IPPB2/4511-291/15-2/PW | Interpretacja indywidualna

Darowizna udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
IPPB2/4511-291/15-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. akcja
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. darowizna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 9 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego - est prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca posiada i może w przyszłości posiadać udziały lub akcje spółki lub spółek kapitałowych mających siedzibę w Polsce. Wnioskodawca wykorzystując nowoczesne formy zarządzania majątkiem i inwestowania dokonał objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, (dalej: FIZ lub Fundusz) działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146 poz. 1546 ze zm.). Dzięki temu Wnioskodawca stał się uczestnikiem FIZ. Działalność FIZ polega i będzie polegała na inwestowaniu w różnego rodzaju aktywa. Inwestycje FIZ mogą polegać m.in. na nabywaniu lub obejmowaniu akcji i udziałów w spółkach, które mogą prowadzić działalność gospodarczą. FIZ może również inwestować na rynku kapitałowym. Aktywa mogą być wnoszone do FIZ w różnych formach - mogą one zostać nabyte przez FIZ za środki pieniężne, wniesione przez uczestników w zamian za certyfikaty inwestycyjne lub otrzymane w drodze darowizny. Aktywa mogą również nabywać lub otrzymywać spółki, w które pośrednio lub bezpośrednio zainwestuje FIZ. Wartość aktywów FIZ, w związku z bieżącą działalnością spółek oraz sytuacją rynkową będzie ulegała ciągłej zmianie.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości Wnioskodawca przeniesie na FIZ w drodze darowizny całość bądź część posiadanych udziałów lub akcji w spółce kapitałowej lub w spółkach kapitałowych. W wyniku dokonanej darowizny Wnioskodawca nie nabędzie nowych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ. W zamian za darowane udziały lub akcje nie uzyska od FIZ żadnego świadczenia o charakterze ekwiwalentnym. W szczególności nie otrzyma zapłaty za przekazane udziały lub akcje. W związku z otrzymaniem darowizny, FIZ nie będzie również zobowiązany do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy.

Skutkiem przeniesienia składników majątku na FIZ będzie jedynie wzrost wartości aktywów posiadanych przez Fundusz, a w konsekwencji również wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów FIZ. Możliwa jest również sytuacja, w której osoba trzecia wniesie składniki majątku (np. akcje, udziały, nieruchomości, środki pieniężne) do FIZ lub spółki będącej w pośrednim lub bezpośrednim posiadaniu Funduszu. Osoba trzecia w momencie dokonania darowizny może nie posiadać jednostek uczestnictwa w Funduszu.

Podobnie jak w przypadku Wnioskodawcy, osoba trzecia nie uzyska od podmiotu na rzecz którego zostanie dokonana darowizna jakichkolwiek świadczeń o charakterze ekwiwalentnym. W szczególności osoba trzecia nie obejmie w związku z dokonaną darowizną certyfikatów inwestycyjnych, jak również nie otrzyma zapłaty za darowane składniki majątku. Skutkiem opisanych działań podjętych przez osobę trzecią będzie wzrost aktywów posiadanych przez FIZ, a w konsekwencji wzrost wartości jednostek uczestnictwa w FIZ będących w posiadaniu Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy dokonanie przez Wnioskodawcę na rzecz FIZ darowizny w formie udziałów lub akcji w spółce kapitałowej spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu na gruncie ustawy o PIT...
 2. Czy wzrost wartości aktywów FIZ wskutek darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz FIZ skutkować będzie powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego...
 3. Czy wzrost wartości aktywów FIZ wskutek darowizny dokonanej przez osobę trzecią na rzecz FIZ bądź spółki będącej w pośrednim lub bezpośrednim posiadaniu Funduszu, skutkować będzie powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad. 1

Wnioskodawca uważa, że dokonanie przez niego darowizny na rzecz FIZ w formie udziałów lub akcji w spółce kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie ustawy o PIT.

Ad. 2

Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym wzrost wartości aktywów FIZ wskutek darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę na rzecz FIZ nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, wzrost wartości aktywów FIZ wskutek darowizny dokonanej przez osobę trzecią na rzecz FIZ bądź spółki będącej w pośrednim lub bezpośrednim posiadaniu Funduszu nie będzie skutkować powstaniem dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Poniżej Wnioskodawca szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko:

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, dokonanie na rzecz FIZ darowizny w formie udziałów lub akcji w spółce kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem przychodu.

