IPPB2/436-240/08-2/AS | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca spełni warunek określony w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. nabyty grunt stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, przedmiotowa darowizna będzie korzystała ze zwolnienia w zakresie podatku od spadków i darowizn. W przeciwnym razie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie ww. podatku. Podstawę opodatkowania przedmiotowej darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego będzie stanowić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czyli grunt wraz ze znajdującymi się na nim zabudowaniami). Jeżeli jednak Wnioskodawca udokumentuje, iż zabudowania na gruncie siostry poczynił na własny koszt i na własny rachunek, wówczas dla ustalenia podstawy opodatkowania, wartość nabytej nieruchomości zostanie pomniejszona o wartość nakładów poczynionych przez Wnioskodawcę na zabudowania.
IPPB2/436-240/08-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. gospodarstwo rolne
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2008 r. (data wpływu 20.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania darowizny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca na gruncie siostry Heleny N. za jej zgodą wybudował własnym kosztem i na podstawie legalnych pozwoleń widniejących na Wnioskodawcę zabudowania i do tej pory nie zostało to przepisane. Wnioskodawca jest rolnikiem i posiada ponad hektar ziemi. Siostra Wnioskodawcy zmarła pozostawiając trzech spadkobierców (dzieci). Dzieci siostry Wnioskodawcy po jej śmierci i śmierci jej męża dążą do uregulowań prawnych i chcą, na Wnioskodawcę przenieść własność działki poprzez darowiznę.

Wnioskodawca zwraca się z pytaniem, jaki będzie naliczony podatek biorąc pod uwagę, że jest rolnikiem oraz czy podatek będzie naliczany od gruntu, który Wnioskodawca otrzymał od siostry, czy również od zabudowania, które Wnioskodawca wniósł własnym kosztem i własnym wysiłkiem. Grunt dany Wnioskodawcy przez siostrę nie posiadał żadnych budynków, była to niezabudowana ziemia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku, że Wnioskodawca jest rolnikiem, będzie musiał uiścić podatek i czy biorąc pod uwagę, że wszelkie prace i zabudowania uczynił sam i własnym kosztem, to czy Wnioskodawca będzie obciążony podatkiem od zabudowań czy jedynie od gruntu danego mu przez siostrę...

Zdaniem wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy podatek nie powinien być pobrany od wzniesionych zabudowań, gdyż Wnioskodawca otrzymał od siostry jedynie 800 m2 gruntu bez żadnych naniesień, a wszelkie prace, budowle zostały zrobione jego kosztem oraz jego wysiłkiem. Zatem nielogiczne oraz niesprawiedliwe, zdaniem Wnioskodawcy, byłoby ponosić koszty podatkowe od zabudowań, które sam wzniósł, na które na jego nazwisko posiada pozwolenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ww. ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny rozumie się zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy, zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego, powinno być złożone w formie aktu notarialnego, przy czym umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, prawa i inne świadczenia. Należy jednak zaznaczyć, iż podatkowi od spadków i darowizn podlega wyłącznie nabycie w drodze darowizny własności rzeczy lub praw majątkowych.

Odnosząc się do zapytania Wnioskodawcy „czy w związku z tym, że Wnioskodawca jest rolnikiem, będzie musiał uiścić podatek” organ podatkowy zauważa, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje zwolnienie od przedmiotowego podatku dla rolnika jedynie w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia. Należy jednak stwierdzić, iż przedmiotowe zwolnienie nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku:

nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 1. budynków mieszkalnych,
 2. budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 3. urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

- pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Definicja gospodarstwa rolnego, dla celów prawa podatkowego, została zamieszczona w art. 2 ust. 1 ustawy prawo rolne. Zgodnie z jej brzmieniem, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Pojęcie gospodarstwa rolnego zawarte w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym różni się zasadniczo od definicji gospodarstwa zawartej w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. Zm.) Na podstawie przywołanego powyżej przepisu gospodarstwo rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Przytoczona definicja nie może być jednak stosowana dla potrzeb podatkowych. Jeżeli przepisy podatkowe zawierają własną, normatywną definicję gospodarstwa rolnego, nie ma podstaw do rozważania – dla celów podatkowych – czy konkretna nieruchomość może być uznana za gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 553 k.c.(wyrok z dnia 18 maja 1994r., III SA 1438/93).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego nie wynika, czy nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem darowizny, stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Nabycie w drodze darowizny gruntu będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że Wnioskodawca spełni warunek określony w art. 4 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przeciwnym razie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie ww. podatku.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania (a w zasadzie podstawę obliczenia podatku) stanowi tzw. czysta wartość, czyli – jak wynika z ustawy – wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów. Ustala się ją według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Na rozważenie zasługuje ustawowy zwrot „według stanu”, który oznacza, iż ocenie podlegać powinien nie tylko ogólny stan fizyczny, ale także stan prawny. Warto podkreślić, że określenie czystej wartości wymaga uwzględnienia zarówno stanu rzeczy i praw majątkowych, jak i cen rynkowych. Zasada taka wyraźnie wynika z zastosowania przez ustawodawcę spójnika „i” w art. 7 ust. 1 ww. ustawy. W konsekwencji nie wolno podstawy podatku określać tylko na podstawie stanu rzeczy lub praw majątkowych lub tylko na podstawie ceny rynkowej. Oba kryteria ustalania czystej wartości muszą być łącznie stosowane. Bardzo istotne znaczenie praktyczne posiada charakterystyczne zróżnicowanie czasowe dotyczące ustalania stanu rzeczy i praw majątkowych oraz cen rynkowych.

Ustawodawca, mając na względzie różnorodność sytuacji występujących w obrocie prawnym oraz zasadę ochrony rodziny, zdeterminował zarówno minimum wolne od opodatkowania, jak i wysokość obciążenia podatkowego od stopnia powiązań osobistych występujących pomiędzy uczestnikami czynności prawnej jaką jest darowizna. I tak w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

 • dla nabywcy zaliczonego do I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów) kwotę 9.637,00 zł,
 • dla nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej (zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków) kwotę 7.276,00 zł,
 • dla nabywcy zaliczonego do III grupy podatkowej (innych nabywców) kwotę 4.902,00 zł.

W oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych zgodnie z art. 8 ust. 3 wskazanej ustawy, określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli zatem Wnioskodawca udokumentuje, iż zabudowania na gruncie siostry poczynił na własny koszt, m.in. poprzez okazanie pozwoleń widniejących na jego nazwisko, wówczas dla ustalenia podstawy opodatkowania, wartość nabytej nieruchomości zostanie pomniejszona o wartość nakładów poczynionych przez Wnioskodawcę na zabudowania. W przeciwnym razie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego podstawę opodatkowania darowizny będzie stanowić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czyli grunt wraz ze znajdującymi się na nim zabudowaniami).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostanie nabycie.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z osobami będącymi w stosunku do Wnioskodawcy w II grupie podatkowej (czyli zstępni rodzeństwa).

Otrzymanie przez Wnioskodawcę darowizny od osób, zaliczanych do II grupy podatkowej nie podlega opodatkowaniu wyłącznie wówczas, jeżeli łączna wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych od każdej z tych osób, nie przekroczy kwoty wolnej od podatku tj. kwoty 7.276,00 zł, w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Reasumując należy stwierdzić iż, jeżeli Wnioskodawca spełni warunek określony w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. nabyty grunt stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością Wnioskodawcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez Wnioskodawcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia, przedmiotowa darowizna będzie korzystała ze zwolnienia w zakresie podatku od spadków i darowizn. W przeciwnym razie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie ww. podatku. Podstawę opodatkowania przedmiotowej darowizny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego będzie stanowić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czyli grunt wraz ze znajdującymi się na nim zabudowaniami). Jeżeli jednak Wnioskodawca udokumentuje, iż zabudowania na gruncie siostry poczynił na własny koszt i na własny rachunek, wówczas dla ustalenia podstawy opodatkowania, wartość nabytej nieruchomości zostanie pomniejszona o wartość nakładów poczynionych przez Wnioskodawcę na zabudowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.