ILPB2/436-285/14-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek od spadków i darowizn – Przedmiot opodatkowania.
ILPB2/436-285/14-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. przekazanie nieodpłatne
 3. zniesienie współwłasności
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania wspólnikom spółki składników majątku tej spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania wspólnikom spółki składników majątku tej spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest notariuszem i zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o PSiD jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn dokonywanych w formie aktu notarialnego. Z tego względu Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14p Ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca będzie w przyszłości sporządzać akt notarialny obejmujący umowę nienazwaną nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości spółki na rzecz wspólników spółki jawnej posiadającej siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka Jawna lub Spółka). Wspólnikami są osoby fizyczne, którym przysługuje po 50% udziałów w zyskach i stratach Spółki Jawnej. Takie same udziały przysługują im w majątku likwidacyjnym Spółki Jawnej. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostarczania, montażu oraz serwisowania urządzeń dźwigowych. Spółka Jawna powstała w 2003 r. z przekształcenia spółki cywilnej. Uchwała będzie dotyczyć wycofania na potrzeby własne wspólników dwóch nieruchomości aktualnie należących do spółki jawnej: nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem (nieruchomość nabyta w 2003 r. przez wspólników spółki cywilnej do wspólności łącznej, która w związku z przekształceniem spółki cywilnej w spółkę jawną stanowi majątek Spółki) oraz sąsiadującej z nią niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nabyta przez Spółkę w 2012 r. ze środków Spółki) - dalej łącznie zwane Nieruchomościami.

Nieruchomości stanowią środki trwałe Spółki. Na mocy uchwały, wspólnicy zamierzają wycofać Nieruchomości ze Spółki Jawnej i przenieść ich własność na swoją rzecz, do majątków prywatnych (w efekcie czego staną się ich współwłaścicielami). Wycofanie Nieruchomości odbędzie się na zasadzie nieodpłatnego przeniesienia ich własności z majątku Spółki Jawnej do majątku wspólników. W ten sposób wspólnicy nabędą udziały we współwłasności wycofywanych Nieruchomości. Wysokość udziałów we współwłasności Nieruchomości przypadających poszczególnym wspólnikom odpowiadać będzie udziałom w jakich wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach Spółki Jawnej.

Podstawą przeniesienia własności Nieruchomości będzie jednomyślna uchwała wspólników o wycofaniu Nieruchomości na potrzeby własne wspólników Spółki. Wspólnicy podejmą następującą uchwałę:

 1. Wspólnicy postanawiają przenieść nieodpłatnie, na swoje własne potrzeby, prawo własności Nieruchomości. Proporcja udziałów w Nieruchomościach odpowiadać będzie przysługującym poszczególnym wspólnikom udziałom w zyskach i stratach w Spółce.
 2. Wspólnicy oświadczają, że w celu wykonania niniejszej uchwały zawarta zostanie umowa nienazwana inna, niż umowa darowizny (na skutek jej zawarcia żaden ze wspólników nie otrzyma przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych wspólników, a wszyscy wspólnicy utrzymają swój stan posiadania).

W celu wykonania powyższej uchwały zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego „Umowa nienazwana nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości spółki na rzecz wspólników spółki” o następującej treści:

 1. W celu wykonania podjętej przez wspólników Spółki Jawnej Uchwały z dnia ..., Przekazujący oświadcza, że przenosi nieodpłatnie na Nabywców (tj. aktualnych wspólników Spółki Jawnej) prawo własności Nieruchomości, a Nabywcy oświadczają, że niniejsze Nieruchomości przyjmują.
 2. Strony oświadczają, że przeniesienie prawa własności Nieruchomości, następuje przy zachowaniu proporcji udziałów w Nieruchomościach, odpowiadających udziałom przysługującym poszczególnym wspólnikom Spółki Jawnej w zyskach i stratach w Spółce Jawnej w taki sposób, że Przekazujący przenosi własność Nieruchomości w udziale wynoszącym 50% dla każdego ze wspólników.
 3. Strony oświadczają, że:
  • przeniesienie na Nabywców prawa własności Nieruchomości, następuje na potrzeby własne (prywatne) Nabywców;
  • Przekazujący nie uzyskuje żadnych korzyści majątkowych z tytułu dokonania czynności przeniesienia Nieruchomości;
  • dokonanie niniejszej czynności nie powoduje powstania u wspólników Spółki Jawnej (Nabywców) przychodu podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani nie podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.
 4. Ponadto Strony oświadczają, że zawierając niniejszą umowę nienazwaną, ich wolą nie jest zawarcie umowy darowizny o treści i skutkach określonych w niniejszej Umowie. Na skutek zawarcia niniejszej Umowy żaden ze wspólników Spółki Jawnej nie otrzyma przysporzenia majątkowego kosztem majątku innych wspólników Spółki Jawnej, a wszyscy wspólnicy Spółki Jawnej utrzymają swój stan posiadania.

