ILPP2/443-1138/14-2/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT darowizny przedsiębiorstwa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu do Biura KIP w Toruniu 21 sierpnia 2014 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 14 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT darowizny przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT darowizny przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na własne imię na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności określona jest w ewidencji działalności gospodarczej na dzień 2 listopada 1992 r. Firma pod jaką działa przedsiębiorstwo brzmi: Zakład (...).

Rodzaj przeważającej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje przetwarzanie i konserwację mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – PKD 10.11.Z.

Ponadto działalność zgodnie z PKD obejmuje:

 • 10.13.Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
 • 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Dla celów podatku dochodowego prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Podatek dochodowy z pozarolniczej działalności gospodarczej płacony jest w formie podatku liniowego 19%. Zainteresowany jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność prowadzona jest na nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy.

W związku ze złym stanem zdrowia w dniu 15 grudnia 2012 r. Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy przedsiębiorstwa na mocy, której z dniem 1 stycznia 2013 r. wydzierżawił synowi w całości „Przedsiębiorstwo” w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z zapisem umowy przedmiotem dzierżawy jest całość przedsiębiorstwa z wyłączeniem: dokumentacji rachunkowej, roszczeń majątkowych wobec osób trzecich i związanej z tym dokumentacji, pieniędzy w kasie, środków na rachunkach bankowych i należności oraz zapasów magazynowych i towarów handlowych. Zapasy magazynowe i towary handlowe zostały sprzedane synowi. Syn na mocy umowy dzierżawy przejął w trybie art. 23 § 1 Kodeksu Pracy zatrudnionych w zakładzie pracowników. Ponadto syn przejął wszystkich dotychczasowych kontrahentów Zainteresowanego. Przed fizycznym przejęciem przedmiotu dzierżawy, tj. w dniu 24 grudnia 2012 r. syn zgłosił do ewidencji działalności gospodarczych, działalność w takim samym zakresie działania jak Wnioskodawcy i zarejestrował się jako czynny podatnik podatku od towarów usług. Działalność syna przyjęła nazwę Zakład (...).

Od dnia 1 stycznia 2013 r. działalność Zainteresowanego ograniczyła się do dzierżawy nieruchomości i ruchomości. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia, korzystając z ustawy o spadkach i darowiznach Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz swojego syna, darowizny przedsiębiorstwa w zakresie w jakim dotychczas było przez niego dzierżawione. Dodatkowo przekazana zostanie cała dokumentacja dotycząca przedsiębiorstwa łącznie z dokumentacją rachunkową, dokumentacją dotyczącą środków trwałych i wyposażenia. Umowa darowizny przedsiębiorstwa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Składniki majątkowe przedsiębiorstwa zostaną przed zawarciem umowy darowizny wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Po otrzymaniu przedsiębiorstwa w formie darowizny, syn będzie prowadzić działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak dotychczas.

Po dniu zawarcia umowy darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna, Zainteresowany zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana darowizna nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel – art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zbycie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT obejmuje wszystkie czynności w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzenia przedmiotem jak właściciel m.in. sprzedaż, zamianę, darowiznę. Stosownie do przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ustawa o VAT nie zawiera definicji przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W tym celu dla ustalenia definicji przedsiębiorstwa należy się posiłkować Kodeksem Cywilnym. Zgodnie z art. 55 (1) k.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów, wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powołując się na zapis w Kodeksie Cywilnym Wnioskodawca uważa, że darowizna na rzecz syna wszystkich składników zakładu, tj. gruntów, budynków i budowli, maszyn i urządzeń oraz pozostałego wyposażenia (obecnie dzierżawionych na mocy umowy dzierżawy z dnia 15 grudnia 2012 r.) odpowiada definicji przedsiębiorstwa zamieszczonej w art. 55 (1) k.c. Ponadto przekazana zostanie cała dokumentacja dotycząca przedsiębiorstwa łącznie z dokumentacją rachunkową, dokumentacją dotyczącą środków trwałych i wyposażenia. Syn po otrzymaniu darowizny nadal będzie kontynuował działalność w takim samym zakresie jak dotychczas.

