IPPB1/4511-1352/15-2/DK | Interpretacja indywidualna

Czy w wyniku wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanie jej na potrzeby prowadzonej działalności wartość początkowa nieruchomości ustalona dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość wynikającą z umowy darowizny?Czy, kiedy i w jakiej wysokości powstanie dochód do opodatkowania w wyniku wniesienia nieruchomości jako wkład niepieniężny i objęcie udziałów w spółce z o.o./akcyjnej?Czy, kiedy i w jakiej wysokości powstanie dochód do opodatkowania w wyniku zbycia udziałów w spółce z o.o./akcyjnej objętych w zamian za wkład niepieniężny – nieruchomość?Czy wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z o.o./akcyjnej przed upływem 12 miesięcy od dnia wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanie w prowadzonej działalności będzie rodziło skutek nieuznania nieruchomości za środek trwały?
IPPB1/4511-1352/15-2/DKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. darowizna
 3. działalność gospodarcza
 4. objęcie udziałów
 5. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia oraz zbycia udziałów w spółce z o.o./ akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia oraz zbycia udziałów w spółce z o.o./ akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w drodze darowizny otrzyma od ojca nieruchomość niemieszkalną do majątku osobistego. Przedmiotowa nieruchomość będzie wynajmowana na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą. W tym celu Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której osiągnie zyski z czynszu najmu kwalifikować do przychodów, a ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, w tym dokonywane odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Nieruchomość stanowiąca środek trwały będzie wprowadzona do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej wynikającej z umowy darowizny i od tej wartości będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Wartość nieruchomości wynikająca z umowy darowizny będzie zgodna z wartością operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości.

Następnie w okresie kilku miesięcy lub lat Wnioskodawca obejmie udziały w spółce prawa handlowego sp. z o.o. lub spółka akcyjna w zamian za wniesienie przedmiotowej nieruchomości jako przedmiot wkładu niepieniężnego. Wartość obejmowanych udziałów będzie stanowiła ich wartość nominalną w wartości początkowej środka trwałego po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne. W spółce z o.o. lub akcyjnej Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem akcjonariuszem.

Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości sprzedaży udziałów/akcji objętych w sp z o.o. lub akcyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w wyniku wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanie jej na potrzeby prowadzonej działalności wartość początkowa nieruchomości ustalona dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość wynikającą z umowy darowizny...
 2. Czy, kiedy i w jakiej wysokości powstanie dochód do opodatkowania w wyniku wniesienia nieruchomości jako wkład niepieniężny i objęcie udziałów w spółce z o.o./akcyjnej...
 3. Czy, kiedy i w jakiej wysokości powstanie dochód do opodatkowania w wyniku zbycia udziałów w spółce z o.o./akcyjnej objętych w zamian za wkład niepieniężny - nieruchomość...
 4. Czy wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z o.o./akcyjnej przed upływem 12 miesięcy od dnia wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanie w prowadzonej działalności będzie rodziło skutek nieuznania nieruchomości za środek trwały...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1 W opinii Wnioskodawcy w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej i osiągania przychodów z najmu nieruchomości podatnik ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości – środka trwałego. W związku z faktem, ze nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpiło na mocy umowy darowizny wartość początkowa nieruchomości ustalona dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie stanowiła wartość wynikająca z aktu notarialnego zawartej umowy darowizny. Zgodnie bowiem z przepisem art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust 2-18 uważa się w razie nabycia w drodze spadku darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba ze umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Powyższy przepis obliguje podatnika do ustalenia prawidłowej wartości środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie, ustawodawca ustalił górna granice tej wartości tj wartość rynkową niezależnie od wartości ustalonej przez strony w umowie nie może ona przekroczyć wartości rynkowej z dnia nabycia przy czym kwota niższa od wartości rynkowej podana w umowie stanowi podstawę ustalenia wartości początkowej środka trwałego. W przedmiotowej sprawie wartość wynikającą z umowy będzie stanowiła wartość rynkowa nieruchomości określoną na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy. Wobec powyższego że wartość rynkowa będzie tożsama z wartością ustaloną w umowie, w opinii Wnioskodawcy przyjąć należy wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartość wynikająca z umowy darowizny.

