IPPB1/415-1056/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Każda darowizna, bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna ww. udziałów w budynkach, stanowiących uprzednio składnik majątku prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości wycofanych uprzednio ze spółki jawnej na potrzeby własne wspólnika tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny nieruchomości wycofanych uprzednio ze spółki jawnej na potrzeby własne wspólnika tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni była wspólnikiem T. spółka jawna (zwana dalej „Spółka”), która w swoim majątku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej posiadała m.in. trzy nieruchomości budynkowe (zwane dalej: „Budynkami”). Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki podjęła uchwałę o wycofaniu Budynków z majątku Spółki do majątku osobistego wspólników, w częściach odpowiadających posiadanym udziałom w Spółce. W momencie podjęcia uchwały Spółka prowadziła działalność gospodarczą. Przekazanie do majątku prywatnego wspólników, w tym Wnioskodawczyni, nastąpiło nieodpłatnie.

Tym samym Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem Budynków, stanowiących obecnie jej majątek prywatny. Wnioskodawczyni nie planuje dalszego prowadzenia działalności gospodarczej i rejestrowania się jako przedsiębiorca. Nieruchomość zamierza wynajmować jako składnik majątku prywatnego. Obecnie Wnioskodawczyni planuje przekazać na rzecz swojego ojca w drodze darowizny połowę swoich udziałów w powyższej współwłasności Budynków.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przedstawiona we wniosku planowana czynność przekazana na rzecz ojca Wnioskodawczyni w drodze darowizny połowy swoich udziałów we współwłasności Budynków nie będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni czynność przekazania na rzecz ojca Wnioskodawczyni w drodze darowizny połowy swoich udziałów we współwłasności Budynków nie będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy PIT odrębnymi źródłami przychodów są określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust, 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego łub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Stosownie cło treści art. 10 ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 łat.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. Ustawy stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 • środkami trwałymi,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 • wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także

Podkreślić, jednak należy, że powyższe przepisy posługują się pojęciem „odpłatnego zbycia”, a jak wskazuje ugruntowane orzecznictwo sądów administracyjnych przy analizie przepisów prawa (podatkowego) w pierwszej kolejności należy odczytywać normy prawne danego przepisu przy zastosowaniu wykładni literalnej. Dopiero w sytuacji niemożności skorzystania z tego rodzaju wykładni przepisów należy się posiłkować pozostałymi istniejącymi wykładniami prawa, celowościową systemową wewnętrzną, zewnętrzną, itd. Odpłatne zbycie oznacza bowiem przeniesienie własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową.

W przypadku wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej, przychód z tytułu jego zbycia, może powstać stosownie do ar t. 10 ust. 2 pkt 3 Ustawy PIT, jeżeli podatnik dokona sprzedaży tego składnika w okresie sześciu lat po wycofaniu. Przywołane przepisy potwierdzają zatem, że również czynność przekazania na rzecz ojca Wnioskodawczyni w drodze darowizny połowy swoich udziałów we współwłasności Budynków nie będzie rodziła po stronie Wnioskodawczyni żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przekazanie to nastąpi bowiem pod tytułem darmym (nie ma miejsca odpłatne zbycie składników majątku), bowiem w zamian za przeniesienie w drodze darowizny połowy swoich udziałów we współwłasności Budynków Wnioskodawczyni nie otrzyma od swojego ojca środków pieniężnych, wartości materialnych czy też niematerialnych, itd.

Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 4 października 2013 r., nr IPTPB1/415-430/13-5/KSU, podkreślając, że „ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje nieodpłatnego przekazania w formie darowizny składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, a wycofanego następnie na potrzeby osobiste, za źródło przychodu. Wobec tego, przekazanie ojcu przez Wnioskodawcę nieodpłatnie w formie darowizny wskazanych we wniosku przedmiotowych nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając to na uwadze, Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie prawidłowości powyższych stanowisk.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późń. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) tej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Jednak w myśl art. 10 ust. 3 ww. aktu prawnego, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Z treści przytoczonych przepisów wynika, że przychodami z działalności gospodarczej są zarówno przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku używanych aktualnie w działalności (z wyjątkiem nieruchomości mieszkalnych wymienionych w art. 14 ust. 2c ww. ustawy), jak i przychody uzyskane ze sprzedaży tych składników majątku, które zostały z działalności gospodarczej z różnych względów wycofane. Jeżeli jednak między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło 6 lat, to przychód ze sprzedaży tych składników majątku nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni była wspólnikiem spółki jawnej, która w swoim majątku wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej posiadała m.in. trzy nieruchomości budynkowe. Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi wspólnikami Spółki podjęła uchwałę o wycofaniu Budynków z majątku Spółki do majątku osobistego wspólników, w częściach odpowiadających posiadanym udziałom w Spółce. Przekazanie do majątku prywatnego wspólników, w tym Wnioskodawczyni, nastąpiło nieodpłatnie. Obecnie Wnioskodawczyni planuje przekazać na rzecz swojego ojca w drodze darowizny połowę swoich udziałów w powyższej współwłasności Budynków.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie nastąpi odpłatne zbycie składnika majątku wykorzystywanego w prowadzonej w formie spółki jawnej działalności gospodarczej. Czynność wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przekazania go w drodze darowizny (nieodpłatnie) na potrzeby ojca, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi żadnych skutków podatkowych w tym podatku, bowiem poprzez czynność tą Wnioskodawczyni nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego.

Zauważyć przy tym należy, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 454), podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. tytułem darowizny.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że każda darowizna, bez względu na przedmiot darowizny, a zatem również darowizna ww. udziałów w budynkach, stanowiących uprzednio składnik majątku prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość jej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14f § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawczyni wpłaciła 80,00 zł w dniu 23.09.2014 r. Z uwagi na to, iż wniosek z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczy 1 zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych opłata dokonana w wysokości 40,00 zł zostanie zwrócona zgodnie z art. 14f § 2a Ordynacji podatkowej na wskazany przez Stronę adres.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.