IPPB2/436-232/08-5/AS | Interpretacja indywidualna

Podatkowi od spadków i darowizn będzie podlegała sprzedaż niniejszego mieszkania, jeżeli nastąpi przed upływem 5 lat od daty nabycia darowizny, bowiem nie zostanie spełniony warunek nabycia budynku mieszkalnego w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia mieszkania. Nie ciąży na Pani obowiązek składania deklaracji, jedynie należy poinformować organ podatkowy o zbyciu mieszkania co do którego zastosowana była ulga z tytułu zamieszkiwania. Oświadczenie takie może Pani złożyć zarówno przed jak i po sprzedaży mieszkania.Nadmienić należy, iż jeżeli sprzedaż przedmiotowego lokalu nastąpi po 31.08.2008 r., wówczas taka sprzedaż nie wywołuje skutków prawnych w podatku od spadków i darowizn, z uwagi na zachowanie 5 letniego okresu zamieszkiwania w mieszkaniu nabytym w formie darowizny.
IPPB2/436-232/08-5/ASinterpretacja indywidualna
 1. budynek mieszkalny
 2. darowizna
 3. nabycie
 4. sprzedaż mieszkania
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Wysokość podatku -> Nabycie budynku mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 06.06.2008 r. (data wpływu 10.06.2008 r.) oraz piśmie z dnia 24.09.2008 r. (data wpływu 25.09.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB2/436-232/08-2/AS z dnia 08.09.2008 r. (data nadania 08.09.2008 r., data doręczenia 19.09.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zachowania ulgi podatkowej w związku ze sprzedażą otrzymanej darowizną nieruchomości przed upływem 5 lat - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zachowania ulgi podatkowej w związku ze sprzedażą otrzymanej darowizną nieruchomości przed upływem 5 lat.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 31 lipca 2003 r. Wnioskodawczyni otrzymała w formie darowizny od mamy mieszkanie o pow. 57m2. W tym roku Wnioskodawczyni chciałaby je sprzedać, a całą uzyskaną ze sprzedaży mieszkania kwotę przeznaczyć na zapłatę 12 grudnia 2008 r. deweloperowi jednej z transz należności za zakup domu. W dniu 7 kwietnia 2008 r. Wnioskodawczyni podpisała w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę kupna domu. Inwestycja jest finansowana w części z kredytu, a w części zostanie sfinansowana ze środków ze sprzedaży mieszkania. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie oddana w okresie pomiędzy 31 sierpnia a 30 września 2009 r. i po przekazaniu inwestycji zostanie podpisany ostateczny akt notarialny.

Pismem z dnia 08 września 2008 r. Nr IPPB2/436-232/08-2/AS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie wskazania, czy Wnioskodawczyni złożyła do umowy darowizny oświadczenie o skorzystaniu z ulgi z tytułu zamieszkiwania, jeżeli tak to wezwano wnioskodawczynie do podania daty zamieszkania w nabytym w drodze darowizny mieszkaniu oraz wskazania przyczyn konieczności zmiany warunków mieszkaniowych.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie poprzez wskazanie, iż złożyła oświadczenie o skorzystaniu z ulgi z tytułu zamieszkiwania oraz w nabytym w drodze darowizny mieszkaniu mieszkała od 03.02.2001 r. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, iż konieczność zmiany warunków mieszkaniowych wynika z faktu założenia rodziny i po urodzeniu się dziecka mieszkanie stało się za małe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po sprzedaży mieszkania otrzymanego w 2003 roku jako darowiznę od mamy, Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek skoro kwotę uzyskaną ze sprzedaży tego mieszkania wpłaci do 12 grudnia 2008 roku (a więc przed upływem 6 miesięcy od dnia zbycia) na konto dewelopera na zakup domu (potwierdzone spisaną w formie aktu notarialnego umową przedwstępną z dnia 7 kwietnia 2008 roku). Jakie oświadczenie (deklaracje) i w jakim terminie Wnioskodawczyni powinna złożyć w Urzędzie Skarbowym.

Zdaniem wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej, nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110m2 powierzchni użytkowej lokalu, o ile spełnione są warunki art. 16 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn zbycie lokalu mieszkalnego nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie budynku lub lokalu mieszkalnego nastąpiło w całości w okresie sześciu miesięcy od dnia zbycia. W związku z powyższymi regulacjami prawnymi sprzedając mieszkanie uzyskane w drodze darowizny i przeznaczając całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży tego mieszkania na zakup domu (potwierdzone spisaną w formie aktu notarialnego umową przedwstępną z dnia 7 kwietnia 2008 roku), nie ma obowiązku uiszczania podatku wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani o podatku od spadków i darowizn, ponieważ sprzedając mieszkanie, uzyskane środki Wnioskodawczyni wpłaci do 12 grudnia 2008 roku na konto developera, a więc przed upływem 6 miesięcy od dnia zbycia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm. ), opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 9.637 zł, jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn , w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej - nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nie przekraczającej 110m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Stosownie do art. 16 ust. 2 powołanej ustawy ulga, o której mowa wyżej, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
 3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;
 5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów, jednym z warunków skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest wymóg związany z faktycznym zamieszkiwaniem w nabytym budynku ub lokalu mieszkalnym przez okres co najmniej 5 lat od dnia określonego warunkiem cytowanego wyżej przepisu art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Analizując pojęcie „miejsce zamieszkania” należy podkreślić, iż przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia miejsca zamieszkania. Definicja miejsca zamieszkania znajduje się w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejsce, w którym ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Do ustalenia zatem miejsca zamieszkania potrzebne są według tego przepisu dwa momenty: moment zewnętrzny, tj. faktyczne przebywanie i wewnętrzny, tj. zamiar stałego pobytu, które muszą występować łącznie.

