IPPB1/415-219/12-5/IF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.03.2012 r. (data wpływu 05.03.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przekazaniem w darowiźnie gruntu wraz z budynkiem dla jednego ze wspólników spółki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego do osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przekazaniem w darowiźnie gruntu wraz z budynkiem dla jednego ze wspólników spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od 2011 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej z udziałami po 50%. Przedmiotem działalności zgodnie z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jest m.in.: 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

W 2011 r. dla potrzeb podatku dochodowego spółka prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów. Natomiast Wnioskodawca jako wspólnik ww. spółki płaci podatek liniowy 19% od 50% dochodów spółki. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2008 r. spółka wybudowała segmenty mieszkalne PKOB 111 z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży na gruncie stanowiącym w różnych częściach prywatną własność Wnioskodawca i jego ojca. Wyżej wymieniony grunt został zakupiony w 2004 r. w częściach: Wnioskodawca 17/24, syn 17/24 bez konkretnego zamiaru zagospodarowania i w żaden sposób nie został wniesiony do majątku firmy ani jako towar handlowy, ani jako środek trwały. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztami były tylko nakłady na wybudowanie segmentów, tj. materiały i usługi budowlane. W dniu 29.12.2011 r. fakturą wewnętrzną oraz aktem notarialnym spółka przekazała jeden segment mieszkalny wraz gruntem na cele osobiste podatnika, tj. na syna Wnioskodawcy.

Pismem z dnia 09.05.2012 r. Wnioskodawca poinformował, że B. s. c. jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca wyjaśnił, iż w dniu 29.12.2011 r. na mocy aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej przekazał swojemu synowi w postaci darowizny działkę w części 17/24, na której został wybudowany przez spółkę B. s. c. segment w zabudowie. Natomiast spółka B. s. c. przekazała w formie darowizny wyżej wymieniony segment na rzecz MW. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że podatek VAT naliczony odliczany był tylko od materiałów i usług budowlanych, dotyczących wybudowanych segmentów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
  1. Czy z tytułu przekazanej darowizny budynku wraz z gruntem w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód do opodatkowania proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce od wartości budynku wraz z gruntem, czy wyłącznie wartości budynku...

Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu przekazanej przez B. s. c. darowizny po jego stronie jako wspólnika powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z posiadanymi udziałami w spółce w wartości budynku wraz z gruntem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust.1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie nieruchomości może stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lub w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 tej ustawy.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „B.” s. c. AW, MW z udziałami po 50%. Przedmiotem działalności gospodarczej jest m. in. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Dla potrzeb podatku dochodowego spółka prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów. Natomiast Wnioskodawca jako wspólnik ww. spółki płaci podatek liniowy 19% od 50% dochodów spółki. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w 2008 r. spółka wybudowała segmenty mieszkalne z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży na gruncie stanowiącym w różnych częściach prywatną własność Wnioskodawcy i jego syna. Wyżej wymieniony grunt został zakupiony w 2004 r. w częściach: Wnioskodawca 17/24, syn 7/24 bez konkretnego zamiaru zagospodarowania i w żaden sposób nie został wniesiony do majątku firmy ani jako towar handlowy, ani jako środek trwały. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztami były tylko nakłady na wybudowanie segmentów, tj. materiały i usługi budowlane. W dniu 29.12.2011 r. fakturą wewnętrzną oraz aktem notarialnym spółka przekazała jeden segment mieszkalny wraz gruntem na cele osobiste podatnika, tj. na syna Wnioskodawcy.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) - darowizna jest zobowiązaniem darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.

Istotną cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Darowizna – jako świadczenie nieekwiwalentne nie powoduje powstania żadnego przysporzenia majątkowego po stronie zbywcy. W konsekwencji, brak możliwości przypisania dochodu osobie fizycznej (wspólnikowi spółki cywilnej), która dokonuje darowizny powoduje, iż przekazanie gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem w formie darowizny nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższych przepisów, przekazanie w formie darowizny wskazanego we wniosku budynku wraz z gruntem do majątku osobistego jednego ze wspólników (t.j. majątku nie związanego z działalnością gospodarczą), nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej bowiem sytuacji dochodzi, co prawda do przekazania budynku oraz gruntu wykorzystywanych w prowadzonej w formie spółki cywilnej działalności gospodarczej do majątku osobistego Wnioskodawcy, brak jest jednakże odpłatności takiej czynności.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, iż w związku z przekazaniem w formie darowizny gruntu wraz z budynkiem mamy do czynienia z nieodpłatnym zbyciem, a zatem w świetle powyższych uregulowań nie powstał po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki cywilnej - przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Krańcowo podkreślić należy, iż tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy w zakresie objętym zadanym przez Wnioskodawcę pytaniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.