IPPB1/4511-1382/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jeśli przedmiotowa darowizna udziałów Spółki Kapitałowej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie może podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka realna korzyść majątkowa uzyskana przez Wnioskodawcę w obrocie prawnym podlegałaby co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ze względu na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy do niej zastosować wyłączenie spod działania tej ustawy. Tym samym należy stwierdzić, że otrzymanie udziałów Spółki Kapitałowej w formie darowizny, nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Oznacza to, że po stronie Wnioskodawcy jako obdarowanego, z tytułu dokonania tej czynności prawnej, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie obdarowanej w związku z otrzymaniem w drodze darowizny udziałów Spółki Kapitałowej (pytanie Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie obdarowanej w związku z otrzymaniem w drodze darowizny udziałów Spółki Kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Syn Wnioskodawcy zamierza przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny posiadane udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Kapitałowa).

Umowa darowizny zostanie zawarta w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Na dzień dokonania darowizny określona zostanie wartość rynkowa darowanych udziałów. Wartość ta zostanie wskazana w umowie darowizny. Z udziałami Spółki Kapitałowej, które mają stanowić przedmiot darowizny, nie będą wiązały się żadne zobowiązania cywilnoprawne, które obciążałyby Wnioskodawcę, jako obdarowanego. Udziały Spółki Kapitałowej, mające stanowić przedmiot umowy darowizny, nie będą również obciążone prawami osób trzecich.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym darowizna udziałów Spółki Kapitałowej na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy...
  2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym darowizna udziałów Spółki Kapitałowej na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) po stronie Wnioskodawcy...
  3. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekazanie w drodze darowizny udziałów Spółki Kapitałowej na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) po stronie Wnioskodawcy...

Niniejsza interpretacja dotyczy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zakresie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno prawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy:

AD. 2

Nabycie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki Kapitałowej w drodze darowizny od syna nie będzie podlegało opodatkowaniu PIT.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny.

Jednocześnie, udziały Spółki Kapitałowej z siedzibą w Polsce stanowią prawa majątkowe podlegające wykonaniu na terytorium Polski.

W związku z powyższym, nabycie przez osobę fizyczną tytułem darowizny udziałów Spółki Kapitałowej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Konsekwentnie, zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, nabycie udziałów w drodze darowizny o syna nie będzie podlegać przepisom ustawy o PIT. Wnioskodawcy nadmienia, że bez wpływu na powyższą ocenę pozostaje fakt, że darowizna otrzymana przez Wnioskodawcę od syna będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 w zw. z art. 4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m. in. w interpretacji indywidualnej z 9 kwietnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (Nr IPTPB2/415-66/13-4/KR) oraz interpretacji z 26 stycznia 2011 r. i wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Nr IPPB2/415-915/10-2/AK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) stanowi, że podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że każda darowizna (w której obdarowanym jest osoba fizyczna), bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna udziałów Spółki Kapitałowej, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że jeśli przedmiotowa darowizna udziałów Spółki Kapitałowej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, to nie może podlegać przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Taka realna korzyść majątkowa uzyskana przez Wnioskodawcę w obrocie prawnym podlegałaby co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ze względu na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy do niej zastosować wyłączenie spod działania tej ustawy. Tym samym należy stwierdzić, że otrzymanie udziałów Spółki Kapitałowej w formie darowizny, nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Oznacza to, że po stronie Wnioskodawcy jako obdarowanego, z tytułu dokonania tej czynności prawnej, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Krańcowo należy podkreślić, że przywoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.