W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Jednocześnie, art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Na podstawie art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przedmiotem darowizny dokonanej przez ojca na rzecz Wnioskodawcy będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa i darowizna ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na podstawie art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w przypadku, gdy umowa darowizny będzie zawarta w formie aktu notarialnego.

Podsumowując, otrzymana darowizna będzie korzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wymaga żadnej szczególnej formy oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Natomiast z treści art. 890 § 1 wynika, iż oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Zgodnie z art. 158 ustawy Kodeks cywilny umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.

Art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje - przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Według art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. W myśl art. 14 ust. 2 ww. ustawy zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Natomiast zgodnie z art. 4a od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 z późn. zm.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 cyt. ustawy).

Na podstawie art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 2. nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa (art. 4 ust. 4 ww. ustawy).

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że umowa darowizny zespołu składników majątkowych może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po spełnieniu warunków zawartych w tym przepisie. W przypadku, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron, na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zgłoszenia przedmiotowej darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.