IBPBI/2/423-1490/14/KP | Interpretacja indywidualna

Możliwość zwolnienia od podatku darowizny przeznaczonej na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi
IBPBI/2/423-1490/14/KPinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. spółdzielnie mieszkaniowe
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 grudnia 2014 r. (data złożenia do tut. Biura 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku darowizny przeznaczonej na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2014 r. do tut. Biura został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku darowizny przeznaczonej na gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia (dalej również „Wnioskodawca”) otrzymała w 2014 r. dwie darowizny pieniężne od osób trzecich, ze wskazaniem przez darczyńców w umowach darowizny konkretnych celów, na jakie mają zostać przeznaczone środki pieniężne, objęte darowiznami. Oba cele są bezpośrednio związane z zarządzanymi przez spółdzielnię zasobami mieszkaniowymi. Pierwszy z darczyńców przekazał na rzecz Spółdzielni kwotę X zł na wsparcie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. prowadzonej przez spółdzielnię działalności w zakresie budowy dróg pożarowych do budynków i pomiędzy nimi. Drogi te będą budowane zgodnie z wymogami, określonymi przez straż pożarną. Drugi z darczyńców przekazał spółdzielni kwotę Y zł ze wskazaniem jej przeznaczenia na pokrycie kosztów, związanych z budową boiska sportowego na terenie spółdzielni. Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem nieruchomości, na której powstaną wyżej wymienione nowe obiekty, zwiększające zasoby Spółdzielni. Drogi pożarowe, czy boisko są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osiedla oraz wypełniania przez Spółdzielnię jej podstawowych obowiązków, określonych w art. 1 ust. 1, 3 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków oraz prowadzenia działalności związanej bezpośrednio z realizacją celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków. Zarówno z dróg pożarowych, jak i boisk korzystają wszyscy mieszkańcy osiedla i należy zaliczyć je do zasobów mieszkaniowych spółdzielni. Spółdzielnia nigdy nie wykorzystywała i nie będzie wykorzystywała tych obiektów do prowadzenia działalności gospodarczej, a wyłącznie do celów gospodarki mieszkaniowej. Tym samym koszty ich wykonania będą stanowić koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a przychód uzyskany z tytułu darowizn, przeznaczony na pokrycie tych kosztów, stanowić będzie przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten zostanie bowiem w całości przeznaczony na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i tym samym ma wpływ na wysokość dochodu, osiągniętego z tej gospodarki. W związku z tym przychody z darowizn należy zakwalifikować jako dochody spółdzielni mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, a tym samym podlegające zwolnieniu podatkowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Przekazane w darowiźnie środki pieniężne uzyskane zostały bowiem tylko i wyłącznie na cel działalności statutowej spółdzielni, polegającej w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi na budowie dróg pożarowych i boiska. W przypadku, gdyby taka działalność nie byłaby przez Spółdzielnię prowadzona, Spółdzielnia nie otrzymałaby darowizn środków, których przekazanie zostało uwarunkowane ich wykorzystaniem na wymienione powyżej cele. Z uwagi na powyższe Spółdzielnia stoi na stanowisku, że przychody z darowizn są zwolnione od podatku od osób prawnych, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Podobne stanowisko zajęli Dyrektorzy Izb Skarbowych, wydając następujące interpretacje indywidualne:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 lipca 2014 r., Znak: ILPB3/423-163/14-4/PR;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2012 r. Znak: ILP4/423/488/11-2/DS;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-295/14/PC.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z otrzymaniem przez Spółdzielnię od osób trzecich darowizn pieniężnych na podstawie umów darowizny ze wskazaniem celu przekazania darowizny na cele, bezpośrednio związane z zarządzanym, przez Spółdzielnię zasobami mieszkaniowymi, Spółdzielnia jest zobowiązana do zapłaty od tych kwot updop...

Spółdzielnia uważa, że przychody z darowizn należy zakwalifikować jako dochody spółdzielni mieszkaniowej, uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, a tym samym podlegające zwolnieniu podatkowemu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. Przekazane w darowiźnie środki pieniężne uzyskane zostały bowiem tylko i wyłącznie na cel działalności statutowej Spółdzielni (gospodarka zasobami mieszkaniowymi). Gdyby taka działalność nie była przez Spółdzielnię prowadzona, Spółdzielnia nie otrzymałaby darowizn środków, których przekazanie zostało uwarunkowane ich wykorzystaniem na cele mieszkaniowe.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Przepisy updop nie zawierają definicji „gospodarki” i „zasobów mieszkaniowych”, zatem należy w tym zakresie zastosować wykładnię językową.

Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, określa rzeczy związane z mieszkaniem. Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, składają się wpływy z opłat (zaliczek) pobieranych od właścicieli oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (zaliczek) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy natomiast rozumieć:

 • budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich po-mieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 • pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z admini-strowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków miesz-kalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wol-nostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 • urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki - doły gnil-ne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowni-czej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowa-nie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia),
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których posadowione są budynki mieszkalne (lub inne urządzenia zapewniające ich funkcjonowanie).

Wyliczone wyżej obiekty służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych i utrzymaniu zasobów mieszkaniowych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzymał darowiznę pieniężną od osób trzecich, ze wskazaniem przez darczyńców celów, na jakie mają zostać przeznaczone środki pieniężne. Pierwszy z darczyńców przekazał na rzecz Spółdzielni środki pieniężne na wsparcie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, tj. prowadzonej przez Spółdzielnię działalności w zakresie budowy dróg pożarowych do budynków i pomiędzy nimi. Natomiast drugi z darczyńców przekazał Wnioskodawcy środki finansowe ze wskazaniem przeznaczenia ich na pokrycie kosztów, związanych z budową boiska sportowego na terenie Spółdzielni.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że otrzymane przez Spółdzielnie od osób trzecich darowizny nie stanowią dochodu pochodzącego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gdyż w żaden sposób nie mają związku z działaniami związanymi z gospodarowaniem substancją mieszkaniową Spółdzielni. Zatem nie został spełniony jeden z dwóch ww. warunków do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, a w związku z tym dalsze przeznaczenie otrzymanych środków finansowych nie ma już znaczenia.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że dochód z tytułu otrzymanych darowizn nie pochodzi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, zatem bez względu na jakie cele zostanie przeznaczony nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

darowizna
IPPB2/436-643/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

spółdzielnie mieszkaniowe
ITPB3/423-474/14/KK | Interpretacja indywidualna

zwolnienia przedmiotowe
IPPP2/443-888/14-2/MM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.