IPPB2/436-284/08-2/AS | Interpretacja indywidualna

Nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny dokonanej przez matkę na rzecz Wnioskodawcy korzysta ze zwolnienia podatkowego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabywca (syn) nie ma obowiązku zgłaszania nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.
IPPB2/436-284/08-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. akt notarialny
 2. darowizna
 3. nabycie przedsiębiorstwa
 4. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18.07.2008 r. (data wpływu 22.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Matka Wnioskodawcy, Anna P. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „Anna P.”. Prowadzone przez nią przedsiębiorstwo zajmuje się działalnością usługowa, handlową i wytwórczą, a jej przedmiotem są wyroby z blachy służące potrzebom gospodarstwa domowego, a także znajdujące zastosowanie w budownictwie (np. kwasoodporne wkłady do kominów). W niedalekiej przyszłości matka Wnioskodawcy zamierza zbyć prowadzone przez nią przedsiębiorstwo na rzecz Wnioskodawcy. Zbycie nastąpi w formie darowizny. Umowa darowizny zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Zbyciu na rzecz Wnioskodawcy podlegać będzie całe przedsiębiorstwo, tj. dotyczyć będzie wszystkiego co wchodzi w jego skład, całego zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pismem z dnia 05 września 2008 r. Nr IPPB1/415-825/08-2/EC wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie brakującej opłaty w kwocie 75 zł

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy w przedmiotowych okolicznościach nabycie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa będzie podlegało przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę przedmiotowego przedsiębiorstwa będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn...
 3. Czy w celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn Wnioskodawca będzie zobowiązany do powiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o fakcie nabycia przedmiotowego przedsiębiorstwa...

Odpowiedź odnośnie pytania 2 i 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek odnośnie pytania 1 zostanie rozpatrzony w odrębnej interpretacji.

Zdaniem wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy nabycie przez niego przedmiotowego przedsiębiorstwa będzie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. W celu skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn nie będzie zobowiązany do powiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o fakcie nabycia przedmiotowego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m. in. zstępnych, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 powołanej ustawy, obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Ponieważ przedmiotowa darowizna przedsiębiorstwa będzie dokonana przez matkę na rzecz syna (zstępnego), to nie ulega wątpliwości, że na podstawie powołanego przepisu będzie ona korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Ponadto przedmiotowa transakcja zbycia przedsiębiorstwa będzie miała formę aktu notarialnego, tak więc do skorzystania ze zwolnienia nie jest konieczne jej zgłoszenie przez wnioskodawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego (dane dotyczące tej transakcji zostaną przekazane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przez notariusza).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), podatkowi temu podlega m.in. nabycie przez osoby fizyczne w drodze darowizny własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej, a także nabycie własności rzeczy i praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej.

Z wniosku wynika, iż przedmiotem darowizny będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, czyli zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (...).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

W świetle art. 4a ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 (...), z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
 2. udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Wskazane powyżej zgłoszenie nabycia rzeczy i praw majątkowych, w trybie art. 4a ustawy należy dokonać na formularzy SD-Z1.

Stosownie do art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
 • gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w art. 4a ust. 1 i 2 ww. ustawy, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Reasumując stwierdza się, iż nabycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny dokonanej przez matkę na rzecz Wnioskodawcy korzysta ze zwolnienia podatkowego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Nabywca (syn) nie ma obowiązku zgłaszania nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego pod warunkiem, że umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.