A.

Umowa jaką Wnioskodawca zamierza zawrzeć z Funduszem będzie umową darowizny określoną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: KC). Stosownie do art. 888 § 1 KC, przez umowę darowizny, darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z brzmienia cytowanego przepisu wynika, że istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej, jest brak uzyskania przez darczyńcę ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego ze strony obdarowanego. Wprowadzenie takiego ekwiwalentu powodowałoby, że czynność ta przestałaby być umową darowizny w rozumieniu KC. Celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest więc chęć dokonania przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. O darowiźnie nie można natomiast mówić, gdy podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej.

Jak wcześniej wskazano, w zamian za dokonaną darowiznę Wnioskodawca nie otrzyma od FIZ żadnego świadczenia zwrotnego. W szczególności, Wnioskodawca nie otrzyma zapłaty, ani nie obejmie nowych certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu. W związku z otrzymaniem darowizny Fundusz nie będzie również zobowiązany do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy. Zatem w omawianym przypadku nie może być mowy o otrzymaniu przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego ze strony FIZ.

B.

Odnosząc powyższe rozważania na grunt podatku dochodowego od osób fizycznych, należy stwierdzić, że zgodnie z ogólną definicją przychodu zawartą w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W konsekwencji, aby dane świadczenie mogło być uznane za przychód, musi być ono przez podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji.

Jak wskazano powyżej, darowizna dokonana przez Wnioskodawcę nie spowoduje otrzymania przez niego żadnego świadczenia wzajemnego, czy postawienia mu takiego świadczenia do dyspozycji. W chwili przekazania udziałów lub akcji na rzecz FIZ Wnioskodawca nie otrzyma w zamian żadnych świadczeń lub innych korzyści majątkowych, w szczególności nie otrzyma zapłaty za udziały lub akcje, ani nie obejmie nowych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że w świetle ogólnych zasad określania przychodu zawartych w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

C.

Niezależenie od powyższego, Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że darowizny udziałów lub akcji na rzecz FIZ nie można uznać za odpłatne zbycie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, za źródło przychodów podlegających opodatkowaniu uważa się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit a-c.

Z kolei stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) przychodami z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych są należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

W celu zdefiniowania pojęcia papierów wartościowych, art. 5a ust. 11 ustawy o PIT odsyła do art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z tym przepisem przez papiery wartościowe rozumie się m.in. akcje, prawa do akcji oraz warranty subskrypcyjne. Oznacza to, że również akcje objęte są dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika zatem, że podstawowym warunkiem uznania przeniesienia własności udziałów lub akcji w spółce kapitałowej za opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest odpłatność ich zbycia. Tym samym nieodpłatne przeniesienie własności udziałów lub akcji nie stanowi przychodu ze źródła, jakim są kapitały pieniężne. Ustawodawca bowiem enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. Przeniesienie udziałów lub akcji w drodze darowizny na rzecz FIZ nie jest objęte dyspozycją żadnego przepisu dotyczącego powstania przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych.

Wnioskodawca pragnie także podkreślić, że również pozostałe przepisy ustawy o PIT nie przewidują opodatkowania podatkiem dochodowym darowizny na rzecz FIZ. W związku z tym, na skutek dokonania przedmiotowej darowizny, Wnioskodawca nie uzyska również jakiejkolwiek innej kategorii przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu.

Podsumowując, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci udziałów lub akcji na rzecz Funduszu nie będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

D.

Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko, zgodnie z którym dokonanie darowizny na rzecz Funduszu nie skutkuje powstaniem przychodu zostało zaprezentowane m.in. przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2013 r. (nr ITPB1/415-1226/12/IG): „Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku przekazania na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów / akcji w formie darowizny, nie powstanie u Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 stycznia 2013 r. (nr IPPB2/415-1045/12-2/EL): „Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego Aktywów nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane Aktywa, tak w momencie zawarcia umowy, jak i w przyszłości”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lipca 2012 r. (nr ITPB3/415-15/12/PST): „w wyniku przekazania na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów / akcji w formie darowizny, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych”;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2012 r. (nr IPPB2/415-144/12-2/MS1): „ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje lub udział”.

