IBPBI-1-3/4510-557/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz wskazanej we wniosku fundacji.
IBPBI-1-3/4510-557/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. dochód
 3. fundacje
 4. odliczenia
 5. opodatkowanie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 21 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 27 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz wskazanej we wniosku fundacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz wskazanej we wniosku fundacji.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką akcyjną, która działa w branży brokerskiej. Zajmuje się w sposób profesjonalny pośrednictwem w zawieraniu umów dotyczących ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Wnioskodawca podlega pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i zgodnie z nią rozlicza się z podatku dochodowego. Spółka nie korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka jest także fundatorem Fundacji. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Członkowie Zarządu Wnioskodawcy są jednocześnie członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Fundacji. Zgodnie z zapisem w Dziale 3 Rubryce 3 KRS, celem działania Fundacji „jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, ratowania życia oraz wspieranie działalności usługowo-leczniczej przez podmioty medyczne; szerzenie wiedzy na temat roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym poprzez budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z ubezpieczeń a także praw i obowiązków osób ubezpieczonych; promowanie ubezpieczeń, w szczególności

ubezpieczeń grupowych, osobowych i na życie oraz ubezpieczeń medycznych; doradztwo i pomoc poszkodowanym oraz ich rodzinom, ochrona interesów konsumenckich”. Statut Fundacji w Rozdziale III § 6 pkt 1 określa jej cele w następujący sposób:

„Celami Fundacji są:

1.Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, ratowania życia oraz wspieranie działalności usługowo - leczniczej przez podmioty medyczne, a w szczególności:

 1. podwyższenie poziomu leczenia i opieki medycznej,
 2. wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym aparaturę terapeutyczną i diagnostyczną,
 3. stworzenie możliwości wypożyczania aparatury medycznej i rehabilitacyjnej,
 4. wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe pracowników podmiotów medycznych,
 5. wspieranie finansowe i organizacyjne podmiotów medycznych,

2.Szerzenie wiedzy na temat roli ubezpieczeń w życiu społecznym i gospodarczym poprzez budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie korzyści płynących z ubezpieczeń, a także praw i obowiązków osób ubezpieczonych,

3.Promowanie ubezpieczeń, w szczególności ubezpieczeń grupowych osobowych i na Życie oraz ubezpieczeń medycznych, w zakresie nie stanowiącym „czynności ubezpieczeniowych” w rozumieniu ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,

4.Doradztwo i pomoc poszkodowanym oraz ich rodzinom, ochrona interesów konsumenckich,

5.Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.

W statucie Fundacji w Rozdziale II § 4 ujęty jest zapis również, że „majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celu statutowego”. Oznacza to, że Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Zatem, Fundacja spełnia warunki „organizacji pozarządowych”, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z Rozdziałem III § 6 pkt 2 Statutu, Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 • „Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia,
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie służby zdrowia dla dzieci i młodzieży,
 • Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
 • Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacyjnych placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej,
 • Prowadzenie działalności szkoleniowo-informacyjnej w zakresie ubezpieczeń, w szczególności w zakresie analizy ryzyka poszukiwania odpowiednich rozwiązań zabezpieczających osobę ubezpieczoną,
 • Organizowanie szkoleń, prezentacji, konferencji i wykładów o tematyce ubezpieczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeniowego,
 • Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, broszur oraz literatury o tematyce związanej z ubezpieczeniami,
 • Ułatwianie dostępu do ubezpieczeń grupowych, jako formy zabezpieczenia potrzeb ubezpieczeniowych społeczeństwa,
 • Działalność doradczą w zakresie ubezpieczeń,
 • Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
 • Inne przedsięwzięcia służące realizacji celów statutowych”.

Fundacja nie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego. Jednakże jednym z jej celów statutowych jest ochrona zdrowia realizowana poprzez:

 • „Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia,
 • Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie służby zdrowia dla dzieci i młodzieży,
 • Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej”.

Ochrona zdrowia jest jednym z zadań sfery publicznej wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioskodawca zamierza przekazać Fundacji darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia, która jest jednym z działań w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Darowizna będzie przekazana w formie przelewu bankowego tytułem „darowizna na działalność w zakresie ochrony zdrowia – zakup wyposażenia dla szpitali i innych podmiotów medycznych”. Fundacja, jako obdarowany, w sposób autonomiczny podejmie ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia otrzymanych środków pieniężnych. Darczyńca, czyli Wnioskodawca, pozostaje bez wpływu na dalsze rozdysponowanie środków pieniężnych z przekazanej darowizny na rzecz Fundacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca przy rozliczeniu rocznym będzie mógł odliczyć od dochodu przekazaną darowiznę w formie przelewu środków pieniężnych na rzecz Fundacji w celu realizacji jej zadań statutowych w zakresie ochrony zdrowia, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w kwocie nie większej niż 10% osiągniętego dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo art. 7a ust. 1, nie mając jednocześnie wpływu na ostateczne rozdysponowanie tej darowizny przez Fundację...

