IPPB2/4514-126/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Udziałowca, że umowa darowizny zawarta pomiędzy Udziałowcem a Spółką nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w Polsce?
IPPB2/4514-126/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. ciężar
 2. darowizna
 3. dług
 4. obowiązek podatkowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Centrum sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) jest polską spółką kapitałową podlegającą polskiemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
 2. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.
 3. W zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem, udziałowcami Spółki będą: A z siedzibą w Luksemburgu, który będzie posiadać bezpośrednio 73% udziałów w Spółce oraz Centrum z siedzibą w Luksemburgu, który będzie posiadać bezpośrednio 27% udziałów w Spółce (dalej: „Udziałowcy”).
 4. Udziałowcy podlegają w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia i nie posiadają w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku („UPO”).
 5. Spółka oraz Centrum Ł sp. z o.o. e (dalej: „Spółka Zależna”) utworzą podatkową grupę kapitałową w rozumieniu art. 1a Ustawy o CIT (dalej: „PGK”).
 6. Po upływie okresu obowiązywania umowy PGK (lub zaistnienia innego zdarzenia skutkującego utratą statusu podatnika przez PGK), Spółka zawrze z Udziałowcami umowy darowizny, na podstawie których przekaże Udziałowcom część posiadanych środków pieniężnych. Darowizny pieniężne mogą być w całości lub części potrącone z wierzytelnościami Spółki wobec Udziałowców.
 7. Na podstawie umów darowizny zawartych pomiędzy Spółką a Udziałowcami, Udziałowcy nie przejmą żadnych długów, ciężarów ani zobowiązań Spółki.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Udziałowca, że przychód Udziałowca z tytułu otrzymania na podstawie umowy darowizny środków pieniężnych od Spółki stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Udziałowca, że umowa darowizny zawarta pomiędzy Udziałowcem a Spółką nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w Polsce...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Udziałowca, umowa darowizny zawarta pomiędzy Udziałowcem a Spółką nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w Polsce.

Zgodnie z ustawą o PCC:

 1. Podatkowi podlegają m.in. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d).
 2. Podstawę opodatkowania stanowi przy umowie darowizny - wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego (art. 6 ust. 1 pkt 3).

Jak wynika z opisu przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 1. Spółka zawrze z Udziałowcem umowę darowizny, na podstawie której przekaże Udziałowcowi część posiadanych środków pieniężnych.
 2. Na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy Spółką a Udziałowcem, Udziałowiec nie przejmie żadnych długów, ciężarów ani zobowiązań Spółki.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Udziałowca, w analizowanej sytuacji:

 1. Zgodnie z literalną, logiczną i powszechnie akceptowaną interpretacją ustawy o PCC, katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC jest katalogiem zamkniętym, a w rezultacie dokonanie czynności niewymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC nie wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie PCC.
 2. Zgodnie z cytowanymi przepisami, umowa darowizny stanowi jedną z czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC jedynie, gdy wynika z niej, iż obdarowany przejmuje od darczyńcy długi i ciężary albo zobowiązania darczyńcy.
 3. Oznacza to, że darowizna środków pieniężnych dokonana przez Spółkę na rzecz Udziałowca podlegałaby opodatkowaniu PCC wylącżnie w sytuacji, jeżeli wiązałaby się ona z przejęciem przez Udziałowca długów, ciężarów lub zobowiązań Spółki.
 4. Skoro jednak taka sytuacja nie ma miejsca w analizowanej sprawie, umowa darowizny zawartą między Udziałowcem a Spółką znajdzie się poza zakresem czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu PCC.

W konsekwencji, zdaniem Udziałowca, umowa darowizny zawarta pomiędzy Udziałowcem a Spółką nią będzie podlegać opodatkowaniu PCC w Polsce.

Powyższe stanowisko Spółki znajduje również całkowite potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Katowicach z dnia 20 marca 2014 roku, znak IBPBII/1/436-350/13/MCZ, zgodnie z którą: „po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z tytułu dokonanej darowizny składników majątku na rzecz Spółki obowiązek podatkowy w podatku od czynność cywilnoprawnych, gdyż opisana umowa darowizny nie wiąże się z przejęciem długów, ciężarów i zobowiązań. Umowa ta nie podlega więc w ogóle opodatkowaniu podatkiem od czynność cywilnoprawnych.”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2014 roku, znak ITPB2/436-201a/13/TJ, zgodnie z którą: „Skoro jednak - jak przedstawiono w treści wniosku - Wnioskodawczyni w związku z opisaną umową darowizny nie przejmie żadnych długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy to czynność ta, jako niewymieniona w art. 1 ustawy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 2.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.