IBPBI/1/415-585/14/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze darowizny.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 19 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny oraz możliwości ich amortyzacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie sposobu ustalenia wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze darowizny oraz możliwości ich amortyzacji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu (posiada m.in. licencję na transport międzynarodowy). W przyszłości otrzyma w formie darowizny zorganizowaną część przedsiębiorstwa swojego ojca (dział transportu). W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić będą m.in. samochody ciężarowe, naczepy, ciągniki siodłowe, przyczepy. Działalność gospodarcza, prowadzona obecnie przez ojca Wnioskodawcy, obejmuje produkcję styropianu i transport, w tym również międzynarodowy. Darowizna obejmować będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dział transportu). Od wartości darowizny nie będzie odprowadzony podatek od spadków i darowizn, z uwagi na zwolnienie z tego podatku, o którym mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.). Wnioskodawca będzie kontynuował działalność gospodarczą w ramach indywidualnej działalności gospodarczej, rozliczanej na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Środki trwałe otrzymane w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy nabyte w drodze darowizny środki trwałe, wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Wnioskodawca będzie miał prawo amortyzować od wartości początkowej ustalonej według wartości rynkowej z dnia nabycia - określonej w umowie darowizny i zaliczać te odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu, inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (...).

Wnioskodawca, poprzez otrzymaną darowiznę zorganizowanej części przedsiębiorstwa jego ojca, nabędzie m.in. własność środków transportu, maszyn i urządzeń które będzie wykorzystywał w prowadzonej działalności gospodarczej. Zostaną więc spełnione, określone w 22a ust. 1 ww. ustawy, przesłanki nabycia i wykorzystywania przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, warunkujące możliwość dokonywania amortyzacji. Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym będzie mógł dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Art. 22g ust. 15 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze spadku lub darowizny, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej, nie wyższa jednak od różnicy pomiędzy wartością tego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, a wartością składników mienia, nie będących środkami trwałymi, ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, określoną dla celów podatku od spadków i darowizn. Sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny wskazano w art. 22g ust. 1 pkt 3 i ust. 16 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest nią wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości.

Przy ustalaniu wartości początkowej tak uzyskanych poszczególnych środków trwałych art. 22g ust. 16 nakazuje stosować odpowiednio art. 19. W myśl art. 19 ust. 3 ww. ustawy, wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Reasumując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, wartość początkową środków trwałych, otrzymanych w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, należy ustalić w wysokości ich wartości rynkowej z chwili dokonania darowizny. W przypadku, gdyby suma wartości początkowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa przekraczała różnicę między wartością rynkową przedsiębiorstwa (winno być zorganizowanej części przedsiębiorstwa) z chwili dokonania darowizny, a wartością wchodzącego w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa mienia niezaliczanego do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wartość początkową należałoby pomniejszyć proporcjonalnie o przypadającą na nie (poszczególne składniki majątku trwałego) część przekroczenia łącznej wartości środków trwałych.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, od tak ustalonej wartości początkowej środków trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (nabytego w drodze darowizny), tj. według określonej w umowie darowizny wartości rynkowej z dnia nabycia, Wnioskodawca będzie miał prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych i zaliczać te odpisy do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, o ile nabyte w drodze darowizny środki trwałe w istocie spełniać będą wszystkie, określone w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przesłanki pozwalające na uznanie ich za środki trwałe, a w szczególności te dot. przewidywanego okresu wykorzystywania ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wskazać także należy, że stosownie do zadanego pytania, w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego, w niniejszej interpretacji indywidualnej przedmiotem oceny nie była kwestia, czy wskazana we wniosku część przedsiębiorstwa w istocie będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2-4 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.