ILPB1/4511-1-391/16-5/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania w drodze darowizny udziału w Nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2016 r. (data wpływu 8 kwietnia 2016 r.) uzupełnionym w dniach 23 i 30 maja 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania w drodze darowizny udziału w Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • skutków podatkowych przekazania udziału w Nieruchomości w związku z likwidacją spółki jawnej,
  • skutków podatkowych przekazania w drodze darowizny udziału w Nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 18 maja 2016 r. znak ILPB1/4511-1-391/16-2/AA na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 maja 2016 r., natomiast w dniu 23 maja 2016 r. wniosek uzupełniono o brakującą opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem w Spółka jawna (dalej: Spółka). Obok Wnioskodawcy, wspólnikiem w spółce jest jeszcze jedna osoba fizyczna (łącznie dalej jako: Wspólnicy). Każdy ze Wspólników rozlicza się samodzielnie z podatku dochodowego, w taki sposób, że każdy Wspólnik rozpoznaje przychody i koszty ich uzyskania generowane przez Spółkę w takiej proporcji, w jakiej partycypuje w zyskach Spółki.

Obecnie planowane jest wniesienie aportem do innej spółki przedsiębiorstwa (dalej: Przedsiębiorstwo). W skład Przedsiębiorstwa nie będą wchodziły nieruchomości będące własnością Spółki (łącznie dalej jako: Nieruchomość).

Możliwa jest sytuacja, gdy - już po wniesieniu aportem Przedsiębiorstwa do innej spółki osobowej - Spółka zostanie zlikwidowana. W ramach podziału majątku polikwidacyjnego każdy ze Wspólników otrzyma udział w Nieruchomości. Wnioskodawcy - zgodnie z umową Spółki - przypadnie udział w Nieruchomości w wysokości 90%. W efekcie, wskutek likwidacji Spółki, do majątku prywatnego Wnioskodawcy trafi udział we własności Nieruchomości (90%).

Dodatkowo, Wnioskodawca rozważa późniejsze przekazanie udziału w Nieruchomości na rzecz członka najbliższej rodziny w drodze darowizny. Darowizna byłaby dokonana przed upływem 6 lat od momentu likwidacji Spółki i otrzymania udziału w Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekazanie udziału w Nieruchomości w związku z likwidacją Spółki do majątku prywatnego Wnioskodawcy będzie powodować powstanie przychodu po jego stronie w związku z takim przekazaniem...
  2. Czy ewentualne późniejsze przekazanie w drodze darowizny udziału w Nieruchomości na rzecz członka najbliższej rodziny będzie powodować powstanie przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z taką darowizną...

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2 dotyczące skutków podatkowych przekazania w drodze darowizny udziału w Nieruchomości. Natomiast w dniu 2 czerwca 2016 r. wniosek w części dotyczącej pytania nr 1 w zakresie skutków podatkowych przekazania udziału w Nieruchomości w związku z likwidacją spółki jawnej został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/4511-1-391/16-4/AA.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualne późniejsze przekazanie w drodze darowizny udziału w Nieruchomości na rzecz członka najbliższej rodziny nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z taką darowizną. Jak wskazywano, w przypadku otrzymania przez wspólnika składników majątku w wyniku likwidacji spółki osobowej, ich wartość nie stanowi dla niego przychodu podatkowego. Z treści art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b u.p.d.o.f. oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. wynika bowiem, iż do przychodów nie zalicza się składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki, chyba że przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja nastąpi ich odpłatne zbycie.

W przypadku likwidacji spółki jawnej, do składników majątkowych uzyskanych z tytułu zakończenia działalności takiej spółki zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. Przepis ten przewiduje zaś jedynie, iż powstanie przychodu nastąpi w sytuacji, gdy przed upływem wskazanego w tym przepisie okresu nastąpi odpłatne zbycie składników majątku. Aby zatem mówić o powstaniu przychodu do opodatkowania konieczne jest, aby składniki majątku przed upływem 6 lat zostały odpłatnie zbyte.