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie miał prawo do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny w formie przelewu środków pieniężnych na rzecz Fundacji w celu realizacji jej zadań statutowych w zakresie ochrony zdrowia na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w kwocie nie większej niż 10% osiągniętego dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo art. 7a ust. 1 bez względu na to w jaki ostatecznie sposób Fundacja rozdysponuje otrzymane środki z tytułu tej darowizny.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dochód, który stanowi podstawę opodatkowania, może zostać pomniejszony o kwotę przekazanych w danym roku podatkowym darowizn w łącznej wysokości nieprzekracząjącej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo art. 7a ust. 1. Przepis ten dodatkowo podaje warunki podmiotowe i przedmiotowe, które muszą zostać spełnione aby przekazana darowizna mogła zostać odliczona od dochodu. Warunkiem podmiotowym jest, że obdarowanym jest organizacja, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizująca te cele. Warunkiem przedmiotowym jest przekazanie darowizny na cel określony w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Darowizna, którą zamierza przekazać Wnioskodawca spełnia obydwa warunki. Fundacja, która zostanie obdarowana przez Spółkę należy do organizacji pozarządowych o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ponieważ nie jest jednostką sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Celem przekazania darowizny będzie wsparcie pieniężne jednego z zadań statutowych Fundacji, określonego w Rozdziale III § 6 pkt 1 Statutu Fundacji, którym jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, ratowania życia oraz wspierania działalności usługowo - leczniczej przez podmioty medyczne, a w szczególności podwyższenie poziomu leczenia i opieki-medycznej, wyposażenie w sprzęt medyczny, w tym aparaturę terapeutyczną i diagnostyczną stworzenie możliwości wypożyczania aparatury medycznej i rehabilitacyjnej, wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe pracowników podmiotów medycznych, wspieranie finansowe i organizacyjne podmiotów medycznych. Cel ten mieści się w sferze zadań publicznych, które zostały wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dokładnie w ust. 1 pkt 6 tego przepisu, czyli ochrony i promocji zdrowia. Przekazana darowizna będzie udokumentowana potwierdzeniem przelewu zatytułowanym: „darowizna na działalność w zakresie ochrony zdrowia - zakup wyposażenia dla szpitali i innych podmiotów medycznych”.

Wnioskodawca poza wskazaniem celu na jaki zamierza przekazać środki pieniężne nie ma ostatecznego wpływu na to w jaki sposób Fundacja rozdysponuje otrzymaną darowiznę.

Wnioskodawca uważa jednak, że fakt późniejszego wykorzystania darowizny przez obdarowanego, nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do możliwości odliczenia przekazanej darowizny od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Wpływ na możliwość odliczenia danej darowizny od dochodu ma jedynie spełnienie warunków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego powszechnie przyjmuje się, że okoliczność, czy podmiot obdarowany rzeczywiście przekazał na wskazany przez darczyńcę cel, środki pieniężne, otrzymane w formie darowizny, nie ma wpływu na możliwość odliczenia od dochodu przez podatnika dokonanej darowizny. Istotny jest bowiem cel na jaki darczyńca przekazał swoje środki pieniężne (wyrok NSA z 4 kwietnia 2000 r. sygn. akt I SA/Ka 1763/98, wyrok z 24 kwietnia 1997 r. sygn. akt I SA/Kr 1257/96 NSA, wyrok z 17 kwietnia 1998 r. sygn. akt I SA/Łd 1188/96).

Reasumując, darowizna, którą Wnioskodawca zamierza przekazać na rzecz Fundacji, niezależnie od tego jak ostatecznie rozdysponuje ją obdarowany, podlega odliczeniu od dochodu zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, gdyż - jak wskazano we wniosku - Fundacja ta jest organizacją, o której mowa w ww. przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz darowizna zostanie przekazana na cel określony w art. 4 tej ustawy. Ponadto, darowizna pieniężna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego i nie może przekroczyć 10% dochodu darczyńcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 1 updop, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Z przytoczonego art. 18 ust. 1 pkt 1 updop wynika, że aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:

 • być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Pod pojęciem darowizny należy, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 121 ze zm.), rozumieć umowę, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej), jednostronnej (jako nieprzynoszącej darczyńcy żadnej opłaty). Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Nie stanowią natomiast darowizny, w myśl art. 889 Kodeksu cywilnego, następujące bezpłatne przysporzenia:

 • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
 • gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Art. 3 ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), definiuje działalność pożytku publicznego jako działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

-osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W myśl art. 3 ust. 3 ww. ustawy, działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Do celów wymienionych w art. 4 ust. 1 ww. ustawy, na które mogą być przekazane darowizny należą m.in.:

 • pomoc społeczna,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz mniejszości narodowych,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • promocja i organizacja wolontariatu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza przekazać darowiznę w formie pieniężnej na rzecz Fundacji z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej w zakresie ochrony zdrowia. Fundacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podkreślenia wymaga także fakt, że zgodnie z art. 18 ust. 1a updop, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo art. 7a ust. 1, z tym, że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:

 1. osób fizycznych,
 2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

W myśl art. 18 ust. 1c updop, odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz odliczenie wynikające z odrębnych ustaw stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 18 ust. 1k updop, odliczenia darowizn, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 updop.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy stwierdzić należy, że darowizna jaką Spółka zamierza przekazać na rzecz Fundacji z przeznaczeniem na działalność statutową w zakresie ochrony zdrowia, przekazana w formie pieniężnej oraz udokumentowana potwierdzeniem bankowym, będzie mogła zostać odliczona od dochodu przed opodatkowaniem do wysokości kwoty stanowiącej maksymalnie 10% dochodu darczyńcy.

Wobec powyższego, przedstawione we wniosku stanowisko Spółki uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.