Powyższe oznacza faktyczne przebywanie w tym lokalu mieszkalnym, który był przedmiotem nabycia w drodze spadku i został objęty ulgą mieszkaniową od dnia złożenia zeznania. Należy przy tym zauważyć, iż unormowania art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie nakładają obowiązku utrzymywania tytułu prawnego do nabytego w drodze spadku lokalu.

Poza tym, przepisy art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy odnieść zawsze do skonkretyzowanego przedmiotu nabycia w drodze spadku, tj. w przedstawionym zdarzeniu przyszłym lokalu mieszkalnego objętego ulgą mieszkaniową i tylko zamieszkiwanie w tym konkretnym nabytym lokalu mieszkalnym jest spełnieniem warunków określonych dla ulgi mieszkaniowej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, czy Wnioskodawczyni do umowy darowizny, złożyła oświadczenie w celu skorzystania z ulgi z tytułu zamieszkiwania. Zatem, jeżeli oświadczenie zostało złożone i Wnioskodawczyni mieszkała w nabytym mieszkaniu z chwilą zawarcia umowy darowizny, następnie sprzeda powyższe mieszkanie przed upływem 5 lat, wówczas zastosowanie znajdzie w tej sytuacji art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast, jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat od daty zamieszkania, wtedy sprzedaż ta nie będzie miała wpływu na opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ warunek 5 letniego okresu zamieszkiwania w darowanym mieszkaniu byłby spełniony.

Wnioskodawczyni powołuje się na przepisy art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, iż nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Przy czym obie przesłanki muszą wystąpić łącznie.

Pierwszą przesłanką w świetle przytoczonego wyżej art. 16 ust. 7 ustawy, podstawą uzasadniającą zbycie lokalu może być jedynie wyjątkowa sytuacja życiowa podatnika, która powoduje konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania.

Konieczność w rozumieniu art. 16 tejże ustawy winna mieć charakter imperatywny, wskazujący na sytuację wyjątkową, gdy chodzi o kwalifikowaną potrzebę takiej zmiany.

Drugą konieczną przesłanką zachowania ulgi wynikającą z art. 16 ust. 7 ww. ustawy jest nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia lokalu darowanego.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawczyni w dniu 12.12.2008 r. kwotę uzyskaną ze sprzedaży chciałaby przeznaczyć na zapłatę deweloperowi jednej z transz należności za zakup domu. W dniu 07.04.2008 r. podpisała w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę kupna domu. Inwestycja jest finansowana w części z kredytu, a w części zostanie zfinansowana ze środków ze sprzedaży mieszkania. Inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie oddana w okresie pomiędzy 31 sierpnia a 30 września 2009 r. i po przekazaniu inwestycji zostanie podpisany ostateczny akt notarialny.

Samo zawarcie umowy przedwstępnej nie powoduje skutków podatkowych, gdyż w tej sytuacji nie można mówić o przeniesieniu własności nieruchomości, a jedynie o zobowiązaniu do takiego przeniesienia w określonym terminie. Umowa przedwstępna jest niejako przyrzeczeniem dokonania sprzedaży, która nastąpi dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży, przenoszącej własność nieruchomości.

Reasumując stwierdza się, iż podatkowi od spadków i darowizn będzie podlegała sprzedaż niniejszego mieszkania, jeżeli nastąpi przed upływem 5 lat od daty nabycia darowizny, bowiem nie zostanie spełniony warunek nabycia budynku mieszkalnego w ciągu 6 miesięcy od dnia zbycia mieszkania. Nie ciąży na Pani obowiązek składania deklaracji, jedynie należy poinformować organ podatkowy o zbyciu mieszkania co do którego zastosowana była ulga z tytułu zamieszkiwania. Oświadczenie takie może Pani złożyć zarówno przed jak i po sprzedaży mieszkania.

Nadmienić należy, iż jeżeli sprzedaż przedmiotowego lokalu nastąpi po 31.08.2008 r., wówczas taka sprzedaż nie wywołuje skutków prawnych w podatku od spadków i darowizn, z uwagi na zachowanie 5 letniego okresu zamieszkiwania w mieszkaniu nabytym w formie darowizny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.