W takim kontekście należy zauważyć, iż za odpłatne zbycie nie należy uznawać przekazania składnika majątku otrzymanego wskutek likwidacji spółki osobowej w drodze darowizny. Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Powszechnie wskazuje się, iż istotną cechą darowizny jest jej bezpłatny charakter. Oznacza to, że druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę (tak m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 kwietnia 2015 r., IBPBII/1/1/4515-15/BP).

Istotą darowizny jest zatem bezpłatne przekazanie rzeczy bądź środków pieniężnych na rzecz obdarowanego. W przypadku tego typu czynności nie następuje żadna odpłatność za przekazane świadczenie. Z tego względu, w ocenie Wnioskodawcy, nie można uznać, iż darowizna będzie zdarzeniem równoważnym z odpłatnym zbyciem, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b u.p.d.o.f. Konstrukcja darowizny zakłada bowiem jej nieodpłatność i brak przysporzenia po stronie darczyńcy w związku z taką darowizną. Przekazanie Nieruchomości w drodze darowizny nie będzie zatem mogło być uznane za odpłatne zbycie rodzące obowiązek wykazania przychodu po stronie Wnioskodawcy. Darowizna będzie czynnością neutralną dla Wnioskodawcy i nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu opodatkowanego na gruncie u.p.d.o.f. Podsumowując, ewentualne późniejsze przekazanie w drodze darowizny udziału w Nieruchomości na rzecz członka najbliższej rodziny nie będzie powodować powstania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z takim przekazaniem. Darowizna nie jest bowiem odpłatnym zbyciem i jej dokonanie przed upływem 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpi likwidacja Spółki nie będzie skutkować powstaniem przychodu u Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w wyniku likwidacji spółki jawnej otrzyma udział w Nieruchomości, który następnie zamierza przekazać w formie darowizny członkowi najbliższej rodziny. Jak wskazano, darowizna nastąpi przed upływem 6 lat od momentu likwidacji spółki jawnej i otrzymania udziału w Nieruchomości. W związku z tym Zainteresowany powziął wątpliwość, czy w efekcie takiego przekazania udziału w Nieruchomości powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tut. Organ zauważa, że przez pojęcie darowizny należy rozumieć typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości. Przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

W przypadku darowizny mamy zatem do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z aktem darowizny darczyńca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym przekazanie darowizny nie wywołuje skutków podatkowych u darczyńcy.

Dlatego też w niniejszej sprawie przekazanie przez Wnioskodawcę na podstawie umowy darowizny udziału w Nieruchomości bez żadnego świadczenia wzajemnego nie będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na takie rozstrzygnięcie nie ma wpływu okoliczność, że przekazanie to nastąpi przed upływem 6 lat od momentu likwidacji spółki jawnej i otrzymania przez Wnioskodawcę udziału w Nieruchomości.

W szczególności należy zauważyć, że dokonanie darowizny udziału w Nieruchomości, otrzymanego przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji spółki jawnej, nie spowoduje dla Wnioskodawcy powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże, co do zasady, powstanie przychodu z tego źródła m.in. z odpłatnym zbyciem składników majątku wykorzystywanych w tej działalności, a także z odpłatnym zbyciem składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja spółki niebędącej osobą prawną do dnia ich odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

W myśl bowiem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Co do zasady, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Natomiast jak stanowi art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) powołanej ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Skoro w rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca zamierza przekazać udział w Nieruchomości nieodpłatnie (w drodze darowizny), to nie można stwierdzić, że po jego stronie powstanie przychód z jej odpłatnego zbycia. Dlatego też przekazanie udziału w Nieruchomości w drodze darowizny przed upływem 6 lat od momentu likwidacji spółki jawnej i otrzymania udziału w Nieruchomości, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane regulacje prawne, należy wskazać, że w niniejszej sprawie przekazanie w drodze darowizny udziału w Nieruchomości na rzecz członka najbliższej rodziny nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanego przez Wnioskodawcę pisma organu podatkowego, tut. Organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.