Wycofanie Nieruchomości nie spowoduje obniżenia wkładów wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie będzie on zobowiązany do obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku od spadków i darowizn, w związku z wycofaniem Nieruchomości z majątku Spółki Jawnej i przekazaniem ich do majątków wspólników, w sposób przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego...

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie Nieruchomości z majątku Spółki Jawnej i przekazanie ich do majątków wspólników, w ten sposób, że wspólnicy nabędą udziały we współwłasności Nieruchomości odpowiadające przysługującym im udziałom w zyskach i stratach Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. A zatem, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i zapłacenia podatku od spadków i darowizn od przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o PSiD, opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,
 2. darowizny, polecenia darczyńcy,
 3. zasiedzenia,
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Przedstawiony powyżej katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ma charakter zamknięty. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega tylko i wyłącznie nabycie rzeczy lub praw majątkowych, które w sposób wyraźny zostało wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy o PSiD.

Z przedstawionego przepisu wynika, że opodatkowaniu podlega m.in. otrzymanie darowizny oraz zniesienie współwłasności.

Zdaniem Wnioskodawcy wycofanie Nieruchomości z majątku Spółki Jawnej i przekazanie ich do majątków wspólników, w ten sposób, że wspólnicy nabędą udziały we współwłasności Nieruchomości odpowiadające przysługującym im udziałom w zyskach i stratach Spółki nie stanowi darowizny.

Przepisy ustawy o PSiD nie definiują pojęcia „darowizna”, w związku z tym należy odwołać się do przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne. Podkreślić należy, że do zawarcia umowy darowizny niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy.

Zdaniem Wnioskodawcy jednomyślna uchwała wspólników o wycofaniu nieruchomości na potrzeby własne wspólników, nie może być utożsamiana z zawarciem umowy darowizny. W przedmiotowej sprawie wolą wspólników Spółki, jako jedynych wspólników, a także, jako osób prywatnych nie jest zawarcie umowy darowizny. Planowane jest podjęcie uchwały w przedmiocie nieodpłatnego przekazania Nieruchomości na potrzeby własne wspólników. W celu wykonania uchwały wspólników sporządzona zostanie w formie aktu notarialnego „Umowa nienazwana nieodpłatnego przeniesienia Nieruchomości na rzecz wspólników Spółki”. Powyższe czynności nie będą wyczerpywały znamion umowy darowizny.

Zdaniem Wnioskodawcy wycofanie Nieruchomości z majątku Spółki Jawnej i przekazanie ich do majątków wspólników, w ten sposób, że wspólnicy nabędą udziały we współwłasności Nieruchomości odpowiadające przysługującym im udziałom w zyskach i stratach Spółki nie stanowi również nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlegającego opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ Nieruchomości nie stanowią współwłasności wspólników, tylko są majątkiem Spółki Jawnej.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wskazana czynność nie będzie podlegała ustawie o PSiD, gdyż nie przyjmie ona formy żadnego z tytułów wskazanych w ustawie w art. 1 ust. 1.

Powyższe stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne, przykładowo:

 1. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 września 2014 r., sygn. ILPB2/436-149/14-2/MK;
 2. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 września 2014 r., sygn. ILPB2/436-148/14-2/MK;
 3. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 marca 2014 r., sygn. ILPB2/436-339/13-2/MK;
 4. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 listopada 2013 r., sygn. IPPB2/436-474/13-4/MZ;
 5. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2013 r, sygn. IPTPB2/436-37/13-4/KK;
 6. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2013 r., sygn. IBPBII/1/436-4/13/AA
 7. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 czerwca 2012 r., sygn. IBPBII/1/436-112/12/ASz;
 8. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. ILPB2/436-57/10-5/AJ;
 9. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 maja 2010 r., sygn. IBPBII/1/436-47/10/MZ.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.