IBPB-2-1/4515-50/16/PM | Interpretacja indywidualna

Czy zgłaszając darowiznę w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny, będzie ciążył na darczyńcy obowiązek zapłaty podatku od darowizny?
IBPB-2-1/4515-50/16/PMinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. obowiązek podatkowy
  3. spadek
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 10 lutego 2016 r. (data wpływu do Organu – 12 lutego 2016 r.), uzupełnionym 1 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania całości przedsiębiorstwa w drodze darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych przekazania całości przedsiębiorstwa w drodze darowizny.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych w zakresie podatku od spadków i darowizn, w piśmie z 25 marca 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-50/16/PM wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 1 kwietnia 2016 r. (uiszczenie opłaty).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 2 listopada 1994 r. Rodzaj prowadzonej działalności to usługi budowlane oraz turystyczne – wynajem domków letniskowych – usługi krótkotrwałego zakwaterowania. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca opłaca podatek zryczałtowany. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie posiada żadnych towarów handlowych ani materiałów budowlanych. W skład majątku wchodzą maszyny i urządzenia budowlane jak i kilka domków letniskowych wraz z wyposażeniem, biuro oraz pomieszczenia gospodarcze, od których to zakupów Wnioskodawca odliczył podatek od towarów i usług.

Wnioskodawca w 2016 roku zamierza ze względów zdrowotnych zlikwidować działalność gospodarczą i dokonać darowizny całej firmy na rzecz siostry. Darowizna zostanie przekazana przed zakończeniem działalności. Umowa przekazania darowizny zostanie sporządzona aktem notarialnym. W chwili przekazania darowizny firma nie będzie posiadała żadnych należności i zobowiązań. Siostra przed otrzymaniem darowizny otworzy jednoosobową działalność gospodarczą i będzie czynnym podatkiem podatku od towarów i usług. Siostra Wnioskodawcy będzie kontynuowała profil działalności oraz przejmie dotychczasowych kontrahentów Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zgłaszając darowiznę w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny, będzie ciążył na darczyńcy obowiązek zapłaty podatku od darowizny...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgłoszenie do urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od momentu sporządzenia aktu notarialnego umowy darowizny, nie spowoduje konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych powstałych dla niego w podatku od spadków i darowizn z tytułu darowizny przedsiębiorstwa. W zakresie skutków podatkowych powstałych z tego tytułu dla obdarowanej strony wydano odrębne rozstrzygnięcie. Odrębne rozstrzygnięcia zostały także wydane w zakresie podatku od towarów i usług – zgodnie z właściwością – przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Wnioskodawca w 2016 roku zamierza ze względów zdrowotnych zlikwidować działalność gospodarczą i dokonać darowizny całej firmy na rzecz siostry.

Wobec powyższego, skoro Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny firmy na rzecz siostry to czynność ta nie wywoła dla niego skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Co prawda umowa darowizny – co do zasady – podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Jednak obowiązek podatkowy – w przypadku darowizny – ciąży na obdarowanym.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przekazanie w drodze umowy darowizny firmy na rzecz siostry nie skutkuje powstaniem u Wnioskodawcy, jako darczyńcy obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym, rozważania w zakresie analizy możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku w oparciu o art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, stały się bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.