IPPB2/4511-520/15-4/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe otrzymania darowizny w postaci udziałów we wkładzie mieszkaniowym do lokalu mieszkalnego.
IPPB2/4511-520/15-4/PWinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. lokal mieszkalny
  3. udział
  4. wkład
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu) oraz piśmie z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/4511-520/15-2/PW z dnia 18 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny w postaci udziałów we wkładzie mieszkaniowym do lokalu mieszkalnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny w postaci udziałów we wkładzie mieszkaniowym do lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W maju 2014 roku w drodze darowizny Wnioskodawca otrzymał od najbliższej rodziny (mama, brat, siostra) łącznie 7/8 udziałów, 1/8 udziałów należała do Wnioskodawcy we wkładzie mieszkaniowym do lokalu nr 1 na Osiedlu T. w T. na łączną sumę 168 000 zł. Stosownie do sytuacji Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym 3 deklaracje SD-Z2 wraz z umowami darowizny, aby być zwolnionym z opłat podatku od spadków i darowizn. W miesiącu marcu 2015 roku Wnioskodawca otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej T. PIT-8C z wyszczególnioną kwotą 167 607,97 zł jako przychód – zwrot rynkowej wartości mieszkania. Cały czas Wnioskodawca jest jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego, ze strony Spółdzielni nie otrzymał żadnych pieniędzy.

Pismem z dnia 18 czerwca 2015 r. Nr IPPB2/4511-520/15-2/PW (data doręczenia 22 czerwca 2015 r. ) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

  • wskazanie czy mieszkanie nie było zadłużone;
  • wskazanie czy pozostali właściciele mieszkania złożyli do spółdzielni wniosek o zwrot wkładów mieszkaniowych;
  • wskazanie, czy spółdzielnia wypłaciła zwrot wkładów na rzecz pozostałych właścicieli; - przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego.;
  • złożenie podpisu w części J, poz. 73 wniosku ORD-IN z uwagi na brak podpisu w tym miejscu.

Pismem z dnia 24 czerwca 2015 r. (uzupełniono osobiście w dniu 24 czerwca 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. Wnioskodawca uzupełnił, że w momencie otrzymania darowizny mieszkanie, o którym mowa nie było zadłużone. Pozostali właściciele nie złożyli do spółdzielni wniosku o zwrot wkładów mieszkaniowych. Spółdzielnia nie wypłaciła zwrotów wkładów na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek rozliczyć się z otrzymanego PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy PIT-8C został wystawiony i przesłany do Wnioskodawcy bezzasadnie. Wnioskodawca uważa, że nie ma obowiązku rozliczyć się z otrzymanego PIT-8C ponieważ wkłady mieszkaniowe nie zostały mu wypłacone a Wnioskodawca dalej mieszka w tym mieszkaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego.

Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja świadczenia, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że w maju 2014 roku w drodze darowizny Wnioskodawca otrzymał od najbliższej rodziny (mama, brat, siostra) łącznie 7/8 udziałów, 1/8 udziałów należała do Wnioskodawcy we wkładzie mieszkaniowym do lokalu. Stosownie do sytuacji Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym deklaracje SD-Z2 wraz z umowami darowizny, aby być zwolnionym z opłat podatku od spadków i darowizn. W miesiącu marcu 2015 roku Wnioskodawca otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowej PIT-8C z wyszczególnioną kwotą jako przychód – zwrot rynkowej wartości mieszkania. Cały czas Wnioskodawca jest jedynym właścicielem lokalu mieszkalnego, ze strony Spółdzielni nie otrzymał żadnych pieniędzy. W momencie otrzymania darowizny mieszkanie, o którym mowa nie było zadłużone. Pozostali właściciele nie złożyli do spółdzielni wniosku o zwrot wkładów mieszkaniowych. Spółdzielnia nie wypłaciła zwrotów wkładów na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Z przytoczonych przepisów wynika, że nabycie przez osoby fizyczne rzeczy i praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem również nabycie w formie darowizny udziałów we wkładzie mieszkaniowym do lokalu mieszkalnego podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w sytuacji otrzymania przez Wnioskodawczynię w formie darowizny udziałów we wkładzie mieszkaniowym do lokalu mieszkalnego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz przytoczone regulacje prawne, należy wskazać, że otrzymanie na podstawie umowy darowizny udziałów we wkładzie mieszkaniowym do lokalu mieszkalnego bez żadnego świadczenia wzajemnego nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.