W świetle powyższych rozważań należy uznać za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów lub akcji na rzecz Funduszu nie spowoduje po jego stronie powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, wzrost wartości aktywów netto Funduszu wskutek darowizny nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

A.

Jak wcześniej wskazano, w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są otrzymane przez lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wzrost wartości pewnego aktywa posiadanego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. certyfikatów inwestycyjnych, jakie Wnioskodawca będzie posiadał, nie jest „otrzymanymi lub pozostawionymi do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi”, ani też „wartością otrzymanych świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń”.

Wnioskodawca zwraca także uwagę, że wzrost wartości certyfikatów nie zwiększy majątku Wnioskodawcy. Nastąpi co prawda wzrost wartości posiadanych przez niego certyfikatów, jednak wzrost ten będzie równy wartości darowanych udziałów lub akcji w spółce kapitałowej, które Wnioskodawca posiadał już wcześniej. Zatem z ekonomicznego punktu widzenia, w wyniku darowizny do FIZ u Wnioskodawcy nie dojdzie do przyrostu majątku. W tym stanie rzeczy po stronie Wnioskodawcy nie powstanie więc przychód podatkowy.

B.

Przychód po stronie Wnioskodawcy może pojawić się przykładowo dopiero wówczas, gdy Wnioskodawca dokonana odpłatnego zbycia certyfikatów inwestycyjnych na podstawie przytoczonego art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT. Innym przypadkiem gdy po stronie Wnioskodawcy mógłby pojawić się przychód, byłoby umorzenie certyfikatów inwestycyjnych przez FIZ i wypłata na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenia za umorzenie - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT.

W rezultacie, przychód związany ze wzrostem wartości certyfikatów powstanie u Wnioskodawcy dopiero w momencie zbycia lub umorzenia posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. Taki wzrost wartości danego aktywa nie może być również, zdaniem Wnioskodawcy, uznany za przychód z pozostałych źródeł. W ocenie Wnioskodawcy, przyjęcie stanowiska przeciwnego do przedstawionego powyżej prowadziłoby do sytuacji, w której opodatkowaniu podległaby wzrost wartości rynkowej certyfikatów w momencie darowizny, co byłoby sprzeczne z ustawą o PIT.

C.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że zaprezentowane przez niego stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 grudnia 2013 r. (nr IPPB3/423-744/13-2/EŻ): „(...) zwiększenie się wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych w okresie ich posiadania przez Wnioskodawcę nie stanowi zdarzenia podatkowego. Inwestycja w certyfikaty inwestycyjne zostaje spieniężona poprzez uzyskanie ewentualnego przychodu podatkowego dopiero w momencie sprzedaży takich certyfikatów przez podatnika (tut. Wnioskodawcę). Dopiero zatem wówczas można mówić o ewentualnym przychodzie podatkowym i obowiązku w podatku dochodowym”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 marca 2012 r. (nr IPTPB2/415-801/11-2/MP): „zaistniały w rezultacie dokonania darowizny akcji spółki akcyjnej na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych, nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka, nie została bowiem wymieniona w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2012 r. (nr ITPB1/415-182b/12/AD): „W zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od FIZ. (...) Skutkiem darowizny dokonanej przez Wnioskodawcę będzie natomiast wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych wynikający ze wzrostu wartości majątku zamkniętego funduszu inwestycyjnego. (...) zaistniały w rezultacie dokonania darowizny akcji spółki akcyjnej na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że spowodowany dokonaniem darowizny wzrost wartości aktywów Funduszu, a co za tym idzie wartości certyfikatów FIZ, nie będzie skutkować po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu na gruncie ustawy o PIT.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawcy, również wzrost wartości aktywów FIZ mający miejsce w wyniku darowizny dokonanej przez osobę trzecią nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

A.

W efekcie dokonania przez osobę trzecią darowizny aktywów majątkowych na rzecz FIZ bądź spółki będącej w pośrednim lub bezpośrednim posiadaniu Funduszu, zwiększeniu ulegnie wartość aktywów netto będących w posiadaniu FIZ. W konsekwencji, również w tym przypadku wzrośnie wartość certyfikatów inwestycyjnych Funduszu posiadanych przez Wnioskodawcę.

