IPPB1/4511-487/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny
IPPB1/4511-487/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. działalność gospodarcza
 3. przedsiębiorstwa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres przedmiotowy i podmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 20 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Justyna G. (dalej: „Wnioskodawczyni”) jest wspólnikiem spółki cywilnej działającej pod firmą X. S.C.. Od dnia 11 sierpnia 2011 roku spółkę poza Wnioskodawczynią współtworzy jej małżonek - Włodzimierz W.. Na mocy umowy majątkowej małżeńskiej (umowa z dnia 26 maja 2010 roku, zawarta przed notariuszem pomiędzy małżonkami W. ustanowiona została rozdzielność majątkowa. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nastąpiło przed zawarciem małżeństwa.

Ze względu na faktyczne prowadzenie działalności, tj. salonu day spa (usługi fryzjerskie i kosmetyczne) przez Wnioskodawczynię, małżonkowie W., jako wspólnicy spółki cywilnej, postanowili przenieść przedsiębiorstwo X. S. C., tj. zorganizowany zespól składników niematerialnych i materialnych przeznaczony dotychczas do prowadzenia działalności gospodarczej przez X. S.C., wyłącznie na Wnioskodawczynię.

W tym celu, małżonkowie planują zawarcie umowy darowizny, na mocy której przedsiębiorstwo prowadzone do tej pory przez X. S.C. (objęte współwłasnością łączną wspólników spółki cywilnej) zostanie przeniesione na Wnioskodawczynię, która to będzie kontynuowała prowadzenie działalności z wykorzystaniem nabytego w drodze darowizny przedsiębiorstwa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo zostanie nabyte do majątku osobistego Wnioskodawczyni). Planowane jest zawarcie umowy darowizny pomiędzy Wnioskodawczynią i P. W., jako wspólnikami spółki cywilnej (po stronie darczyńców), a Wnioskodawczynią, jako osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą - po stronie obdarowanej.

Po nabyciu przedsiębiorstwa w drodze darowizny przez Wnioskodawczynię, małżonkowie planują podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy spółki X. S.C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód z nabycia przedsiębiorstwa w drodze darowizny przez Wnioskodawczynię jest przychodem, o którym mowa w art. 2 ust 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy nieodpłatne przeniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej przez wspólników spółki cywilnej będących małżonkami, pomiędzy którymi ustanowiona została rozdzielność majątkowa, na jednego z tych małżonków podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 4a ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn...
 3. Czy nieodpłatne przeniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej przez wspólników spółki cywilnej będących małżonkami, pomiędzy którymi ustanowiona została rozdzielność majątkowa, na jednego z tych małżonków zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu VAT...
 4. Czy jeśli rozwiązanie umowy spółki cywilnej poprzedzone zostanie dokonaniem darowizny przedsiębiorstwa (wszystkich składników materialnych i niematerialnych, które były przeznaczone do prowadzeniu działalności gospodarczej X. S.C.) i na dzień rozwiązania spółki cywilnej nie będzie w spółce żadnych towarów, o których mowa w art. 14 ustawy o VAT, to po stronie wspólników spółki cywilnej nie powstanie obowiązek sporządzania spisu z natury i ewentualnej zapłaty podatku VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1. W zakresie pytań nr 2, nr 3 i nr 4 zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Nabycie przez Wnioskodawczynię będącą osobą fizyczną przedsiębiorstwa tytułem darowizny podlega, co do zasady opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie zaś z art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późń. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie – oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W myśl art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 ze zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów. Może więc nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny.

Jednocześnie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Natomiast z treści art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Z kolei w myśl art. 889 Kodeksu cywilnego, nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

 • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
 • gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo, które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.

Zatem, daną czynność można uznać za darowiznę, jeżeli posiada cechy tegoż zobowiązania, tzn. gdy zostanie złożone oświadczenie darczyńcy o przekazaniu darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, a ponadto czynność ta musi polegać na nieodpłatnym świadczeniu darczyńcy (kosztem jego majątku) na rzecz obdarowanego, pod warunkiem, że czynność ta nie została wymieniona w treści cytowanego art. 889 ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Nabycie przez Wnioskodawczynię części (udziału) przedsiębiorstwa, stanowiącego – jak wskazano we wniosku – majątek spółki cywilnej, niewątpliwe wiązać się będzie z przysporzeniem w jej majątku. Ponieważ, jak wskazano we wniosku, do nabycia tego dojdzie w drodze darowizny, będzie się ono wiązało z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Zatem, skoro nabycie udziału męża w spółce cywilnej podlega przepisom ustawy od spadków i darowizn, to powyższe wyklucza, zgodnie z treścią cyt. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że darowizna (udziału) przedsiębiorstwa na rzecz Wnioskodawczyni nie spowoduje u Niej powstania (uzyskania) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.