ILPP3/4512-1-62/15-2/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania nieruchomości do spółki osobowej, w formie darowizny.
ILPP3/4512-1-62/15-2/TKinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. darowizna
 3. grunty
 4. nieruchomości
 5. opodatkowanie
 6. przekazanie nieodpłatne
 7. płatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania nieruchomości do spółki osobowej, w formie darowizny– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania nieruchomości do spółki osobowej, w formie darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej i nie będzie prowadził jej na moment dokonania czynności opisanych we wniosku. Wnioskodawca zakłada, że w przyszłości otrzyma w drodze darowizny nieruchomości, na które będą składały się grunty i budynki lub budowle (dalej: Nieruchomości). Darczyńca nie prowadzi i na moment dokonania darowizny nie będzie prowadził działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z otrzymaniem Nieruchomości Zainteresowany nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości lub w części. Wnioskodawca i darczyńca nie są podatnikami zarejestrowanymi dla potrzeb VAT w Polsce.

Po otrzymaniu ww. darowizny, Zainteresowany nie będzie wykorzystywał Nieruchomości, stanowiących składnik jego majątku prywatnego, w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Wnioskodawca zamierza przekazać w drodze umowy darowizny Nieruchomości do spółki osobowej innej niż spółka komandytowo-akcyjna, której będzie wspólnikiem (dalej: Spółka osobowa). Po przekazaniu przez Zainteresowanego wspomnianej darowizny Nieruchomości do Spółki osobowej, Spółka osobowa będzie wykorzystywała Nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie Nieruchomości do Spółki osobowej, w formie darowizny, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie Nieruchomości do Spółki osobowej, w formie darowizny, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W tym kontekście należy wskazać, że grunty, budynki, budowle oraz ich części stanowią towary, w rozumieniu ustawy (art. 2 pkt 6 ustawy).

Zatem, w świetle powyższych przepisów, odpłatna dostawa gruntów, budynków, budowli lub ich części podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Należy przy tym zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra, a ponadto musi to być czynność co do zasady odpłatna.

Na gruncie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121,z późn. zm.; dalej: „Kodeks cywilny”) umowa darowizny jest typem umowy nazwanej. Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest zatem dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Zatem jak wynika z powyższego, darowizna jest umową cywilnoprawną uregulowaną w Kodeksie cywilnym, cechującą się nieodpłatnością oraz przysporzeniem majątkowym tylko jednej ze stron umowy.

Mając na uwadze powyższe, Zainteresowany wskazał, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co do zasady, podlega tylko taka dostawa towarów, która ma charakter odpłatny. Jednak w ściśle określonych przypadkach nieodpłatne zbycie towarów może być również przedmiotem opodatkowania tym podatkiem.

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), ale również darowizna, pod warunkiem, że podatnikowi przekazującemu w formie darowizny towary należące do jego przedsiębiorstwa przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonegow całości bądź w części. W tym kontekście należy podkreślić, że zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie będzie prowadzić przedsiębiorstwa na moment dokonania darowizny do Spółki osobowej. Ponadto – w związku z otrzymaniem Nieruchomości w drodze darowizny od darczyńcy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Zainteresowanego opisana w ramach zdarzenia przyszłego darowizna Nieruchomości na rzecz Spółki osobowej nie będzie stanowić odpłatnej dostawy towarów na gruncie przepisów ustawy, a zatem nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego wydanych przez:

 • Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 stycznia 2015 r. (IBPP1/443-1007/14/AW), w której organ wskazał, że: „Jak wskazano wyżej nieodpłatne przekazanie towarów (np. darowiznę) na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem. Niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania darowizny – w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT – jako wyłączonej spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane)”.
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2014 r. (ITPP1/443-1059/14/BK), gdzie organ uznał, iż: „stwierdzić należy, że planowana darowizna przedmiotowej nieruchomości stanowiącej drogę dokonana przez Wnioskodawcę na rzecz Powiatu, nie będzie spełniała przesłanek do uznania jej za dostawę towaru, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, ze względu na fakt, iż Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości, a tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy”.

Wskazać należy również, że dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie wówczas, gdy oprócz przesłanki przedmiotowej spełniona jest również przesłanka podmiotowa opodatkowania, tj. podmiot dokonujący danej czynności działa w charakterze podatnika podatku VAT. Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając powyższe na względzie, należy uznać, że dokonanie darowizny mogłoby podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie wówczas, gdyby było wykonywane w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot przekazujący darowiznę. Zatem dokonanie darowizny do spółki osobowej podlegałoby opodatkowaniu podatkiem VAT jedynie wówczas, gdyby stanowiło czynność z zakresu działalności profesjonalnej osoby działającej w charakterze producenta, handlowca lub usługodawcy. W związku z tym, należy podkreślić, że na moment dokonania darowizny Zainteresowany nie będzie prowadzić działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze, czynność przekazania Nieruchomości w formie darowizny do Spółki osobowej, nie będzie mieścić się w definicji działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca dokonując tej transakcji nie będzie występował w charakterze podatnika VAT, a w szczególności nie będzie działał w charakterze handlowca. Zainteresowany otrzyma Nieruchomości do majątku prywatnego, w wyniku darowizny. Ponadto Nieruchomości, jako składnik majątku prywatnego Wnioskodawcy nie będą wykorzystywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dokonując darowizny Nieruchomości do Spółki osobowej Zainteresowany korzystać będzie jedynie z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem.

Reasumując, przekazanie Nieruchomości przez Wnioskodawcę do Spółki osobowej, w formie darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52

§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi– Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach– art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie,w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.