W tym kontekście jeszcze raz wymaga podkreślenia, że wzrost wartości certyfikatów nie mieści się w ogólnej definicji przychodu zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT - niezależnie od tego kto jest darczyńcą. Jak Wnioskodawca wskazał wcześniej, sam wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych nie stanowi przychodu dla posiadacza tych certyfikatów. Efektywny wzrost majątku związany ze wzrostem wartości certyfikatów będzie miał miejsce tylko w przypadku późniejszej sprzedaży takich certyfikatów. Przychodem nie jest bowiem sam wzrost wartości certyfikatów w efekcie różnych zdarzeń gospodarczych w trakcie posiadania ich przez podatnika.

B.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód powstanie dopiero wtedy gdy on będzie odpłatnie zbywał posiadane certyfikaty inwestycyjne bądź nastąpi umorzenie certyfikatów przez FIZ i wypłata na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenia w zamian za umorzenie. W wyniku tych zdarzeń u Wnioskodawcy powstanie przychód, który należy zakwalifikować do źródła kapitały pieniężne, zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT.

Takie rozumienie wzmacnia również okoliczność, iż dopiero w wyniku odpłatnego zbycia bądź umorzenia jednostek uczestnictwa w Funduszu powstanie po stronie Wnioskodawcy realne przysporzenie ekonomiczne. Dopiero bowiem z realnym przysporzeniem przepisy ustawy o PIT wiążą powstanie obowiązku podatkowego. W konsekwencji, przychód u Wnioskodawcy powstanie dopiero w wyniku późniejszego odpłatnego zbycia lub umorzenia, nie zaś w momencie wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych.

C.

Prawidłowość powyższego stanowiska została potwierdzona - w zbliżonym stanie faktycznym w następujących interpretacjach prawa podatkowego:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2013 r. (sygn. ITPB1/415-1226/12/IG): „Mając na uwadze powyższe uregulowania, zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że zaistniały w rezultacie przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów/akcji przez małżonka Wnioskodawczyni, wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych nie skutkuje po stronie Wnioskodawczyni powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 maja 2011 r. (nr ITPB1/415-451b/11/TK): „Stwierdzić należy, iż zaistniały w rezultacie dokonania darowizny udziałów - tak przez Wnioskodawcę jak i drugiego udziałowca - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz zamkniętego funduszu inwestycyjnego, wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych funduszu nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka nie została bowiem wymieniona w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 marca 2010 r. (sygn. IPPB2/415-767/09-4/AK): (...)Wspólnik Wnioskodawcy zamierza dokonać darowizny całości swoich udziałów Spółki do Funduszu. W wyniku darowizny, Wnioskodawca, oraz Wspólnik Wnioskodawcy, nie otrzyma nowych certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, natomiast ulegnie zwiększeniu wartość certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Wnioskodawcę (a proporcjonalnie także Wspólnika Wnioskodawcy). (...)stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego akcji lub udziałów, przez wspólnika Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych”.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko, iż wzrost wartości aktywów w FIZ, wynikający z przeniesienia przez osobę trzecią w formie darowizny aktywów na rzecz FIZ, bądź spółki, w posiadaniu której jest FIZ (pośrednio lub bezpośrednio) nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu rozumieniu ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek,
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z
  1. odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 8. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 9. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 10. a) u wspólnika, określoną w umowie spółki, o której mowa a art. 5a pkt 28 lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9,
 11. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Natomiast przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedstawia otwarty katalog zdarzeń, z zaistnieniem których „dochodzi do powstania u podatnika przychodu z innych źródeł”. Jednakże, dokonując kwalifikacji danego zdarzenia jako powodującego powstanie przychodu z innych źródeł, nie można abstrahować od art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera definicję przychodu.

Definicja ta wprost odwołuje się do otrzymanych lub pozostawionych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Darowizna dokonana przez podatnika nie powoduje otrzymania przez niego żadnego świadczenia wzajemnego, czy pozostawienia mu takiego świadczenia do dyspozycji. Dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny udziałów lub akcji w spółce kapitałowej na rzecz FIZ, nie spowoduje otrzymania przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek świadczenia, a w konsekwencji nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu.

Zgodnie natomiast z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tegoż Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian, w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca posiada i może w przyszłości posiadać udziały lub akcje spółki lub spółek kapitałowych mających siedzibę w Polsce.

