IBPBI/1/415-94/13/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości amortyzowania w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nabytego w drodze darowizny, zarejestrowanego znaku towarowego oraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. znaku towarowego
IBPBI/1/415-94/13/BKinterpretacja indywidualna
  1. amortyzacja
  2. darowizna
  3. znak towarowy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 9 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • możliwości amortyzowania w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nabytego w drodze darowizny, zarejestrowanego znaku towarowego,
  • możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. znaku towarowego

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości amortyzowania w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nabytego w drodze darowizny, zarejestrowanego znaku towarowego oraz możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tej działalności gospodarczej, odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ww. znaku towarowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni będąca osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, otrzyma w formie darowizny, potwierdzonej aktem notarialnym, od swojego męża (osoby fizycznej) znak towarowy i wprowadzi go do własnej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Strony zgodnie określą wartość znaku w akcie notarialnym na około 8.000.000 zł (słownie osiem milionów złotych). W ich ocenie odpowiada ona wartości rynkowej znaku (w dniu złożenia wniosku znak ten był w trakcie wyceny dokonywanej przez rzeczoznawcę).

Według takiej wartości, znak ten zostanie wprowadzony przez Wnioskodawczynię do ewidencji środków niematerialnych i prawnych. Znak towarowy w dniu przyjęcia go do używania przez Wnioskodawczynię, będzie nadawał się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, a jego przewidywany okres używania będzie dłuższy niż rok. Wartość znaku towarowego przekroczy 3.500 zł. Znak towarowy objęty jest prawem ochronnym udzielonym decyzją Urzędu patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2012 r.

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej znaku towarowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej począwszy od stycznia 2013 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawczyni może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego nabytego w drodze darowizny, a który wykorzystuje gospodarczo dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej...

Czy odpisy amortyzacyjne, o których mowa powyżej, będą stanowić koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni, odpowiedź na ww. pytania jest twierdząca. Uzasadniając powyższe twierdzenie Wnioskodawczyni wskazała, iż w świetle art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. - dalej: „ustawa”), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami materialnymi i prawnymi. Treść art. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Zgodnie z art. 121 tej ustawy, na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Wartość znaku towarowego, będącego przedmiotem darowizny zostanie określona zgodnie przez strony umowy na kwotę około 8.000.000 zł. Pozostaje to w zgodzie z treścią art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy, który definiuje wartość początkową wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby amortyzacji, w przypadku nabycia w drodze darowizny.

Odnosząc się do pytania wymienionego we wniosku jako drugie, Wnioskodawczyni wskazała, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodu ujęte zostały w art. 22 ust. 8 ustawy, który stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a – 22c z uwzględnieniem art. 23 ustawy.

Przy czym, z treści art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy wynika, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie na drodze spadku lub darowizny (winno być: z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny), jeżeli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.

Tym samym, według Wnioskodawczyni, otrzymany w formie darowizny znak towarowy ze względu na jego cechy opisane w stanie faktycznym i prawnym, stanowi prawo określone w ustawie o prawie własności przemysłowej. Z uwagi na powyższe znak ten stanowi nabytą przez Wnioskodawczynię wartość niematerialną i prawną, która w chwili przyjęcia do użytkowania jest zdatna do użytku i jest wykorzystywana dla potrzeb działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Wobec treści przywołanych przepisów, odpisy amortyzacyjne dotyczące tego znaku towarowego stanowią koszt uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Zauważyć należy, iż stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe albowiem z treści złożonego wniosku wynika, iż znak towarowy, objęty jest prawem ochronnym udzielonym decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, jak również, iż znak ten wprowadzony zostanie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w dniu przyjęcia do używania będzie on nadawał się do gospodarczego wykorzystania dla potrzeb prowadzonej przez Nią działalności gospodarczej.

Nadmienić należy również, iż przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, nie była ocena skuteczności (dopuszczalności) zawarcia przez Wnioskodawczynię i Jej męża umowy darowizny, albowiem zagadnienie to wynika z odrębnych przepisów, nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Okoliczność tą przyjęto zatem, jako element opisu zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.