W ocenie Zainteresowanego, darowizna wyżej wymienionych składników na rzecz syna, nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług na mocy art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

W związku z powyższym, Wnioskodawca jako darczyńca nie będzie zobowiązany do zapłaty z tego tytułu podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W myśl art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zatem, składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Stosownie do art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Z powyższego przepisu wynika, że wprowadza on, tak samo jak ma to miejsce w ustawie o podatku od towarów i usług, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna na własne imię na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Data rozpoczęcia działalności określona jest w ewidencji działalności gospodarczej na dzień 2 listopada 1992 r. Rodzaj przeważającej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności obejmuje przetwarzanie i konserwację mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu – PKD 10.11.Z. Ponadto działalność zgodnie z PKD obejmuje:

 • 10.13.Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
 • 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 • 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
 • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
 • 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Dla celów podatku dochodowego prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Podatek dochodowy z pozarolniczej działalności gospodarczej płacony jest w formie podatku liniowego 19%. Zainteresowany jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność prowadzona jest na nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy. W związku ze złym stanem zdrowia w dniu 15 grudnia 2012 r. Wnioskodawca zawarł umowę dzierżawy przedsiębiorstwa na mocy, której z dniem 1 stycznia 2013 r. wydzierżawił synowi w całości „Przedsiębiorstwo” w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z zapisem umowy przedmiotem dzierżawy jest całość przedsiębiorstwa z wyłączeniem: dokumentacji rachunkowej, roszczeń majątkowych wobec osób trzecich i związanej z tym dokumentacji, pieniędzy w kasie, środków na rachunkach bankowych i należności oraz zapasów magazynowych i towarów handlowych. Zapasy magazynowe i towary handlowe zostały sprzedane synowi. Syn na mocy umowy dzierżawy przejął w trybie art. 23 § 1 Kodeksu Pracy zatrudnionych w zakładzie pracowników. Ponadto syn przejął wszystkich dotychczasowych kontrahentów Zainteresowanego. Przed fizycznym przejęciem przedmiotu dzierżawy, tj. w dniu 24 grudnia 2012 r. syn zgłosił do ewidencji działalności gospodarczych, działalność w takim samym zakresie działania jak Wnioskodawcy i zarejestrował się jako czynny podatnik podatku od towarów usług. Od dnia 1 stycznia 2013 r. działalność Zainteresowanego ograniczyła się do dzierżawy nieruchomości i ruchomości. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia, korzystając z ustawy o spadkach i darowiznach Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz swojego syna, darowizny przedsiębiorstwa w zakresie w jakim dotychczas było przez niego dzierżawione. Dodatkowo przekazana zostanie cała dokumentacja dotycząca przedsiębiorstwa łącznie z dokumentacją rachunkową, dokumentacją dotyczącą środków trwałych i wyposażenia. Umowa darowizny przedsiębiorstwa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Składniki majątkowe przedsiębiorstwa zostaną przed zawarciem umowy darowizny wycenione przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Po otrzymaniu przedsiębiorstwa w formie darowizny, syn będzie prowadzić działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak dotychczas. Po dniu zawarcia umowy darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna, Zainteresowany zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej.

Ze złożonego wniosku wynika, że przedmiotem darowizny będą wszystkie składniki zakładu, tj. grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie (obecnie dzierżawione przez syna Wnioskodawcy) oraz zostanie przekazana cała dokumentacja dotycząca przedsiębiorstwa łącznie z dokumentacją rachunkową, dokumentacją dotyczącą środków trwałych i wyposażenia. Syn po otrzymaniu darowizny nadal będzie kontynuował działalność w takim samym zakresie jak dotychczas.

Zatem w sytuacji gdy wszystkie ww. elementy pozostają i będą pozostawać we wzajemnych relacjach (zachowane są funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami) oraz pozwalają kontynuować działalność gospodarczą to taki zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Tym samym, skoro przedmiotem darowizny będzie całe przedsiębiorstwo, to czynność ta – zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług będzie wyłączona z opodatkowania – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.