Wnioskodawca wykorzystując nowoczesne formy zarządzania majątkiem i inwestowania dokonał objęcia certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146 poz. 1546 ze zm.). Dzięki temu Wnioskodawca stał się uczestnikiem FIZ. Działalność FIZ polega i będzie polegała na inwestowaniu w różnego rodzaju aktywa. Inwestycje FIZ mogą polegać m.in. na nabywaniu lub obejmowaniu akcji i udziałów w spółkach, które mogą prowadzić działalność gospodarczą. FIZ może również inwestować na rynku kapitałowym. Aktywa mogą być wnoszone do FIZ w różnych formach - mogą one zostać nabyte przez FIZ za środki pieniężne, wniesione przez uczestników w zamian za certyfikaty inwestycyjne lub otrzymane w drodze darowizny. Aktywa mogą również nabywać lub otrzymywać spółki, w które pośrednio lub bezpośrednio zainwestuje FIZ. Wartość aktywów FIZ, w związku z bieżącą działalnością spółek oraz sytuacją rynkową będzie ulegała ciągłej zmianie.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości Wnioskodawca przeniesie na FIZ w drodze darowizny całość bądź część posiadanych udziałów lub akcji w spółce kapitałowej lub w spółkach kapitałowych.

W wyniku dokonanej darowizny Wnioskodawca nie nabędzie nowych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ. W zamian za darowane udziały lub akcje nie uzyska od FIZ żadnego świadczenia o charakterze ekwiwalentnym. W szczególności nie otrzyma zapłaty za przekazane udziały lub akcje. W związku z otrzymaniem darowizny, FIZ nie będzie również zobowiązany do późniejszych świadczeń z tego tytułu na rzecz Wnioskodawcy.

Skutkiem przeniesienia składników majątku na FIZ będzie jedynie wzrost wartości aktywów posiadanych przez Fundusz, a w konsekwencji również wzrost wartości posiadanych przez Wnioskodawcę certyfikatów FIZ.

Możliwa jest również sytuacja, w której osoba trzecia wniesienie składniki majątku (np. akcje, udziały, nieruchomości, środki pieniężne) do FIZ lub spółki będącej w pośrednim lub bezpośrednim posiadaniu Funduszu. Osoba trzecia w momencie dokonania darowizny może nie posiadać jednostek uczestnictwa w Funduszu.

Podobnie jak w przypadku Wnioskodawcy, osoba trzecia nie uzyska od podmiotu na rzecz którego zostanie dokonana darowizna jakichkolwiek świadczeń o charakterze ekwiwalentnym. W szczególności osoba trzecia nie obejmie w związku z dokonaną darowizną certyfikatów inwestycyjnych, jak również nie otrzyma zapłaty za darowane składniki majątku.

Skutkiem opisanych działań podjętych przez osobę trzecią będzie wzrost aktywów posiadanych przez FIZ, a w konsekwencji wzrost wartości jednostek uczestnictwa w FIZ będących w posiadaniu Wnioskodawcy.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik lub osoba trzecia daruje akcje lub udziały. Mając na uwadze powyższe uregulowania zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wskutek przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów lub akcji nie powstanie u Wnioskodawcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Wnioskodawca nie obejmie w zamian certyfikatów inwestycyjnych bądź nie otrzyma jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały lub akcje.

W konsekwencji powyższych uregulowań stwierdzić należy, że w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, przekazanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci udziałów w spółce kapitałowej na rzecz FIZ, fakt dokonania darowizny, czyli nieodpłatne zbycie udziałów lub akcji nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy i w związku z tym obowiązkiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe uregulowania, zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że zaistniały w rezultacie przekazania darowizny:

 • na rzecz FIZ przez Wnioskodawcę
 • na rzecz FIZ bądź spółki będącej w pośrednim lub bezpośrednim posiadaniu Funduszu przez osobę trzecią,

wzrost wartości aktywów FIZ nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, czy opisana „darowizna” ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Jeżeli jednak przedstawiony we wniosku stan różnić się będzie od stanu faktycznego, który wystąpi w rzeczywistości, w szczególności, jeżeli umowa darowizny będzie związana ze świadczeniem wzajemnym Funduszu w jakiejkolwiek formie, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą konkretnych spraw podatników osadzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.