IBPB-2-1/4515-6/16/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy przekazanie w drodze umowy darowizny na rzecz spółki jawnej udziałów w nieruchomości zabudowanej spowoduje powstanie u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn?
IBPB-2-1/4515-6/16/BJinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. obowiązek podatkowy
  3. spółka osobowa
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Przedmiot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 grudnia 2015 r. (data wpływu do Organu – 22 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów w nieruchomości na rzecz spółki jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2015 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny udziałów w nieruchomości na rzecz spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od 2003 roku prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, pod nazwą A. G. S. Podstawowym przedmiotem działalności jest wynajem nieruchomości.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem w częściach ułamkowych, wynajmowanych nieruchomości zabudowanych – są to budynki mieszkalno-użytkowe z wieloma lokalami, znajdujące się w P. Nieruchomości były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wynajmowane w ramach działalności AGS powyżej 10 lat.

W 2010 r. zostały nabyte przez Wnioskodawcę nowe udziały we współwłasności nieruchomości od trzech innych współwłaścicieli, które w dniu nabycia były również wprowadzone do ewidencji środków trwałych i od dnia nabycia są również wynajmowane w ramach działalności.

Wszystkie udziały w nieruchomościach Wnioskodawca nabył bez podatku VAT – transakcje sprzedaży udziałów w tych nieruchomościach nie były opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W okresie działalności nieruchomości były modernizowane w niewielkim zakresie, suma wydatków poniesionych na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiła mniej niż 30 % wartości początkowej.

Wnioskodawca planuje przekazać swoje udziały w ww. nieruchomości umową darowizny w formie aktu notarialnego nowo utworzonej spółce jawnej już po jej powstaniu. W nowo powstałej spółce jawnej Wnioskodawca będzie większościowym wspólnikiem; drugim wspólnikiem będzie syn Wnioskodawcy. W nowo powstałej spółce jawnej, nieruchomości będą wprowadzone do ewidencji środków trwałych i będą wynajmowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nieruchomości te nie zostaną wniesione jako wkład do spółki jawnej, nie będą więc traktowane jako wkłady wspólników, lecz jako majątek nabyty przez spółkę drogą darowizny w związku z jej funkcjonowaniem. Darowane nieruchomości nie są obciążone żadnymi długami, ciężarami albo zobowiązaniami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie w drodze umowy darowizny na rzecz spółki jawnej udziałów w nieruchomości zabudowanej spowoduje powstanie u wspólnika (Wnioskodawcy) lub u spółki jawnej jako obdarowanej, obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy, zaistnienie przedstawionego zdarzenia przyszłego nie będzie wywoływało u niego, ani u spółki jawnej skutków podatkowych na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Spółka jawna według Kodeksu spółek handlowych, choć nie jest osobą prawną jako osobowa spółka handlowa jest niewątpliwie podmiotem odrębnym od jej wspólników. Odrębny jest również jej majątek – sama spółka może być bowiem podmiotem praw i obowiązków.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, obdarowanym ma zostać spółka jawna, w której Wnioskodawca będzie większościowym wspólnikiem. Jako, że darowiznę otrzyma spółka jawna, która jest odrębnym od wspólników podmiotem, z odrębnym majątkiem, nie zaistnieje – na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn – obowiązek podatkowy w związku z tym wydarzeniem po stronie Wnioskodawcy.

W myśl art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. W tym wypadku nabywcą – obdarowanym będzie spółka jawna. Jednocześnie zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych, a więc podatnikiem podatku od spadków i darowizn może być wyłącznie nabywca będący osobą fizyczną. Zatem spółka jawna niebędąca osobą fizyczną ze względu na zakres podmiotowy nie będzie podatnikiem podatku od spadków i darowizn w związku z sytuacją opisaną w zdarzeniu przyszłym.

Potwierdzeniem stanowiska Wnioskodawcy jest interpretacja z 6 lutego 2015 znak: ILPB2/436-324/14-2/MK wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w analogicznej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m. in. darowizny.

Z kolei w myśl art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje przekazać swoje udziały w nieruchomości zabudowanej umową darowizny w formie aktu notarialnego nowo utworzonej spółce jawnej już po jej powstaniu. Nieruchomości te nie zostaną wniesione jako wkład do spółki jawnej, nie będą więc traktowane jako wkłady wspólników, lecz jako majątek nabyty przez spółkę drogą darowizny w związku z jej funkcjonowaniem.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, że przekazanie przez Wnioskodawcę w drodze umowy darowizny na rzecz spółki jawnej udziałów w nieruchomości nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Jak wskazano powyżej – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy (obdarowanym), a Wnioskodawca jest darczyńcą.

Natomiast odnosząc się do skutków podatkowych powstałych dla spółki jawnej jako obdarowanej, zauważyć należy, że z treści powołanych przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika wprost, że podatnikiem podatku od spadku i darowizn może być wyłącznie nabywca będący osobą fizyczną.

Zgodnie z art. 1 § 2 w zw. z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.) spółka jawna – obok spółek: spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – jest spółką osobową prawa handlowego. Jak stanowią dalsze postanowienia ww. ustawy (art. 8 § 1) spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Na podstawie tego przepisu osobowe spółki handlowe, wśród nich spółka jawna, zostały wyposażone w podmiotowość prawną, tj. zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. W końcu oprócz zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych handlowe spółki osobowe ustawodawca wyposażył również w zdolność sądową, tj. zdolność pozywania i bycia pozwanymi. Konsekwencją przywołanego przepisu są postanowienia art. 28 w zw. z art. 103 Kodeksu spółek handlowych, w myśl którego majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Zatem, skoro spółka jawna nie jest osobą fizyczną, to w związku z nabyciem przez tą spółkę – jako obdarowaną – udziałów w nieruchomości zabudowanej, dla spółki jako obdarowanej nie powstaną jakiekolwiek konsekwencje podatkowe na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn z tego tytułu. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że spółka jawna nie będzie podatnikiem podatku od spadków i darowizn w związku z sytuacją opisaną w zdarzeniu przyszłym.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, odnosząc się do powołanej interpretacji indywidualnej, wskazać należy, że nie jest ona wiążąca dla tutejszego organu. Interpretacja organu podatkowego dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią źródła prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.