ILPP1/4512-1-920/15-2/NS | Interpretacja indywidualna

Braku obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z darowizną udziałów i majątku firmy na rzecz Wnioskodawcy.
ILPP1/4512-1-920/15-2/NSinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. darowizna
 3. nieodpłatne nabycie
 4. opodatkowanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2015 r. (data wpływu 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z darowizną udziałów i majątku firmy na rzecz Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z darowizną udziałów i majątku firmy na rzecz Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej powstałej na mocy obligatoryjnego przekształcenia spółki cywilnej. Wspólnikami spółki jest Zainteresowany i Jego żona, spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi księgi przychodu i rozchodu. W skład majątku wchodzi nieruchomość. Między Wnioskodawcą i Jego żoną istnieje rozdzielczość majątkowa ustalona notarialnie. Stosunek udziałów w spółce wynosi: Zainteresowany 99%, żona Wnioskodawcy 1%. W roku 2001 Zainteresowany i Jego żona nabyli nieruchomość na rzecz wówczas spółki cywilnej. Powyższa czynność była zwolniona od podatku VAT. Do chwili obecnej w budynku prowadzona jest działalność spółki.

W roku 2016 na koniec marca żona Wnioskodawcy planuje wystąpić ze spółki, ponieważ chce podjąć inne zajęcie. W związku z czym, Zainteresowany i Jego żona jako wspólnicy spółki podejmą jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji, zakończenie działalności spółki nastąpi poprzez przeniesienie całego przedsiębiorstwa spółki nieodpłatnie na rzecz jednego ze wspólników. Żona przekaże Wnioskodawcy ogół praw i obowiązków, swoje udziały i majątek spółki wraz z nieruchomością, wyposażeniem, samochodami i materiałami handlowymi (spółka prowadzi sprzedaż artykułów sportowych i obuwia). Celem tego działania ma być utrzymanie przedsiębiorstwa spółki w dotychczasowym kształcie i kontynuowanie prowadzonej działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej. Następnie Zainteresowany wystąpi do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Wnioskodawca będzie prowadził działalność (najpóźniej od 1 marca 2016 r.) nadal pod swoim NIP, imieniem i nazwiskiem, natomiast Jego żona nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. Dodatkowo zawarta zostanie umowa pomiędzy spółką a przejmującym wspólnikiem dotycząca przeniesienia własności przedsiębiorstwa spółki. Czynności te zostaną przeprowadzone przed wykreśleniem spółki z KRS. W momencie wykreślenia spółki żona Wnioskodawcy nie będzie posiadała żadnego majątku, gdyż całe przedsiębiorstwo spółki przed jej rozwiązaniem zostanie przekazane Zainteresowanemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z rozwiązaniem spółki i darowaniem Wnioskodawcy przez żonę udziałów oraz majątku firmy (wyposażenia, nieruchomości, towarów handlowych itp.), a w konsekwencji nabycie przez Zainteresowanego składników majątku rozwiązanej spółki jawnej (zapasów towarów handlowych) będzie u Niego podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i z tego tytułu będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z opisanym wyżej zdarzeniem przyszłym nie wystąpi u Zainteresowanego obowiązek zapłaty podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary – na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Z kolei, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia;
 2. wszelkie inne darowizny
 • jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Natomiast przez świadczenie usług – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Według art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej powstałej na mocy obligatoryjnego przekształcenia spółki cywilnej. Wspólnikami spółki jest Zainteresowany i Jego żona, spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi księgi przychodu i rozchodu. W skład majątku wchodzi nieruchomość. Między Wnioskodawcą i Jego żoną istnieje rozdzielczość majątkowa ustalona notarialnie. Stosunek udziałów w spółce wynosi: Zainteresowany 99%, żona Wnioskodawcy 1%. W roku 2001 Zainteresowany i Jego żona nabyli nieruchomość na rzecz wówczas spółki cywilnej. Powyższa czynność była zwolniona od podatku VAT. Do chwili obecnej w budynku prowadzona jest działalność spółki.

W roku 2016 na koniec marca żona Wnioskodawcy planuje wystąpić ze spółki, ponieważ chce podjąć inne zajęcie. W związku z czym, Zainteresowany i Jego żona jako wspólnicy spółki podejmą jednomyślną uchwałę o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji, zakończenie działalności spółki nastąpi poprzez przeniesienie całego przedsiębiorstwa spółki nieodpłatnie na rzecz jednego ze wspólników. Żona przekaże Wnioskodawcy ogół praw i obowiązków, swoje udziały i majątek spółki wraz z nieruchomością, wyposażeniem, samochodami i materiałami handlowymi (spółka prowadzi sprzedaż artykułów sportowych i obuwia). Celem tego działania ma być utrzymanie przedsiębiorstwa spółki w dotychczasowym kształcie i kontynuowanie prowadzonej działalności jako jednoosobowej działalności gospodarczej. Następnie Zainteresowany wystąpi do KRS o wykreślenie spółki z rejestru. Wnioskodawca będzie prowadził działalność (najpóźniej od 1 marca 2016 r.) nadal pod swoim NIP, imieniem i nazwiskiem, natomiast Jego żona nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. Dodatkowo zawarta zostanie umowa pomiędzy spółką a przejmującym wspólnikiem dotycząca przeniesienia własności przedsiębiorstwa spółki. Czynności te zostaną przeprowadzone przed wykreśleniem spółki z KRS. W momencie wykreślenia spółki żona Wnioskodawcy nie będzie posiadała żadnego majątku, gdyż całe przedsiębiorstwo spółki przed jej rozwiązaniem zostanie przekazane Zainteresowanemu.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy w związku z rozwiązaniem spółki i darowaniem Zainteresowanemu przez żonę udziałów oraz majątku firmy (wyposażenia, nieruchomości, towarów handlowych itp.), a w konsekwencji nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku rozwiązanej spółki jawnej (zapasów towarów handlowych) będzie u Niego podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i z tego tytułu będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Ze względu na przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że w zaistniałych okolicznościach Wnioskodawca występuje wyłącznie w charakterze nabywcy, otrzymującego od żony udziały oraz majątek firmy. Zainteresowany w zamian za to nie wypłaca, ani nie otrzymuje jakiegokolwiek wynagrodzenia i nie jest zobowiązany do przekazania jakiegokolwiek towaru czy wykonania jakiejkolwiek usługi.

Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wskazane są w ww. art. 5 ustawy. Wśród wymienionych w tym przepisie czynności nie zawarto otrzymania darowizny.

Zatem otrzymanie przez Wnioskodawcę darowizny w postaci udziałów oraz majątku firmy nie będzie stanowić po stronie Zainteresowanego dostawy towarów ani świadczenia usług, jak również pozostałych czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, otrzymanie darowizny przez Wnioskodawcę nie będzie podlegało u Zainteresowanego opodatkowaniu podatkiem VAT, a Wnioskodawca z tego tytułu nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że w związku z rozwiązaniem spółki i darowaniem Zainteresowanemu przez żonę udziałów oraz majątku firmy (wyposażenia, nieruchomości, towarów handlowych itp.), a w konsekwencji nabycie przez Wnioskodawcę składników majątku rozwiązanej spółki jawnej (zapasów towarów handlowych) nie będzie u Zainteresowanego podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT i z tego tytułu nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT.

W kwestii skutków prawnych jakie wywołuje interpretacja indywidualna wydana dla Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze, że wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego został złożony przez Wnioskodawcę – otrzymującego darowiznę – zaznacza się, że interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla żony Zainteresowanego, która przekaże w formie darowizny udziały i majątek firmy na rzecz Wnioskodawcy. Żona Wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.