Ad. 2 W opinii Wnioskodawcy nie wystąpi dochód do opodatkowania na etapie obejmowania udziałów w spółce z o.o./akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie bowiem z przepisem art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, przychód ten w rozumieniu przepisu art. 17 ust 1a ustawy powstaje w dniu zarejestrowania spółki, wpisu do rejestru o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki albo wydania dokumentów akcji, jeżeli związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Natomiast na podstawie art. 22 ust 1 e pkt 1 ustawy w przypadku objęcia udziałów albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część – na dzień objęcia tych udziałów,akcji, wkładów ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 9 albo 9a w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne lub prawne.

W związku z powyższym na dzień podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia przychodu w wartości nominalnej obejmowanych udziałów zaś kosztem będzie wartość początkowa nieruchomości wynikająca z ewidencji środków trwałych pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku gdy wartości te będą równe nie wystąpi dochód do opodatkowania. Kolejnym przepisem regulującym brak podstaw do opodatkowania wniesionego wkładu niepieniężnego jest art. 10 ust 2 pkt 2 ustawy, który określa że nie stosuje się przepisów ust 1 pkt 8 do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Ad. 3 W opinii Wnioskodawcy w momencie zbycia udziałów/akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny stanowiący środek trwały zobowiązany będzie do ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów na dzień zbycia w przewidywań podatnika. Skoro zatem Wnioskodawca będzie zakładał, że dany składnik majątku będzie wykorzystywał dłużej niż rok, decyzji o uznaniu go za środek trwały oraz rozpoczęcie jego amortyzacji jest słuszna. W związku z powyższym sprzedaż wskazanego składnika majątku przed upływem 12 cy od jego nabycia (czy też oddanie do używania) nie skutkuje utratą statusu środka trwałego, a tym samym nie skutkuje obowiązkiem dokonywania korekt dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych jak i kosztów uzyskania przychodów. Sprzedaż środka trwałego należy rozliczyć tak samo jak sprzedaż środka trwałego wykorzystanego powyżej 12 miesięcy.

Ad. 4 W opinii Wnioskodawcy odpłatne zbycie składnika majątku (wniesienie aportem) przed upływem 12 miesięcy od dnia użytkowania go w prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie rodziło skutku w postaci utraty uznania nieruchomości za środek trwały. Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia definicja środka trwałego ujęta w przepisie art. 22a ust 1 ustawy w rozumieniu którego środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. maszyny, urządzenia czy środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub określonej w art. 23a ust 1 ustawy.

Przytoczona regulacja wskazuje, ze decyzją o tym czy dany składnik winien być zaliczony do środków trwałych (w zakresie dotyczącym okresu użytkowania) należy podjąć na podstawie oparciu o regulacje przepisu art. 17 ust 1 pkt 6a ustawy i art. 22 ust 1f pkt 1 ustawy.

Dochód do opodatkowania zostanie ustalony w wysokości różnicy pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego ich zbycia, a kosztami podatkowymi określonymi na podstawie art. 30 b ust 2 pkt 4 ustawy. Dochód ten zostanie opodatkowany na podstawie at. 30 b ust 1 w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT-38. Zgodnie z przepisem art. 17 ust 1 pkt 6a ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów/akcji oraz papierów wartościowych.

Kolejna czynnością będzie ustalenie sposobu nabycia udziałów/akcji zbywanych.

Przedmiotowe udziały/akcje będą nabyte za wkład niepieniężny, środek trwały – nieruchomość, wobec powyższego do ustalenia kosztu uzyskania przychodu zastosowanie mieć będzie przepis art. 22 ust 1f pkt 1 ustawy. Zatem jeśli wkład był w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część koszty uzyskania przychodów określa się w nominalnej wartości objętych udziałów/akcji z dnia ich objęcia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.