ILPB1/415-1197/14-4/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia na podstawie umowy darowizny Znaku towarowego.
ILPB1/415-1197/14-4/TWinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 stycznia 2015, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia na podstawie umowy darowizny Znaku towarowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia na podstawie umowy darowizny Znaku towarowego.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i art. 14f § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 9 stycznia 2015 r. znak ILPB1/415-1197/14-2/TW, ILPB2/415-1038/14-2/WS na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 12 stycznia 2015 r., a w dniu 19 stycznia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 16 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca planuje zawrzeć umowę darowizny (która będzie sporządzona w formie aktu notarialnego; dalej „Umowa darowizny”), w wyniku której otrzyma od swojego ojca (dalej: „Darczyńca”) prawo ochronne do Znaku towarowego (dalej: Znak towarowy). Przedmiot Umowy darowizny nie będzie stanowić przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części.

Na moment otrzymania darowizny Wnioskodawca będzie prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedmiot darowizny będzie przez Wnioskodawcę wykorzystywany w ramach tej działalności. Otrzymany w formie darowizny Znak towarowy Wnioskodawca zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według wartości wynikającej z Umowy darowizny (ale nie wyższej niż wartości rynkowej) oraz wykorzystywać do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przez okres dłuższy niż rok.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany podał, że jego intencją było otrzymanie rozstrzygnięcia wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ponadto, w uzupełnieniu tym Wnioskodawca podał, że planuje zawrzeć umowę darowizny, w wyniku której otrzyma od swojego ojca prawo ochronne do Znaku towarowego.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej: UPSD), podatkowi temu nie podlega m.in. nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Zatem, Wnioskodawca wskazał, iż planowana czynność nie będzie podlegać zakresowi opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, bowiem została ona wprost wyłączona spod opodatkowania tym podatkiem.

Wnioskodawca wniósł o przyjęcie przez tut. Organ przedstawionego powyżej uzupełnienia w zakresie UPSD za element zdarzenia przyszłego niepodlegającego dalszej ocenie.

W konsekwencji, implikacje podatkowe planowanej czynności darowizny, zdaniem Wnioskodawcy, należy ocenić tylko i wyłącznie z perspektywy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest podejście Wnioskodawcy, zgodnie którym nabycie, na podstawie Umowy darowizny, wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego Znaku towarowego, który będzie wykorzystywany do celów związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, będzie skutkować, po stronie Wnioskodawcy, powstaniem przychodu, który będzie zwolniony z podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie na podstawie Umowy darowizny Znaku towarowego, który wykorzystywany będzie do celów związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, będzie skutkować, po stronie Wnioskodawcy, powstaniem przychodu, który będzie zwolniony z podatku dochodowego.

Przepis art. 2 ust. l pkt 3 ustawy o PDOF stanowi, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Co do zasady podatkowi od spadków i darowizn, w myśl art. l ust. 1 pkt 2 UPSD, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m.in. z tytułu darowizny. Z powyższego wynika zatem, że jedynie darowizna, w której obdarowanym jest osoba fizyczna, podlega przepisom UPSD. Ponadto, zgodnie z art. 3 pkt 2 UPSD, podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie m.in w drodze darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. W związku z tym, należy uznać, że nabycie Znaku towarowego nie będzie podlegać UPSD, a zatem będzie podlegać ustawie o PDOF. Z uwagi na powyższe w odniesieniu do analizowanej sytuacji zastosowanie znajdą właściwe przepisy ustawy o PDOF regulujące zasady opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PDOF do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, zastrzeżeniem art. 21 ust. l pkt 125.

Odnosząc powyższe go przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca chciałby zaznaczyć iż darowizna Znaku towarowego, który wykorzystywany będzie do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, ma charakter nieodpłatnego, jednostronnego świadczenia. Należy podkreślić, iż w zamian za dokonaną darowiznę Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego W konsekwencji powyższego otrzymanie przez Wnioskodawcę darowizny należy uznać na gruncie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PDOF za nieodpłatne świadczenie, którego wartość, co do zasady, powinna być zaliczona do przychodów z działalności gospodarczej, jaką będzie prowadzić Wnioskodawca.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z art. 21 ust. l pkt 125 ustawy o PDOF, wolna od podatku dochodowego jest, między innymi, wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20 (który w analizowanym zdarzeniu przyszłym nie znajduje zastosowania).

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 3 pkt l UPSD, do I grupy podatkowej zalicza się – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż zgodnie z zawartym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca otrzyma darowiznę od swojego ojca (wstępnego), a zatem osoby zaliczonej zgodnie z ww. przepisem do I grupy podatkowej. W konsekwencji powyższego, wartość Znaku towarowego otrzymanego przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy darowizny, zwolniona będzie od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. l pkt 125 ustawy o PDOF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) nie definiuje pojęcia „darowizna”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 (art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, m.in. że Wnioskodawca otrzyma od swojego ojca w drodze darowizny wskazany we wniosku Znak towarowy. Planowana czynność nie będzie podlegać zakresowi opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, bowiem została ona wprost wyłączona spod opodatkowania tym podatkiem.

Z powyższego wynika zatem, że nabycie w drodze darowizny, Znaku towarowego, o którym mowa we wniosku podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji z tytułu otrzymania przez Wnioskodawcę w drodze darowizny Znaku towarowego, Wnioskodawca osiągnie przychód podatkowy z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, podlegający – co do zasady – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać jednakże należy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Oznacza to, że przychód uzyskany przez Wnioskodawcę w związku z otrzymaniem wskazanego we wniosku Znaku towarowego, zwolniony będzie od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że nabycie, na podstawie Umowy darowizny od ojca, wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego Znaku towarowego, który będzie wykorzystywany do celów związanych z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, będzie skutkować, po stronie Wnioskodawcy, powstaniem przychodu, który będzie zwolniony z podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w części dotyczącej podatku od spadków i darowizn został rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.